5 lý do tui KHÔNG THỂ THIẾU group chung cư trong những ngày này: Quá là vi diệu!

Nói gì thì nói ch? "chat trong group chung c?" ch?c ch?n là trào l?u hot nh?t mùa d?ch n?m 2021 r?i. Dù tr??c ?ó ch?ng bu?n quan tâm xem hàng xóm tên gì, chung c? có nh?ng ai nh?ng t?i th?i ?i?m này ai ? chung c? thì c?ng ph?i join vào group b?ng - b?t - c? - giá nào. Vì sao à, nhìn tui này, có t?i 5 lý do tui không th? thi?u group chung c? trong nh?ng ngày này.

1. Cô t? tr??ng nh? 1 v? th?n!

Ph?i t?i lúc join vào group chung c? tui m?i bi?t hoá ra mình c?ng là c? dân c?a 1... t?. Và th? là ???c bi?t t? tr??ng c?a mình là ai. Cu?c ??i mùa d?ch th?c s? sang trang khi có cô, m?i thông tin t? l?ch tiêm, tình hình phong to?, F0 trong chung c?, gi?y t? th? t?c hay ch? nào/ h? nào phát ?? t?ng t? thi?n cho c? dân cô ??u "bi?t tu?t" và thông báo nhanh nh? ch?o ch?p. M?t ?i?u r?t quý là U50 r?i nh?ng cô nh?n tin còn l? h?n ?ám Gen Z, ?ã v?y còn th?c khuya d?y s?m. May ph??c cu?c ??i tui (và c? t?) khi có cô.

2. Group chung c? cái - gì - c?ng - bán. Mà bán vô cùng chuyên nghi?p.

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u!

Trong lúc 500 anh em than th? r?ng không th? ??t ???c hàng siêu th?, ho?c ??t r?i nh?ng mãi không th?y giao, mà có giao thì phí ship c?ng c?c ??t ho?c không ?? ??... thì tui h?nh phúc mãn nguy?n vì sáng m? m?t ra, vào group chung c? d?o 1 vòng là ?? ?? ?n th?c u?ng ngang nh? ?i ch?. T? th?t, cá, tôm, rau d?a ??n trái cây, ?? làm bánh, trà s?a, bánh trái, s?a t?m, d?u ?n... cái gì c?ng có. Giá c? c?ng h?p lý ch? không b? ??i lên nhi?u. Túm l?i là có th? ch?p nh?n ???c trong th?i bu?i cái gì c?ng khó nh? th? này. Th?m chí có h? còn nhanh trí bán c?... vòi x?t toilet, 1 s? kinh doanh quá là tài tình...

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 2

Tóc Tiên "khai qu?t" ra group chung c? g?n nhà và th?y 7749 th? ?? mua

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 3
5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 4
5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 5

Group chung c? - mu?n gì c? order

Ti?n phát n?a là hàng c? ???c ship ??n t?n c?a nhà, ho?c g?i ? b?o v? các block, ti?n thì chuy?n kho?n nên c?c k? nhanh g?n. Có khi mua ?? v? ?n no nê r?i các "doanh nghi?p" v?n ch?a thèm g?i s? tài kho?n ?? thanh toán, lý do là vì: G?i ch? lúc nào ch?ng ???c, l?n sau l?i ?ng h? ch? nh?!

? thì ?ng h?.

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 6

Bán c? vòi x?t, vòi sen nha!

Mà c?ng ph?i nói thêm không ph?i ai c?ng ???c bán buôn t? tung trong group chung c? ?âu nha, có quy ??nh c?, r?i gi? ??ng bài h?n hoi. Admin siêu k? tính, "doanh nghi?p" nào bán hàng không nh? qu?ng cáo hay spam quá nhi?u trong nhóm, r?i c? dân nào bom hàng - t?t c? ??u ???c ph?n ánh và b? xoá bài, ti?p theo là xin 1 vé "block" ra ?i. Toàn nh?ng ng??i c? n?m c? tháng có khi ch? g?p nhau, nh?ng mùa d?ch này tinh th?n ?oàn k?t lên cao, vì l?i ích chung nên ai c?ng mu?n có 1 group ch?t l??ng là v?y.

