20 ca test nhanh dương tính nCoV ở Thanh Hóa có kết quả khẳng định âm tính

Qua khám sàng l?c test nhanh toàn dân trên ??a bàn, TP Thanh Hóa ?ã phát hi?n 20 tr??ng h?p d??ng tính SARS-CoV-2. Tuy nhiên, k?t qu? xét nghi?m kh?ng ??nh t?t c? ??u âm tính.

 

UBND TP Thanh Hóa cho bi?t, tính ??n 18h ngày 9/9 ?ã có trên 99% ng??i dân và cán b?, nhân viên t?i các khu công nghi?p ? TP Thanh Hóa ???c t?m soát Covid-19 b?ng ph??ng pháp test nhanh kháng nguyên và xét nghi?m RT-PCR.

Trong quá trình test nhanh, phát hi?n 20 tr??ng h?p d??ng tính. Sau ?ó, nh?ng ng??i này ?ã ???c l?y m?u PCR, k?t qu? xét nghi?m kh?ng ??nh t?t c? ??u âm tính.

20 ca test nhanh d??ng tính nCoV ? Thanh Hóa có k?t qu? kh?ng ??nh âm tính
Ông Lê Anh Xuân cùng v?i Bí th? T?nh ?y ?? Tr?ng H?ng ki?m tra công tác phòng, ch?ng d?ch trên ??a bàn TP Thanh Hóa

Ông Lê Anh Xuân, Bí th? Thành ?y TP Thanh Hóa cho bi?t, Ban Ch? ??o phòng, ch?ng d?ch Covid-19 TP Thanh Hóa ?ã t? ch?c ?ánh giá tình hình d?ch b?nh trên ??a bàn ?? ti?p t?c tri?n khai các gi?i pháp phòng, ch?ng d?ch.

20 ca test nhanh d??ng tính nCoV ? Thanh Hóa có k?t qu? kh?ng ??nh âm tính - ?nh minh ho? 2
TP Thanh Hóa t?ng c??ng các ch?t ki?m soát trên ??a bàn

Theo ông Xuân, sau 7 ngày thành ph? th?c hi?n giãn cách xã h?i theo Ch? th? 16, l?c l??ng ch?c n?ng ?ã x? ph?t h?n 1.100 tr??ng h?p vi ph?m v?i s? ti?n h?n 1,6 t? ??ng.

 

Ngày 8/9, Ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa ban hành quy?t ??nh v? vi?c ti?p t?c giãn cách xã h?i ?? phòng, ch?ng d?ch Covid-19 ? thành ph?, th?i gian áp d?ng là 7 ngày, k? t? 0h ngày 9/9. Theo ông Xuân, ?ây ???c xác ??nh là “th?i gian vàng” quy?t ??nh ??n hi?u qu? công tác phòng, ch?ng d?ch Covid-19. 

“Hi?n nay, thành ph? có 8 ca Covid-19 trong c?ng ??ng là b?nh nhân và nhân viên y t? trong khu phong t?a c?a B?nh vi?n ?a khoa H?p L?c nh?ng k?t qu? xét nghi?m toàn dân cho th?y, tình hình d?ch Covid-19 trên ??a bàn v?n ?ang trong t?m ki?m soát. D? ki?n, trong ??t 5 này, TP Thanh Hóa ???c c?p kho?ng 110.000 li?u v?c xin”, ông Xuân cho bi?t.

Lê D??ng

Bình luận

Những tin mới hơn