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 7
5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 8

Quy ??nh mua bán h?n hoi

3. Group chung c? h?i - gì - c?ng - có

C? m?y tr?m con ng??i, ?? ch?c v?, tu?i tác, ngh? nghi?p - t?t nhiên cái s? hi?u bi?t nó c?ng ph?i h?n 1 ng??i. Nói chung n?u mu?n h?i s? s?a ?i?n l?nh, ?èn ?óm, n??c nôi, ??i gas, ??i n??c - c? vô h?i, 5 phút sau s? có 1 list s? ?i?n tho?i ???c ??a. Mu?n h?i s? c?p c?u, nhà thu?c, bác s? tình nguy?n hay v?n ?? s?c kho? - c?ng c? vô h?i, ??m b?o ???c d?n dò c?c k?, c?c có tâm. Mu?n h?i tình hình ch? búa, siêu th? hay ch?t ch?n, b?o v?... - thì c? h?i l?, vì không ai rành h?n các thành viên trong group chung c? này ?âu. C?m giác ? bao nhiêu n?m ??n gi? m?i ???c khai sáng là th? ?ó.

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 9

T? v?n t?n tâm

4. Hàng xóm t?i l?a t?t ?èn "5K" nh?ng v?n c?ng nhau x?u

T? m?t ??a ch?ng quan tâm hàng xóm c?nh nhà mình tên gì, là ai, k? t? ngày join group chung c? tui ??t nhiên tr? thành "ch? ch? em em" v?i cô hàng xóm. T? m? rau, qu? tr?ng, ??n ?ôi qu? thanh long, b?p c?i, c? nhà nào mua d? là y nh? r?ng s? chia cho nhau 1 ít. Ch?a k? ?ôi lúc mu?n tìm mua cái n? cái kia trên group chung c?, nhi?u anh ch? em b?n dì ch?ng thèm bán mà kêu "?? ?ó ch? mang sang cho em 1 ít", "nhà ch? có, ch? ch?". Bán anh em xa mua láng gi?ng g?n chính là nh?ng lúc này ?ây.

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 10

H?i các bà các cô hàng xóm còn hay r? nhau gom ?? mua chung, ???c giá s? r?i v? chia l?i cho m?i ng??i. Thành ra tuy ? nhà mi?t nh?ng v?n không có c?m giác thi?u th?n hay khó kh?n gì, th?m chí còn vui vì m?i ng??i quan tâm nhau th?c s?.

5. Và c?ng là n?i... drama b?t ??u!

N?u chán c?nh nói chuy?n v?i 4 b?c t??ng, l??t Facebook, Instagram, TikTok c?ng không có gì vui thì c? lên group chung c? mà... tám. N?u không thích tám thì ch?m hóng thôi c?ng ???c, vì thi tho?ng c?ng có nhi?u drama "c?ng ?ét" di?n ra. Anh kia x? xiên ch? này, chú kia b? "thó" ?? ng??i ta ship, ho?c ??n gi?n ch? là nh?ng chuy?n nh? nh? ?? rác, m? c?a, n?u ?n có mùi hay m? tivi quá to... - túm l?i là c?ng không thua m?y group hóng bi?n trên m?ng là m?y. K?t c?c c?a nh?ng tr?n cãi nhau trong group chung c? th??ng là ai ?ó s? b?... kick ra, ch?m h?t.

5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 11
5 lý do tui KHÔNG TH? THI?U group chung c? trong nh?ng ngày này: Quá là vi di?u! - ?nh minh ho? 12

Th? nên vi?c join group chung c? gi?i trí l?m ch? không ?ùa. Toàn c?nh các drama ? chung c? thì c? ??c T?I ?ÂY.

Bình luận

Những tin mới hơn