6 lưu ý đặc biệt với gia đình có bệnh nhân Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà

L?u các s? ?i?n tho?i c?a y t?; l?a ch?n phòng riêng, nhà v? sinh riêng cho F0; chu?n b? các lo?i thu?c c?n thi?t…là công vi?c ng??i m?c Covid-19 và gia ?ình ph?i chu?n b?.

 

B? Y t? c?ng v?a ban hành S? tay h??ng d?n tri?n khai các nhi?m v? c?a tr?m y t? l?u ??ng. Trong ?ó, có h??ng d?n cho ng??i m?c Covid-19 ho?c thành viên gia ?ình chu?n b? ?? cách ly F0 t?i nhà.

Chu?n b? ?? F0 cách ly, ?i?u tr? t?i nhà

Theo B? Y t?, gia ?ình và ng??i m?c Covid-19 c?n l?u l?i các s? ?i?n tho?i c?a ???ng dây nóng phòng ch?ng d?ch; ng??i ???c phân công h? tr? theo dõi s?c kh?e ng??i nhi?m và các s? ?i?n tho?i khác có th? liên l?c khi c?n thi?t.

Gia ?ình ph?i l?a ch?n phòng riêng và nhà v? sinh riêng cho ng??i nhi?m Covid-19 s? d?ng ho?c l?a ch?n v? trí phù h?p ?? phòng lây nhi?m cho các thành viên trong gia ?ình. ??ng th?i, gia ?ình xác ??nh m?t ng??i trong gia ?ình phù h?p ?? ch?m sóc F0 (n?u c?n).

Bên c?nh ?ó, F0 và ng??i nhà c?n chu?n b? các v?t d?ng t?i thi?u: Kh?u trang y t? dùng 1 l?n (t?i thi?u ?? dùng cho c? gia ?ình trong 2 tu?n); g?ng tay y t? (t?i thi?u ?? dùng cho ng??i ch?m sóc trong 2 tu?n); nhi?t k?, máy ?o huy?t áp; thùng ??ng ch?t th?i lây nhi?m có n?p ??y và các túi nilon ?? lót bên trong thùng.

C?ng theo h??ng d?n này, gia ?ình nên chu?n b? d?ng c? cá nhân dùng riêng cho F0. ?ó là bàn ch?i r?ng, kh?n t?m, kh?n m?t, ch?u t?m, gi?t, b? ?? dùng ?n u?ng, xà phòng (t?m, gi?t), máy gi?t (n?u có), d?ng c? ph?i, s?y trang ph?c cá nhân.

B?n c?ng ph?i chu?n b? các thu?c ?ang s? d?ng cho ng??i trong gia ?ình: cao huy?t áp, ?ái tháo ???ng, gút… v?i s? l??ng có th? dùng trong ít nh?t 30 ngày; Các thu?c và ??n thu?c (toa) c?a bác s? ??i v?i ng??i nhi?m (n?u có).

Khi m?t ng??i trong gia ?ình nhi?m Covid-19, có ngh?a các thành viên khác trong gia ?ình c?ng có th? ?ã nhi?m. Do ?ó, các thành viên c?n ph?i th?c hi?n cách ly t?i nhà ?? tránh lây nhi?m cho c?ng ??ng.

Cách ?? b?nh nhân Covid-19 t? theo dõi s?c kh?e t?i nhà

Vi?c theo dõi s?c kh?e F0 hàng ngày là r?t c?n thi?t, nh?m phát hi?n k?p th?i các tr??ng h?p tr? n?ng ?? có x? trí và chuy?n ??n b?nh vi?n ?i?u tr? k?p th?i.

 

Vi?c theo dõi F0 có th? do F0, thành viên gia ?ình, tr?m y t? c?p xã ho?c tr?m y t? l?u ??ng ho?c t? ch?m sóc ng??i nhi?m Covid-19 t?i c?ng ??ng ??m nhi?m. Nh?ng d?u hi?u c?n theo dõi hàng ngày, bao g?m:

Nh?p th?, m?ch, nhi?t ??, ?? bão hòa ô xy trong máu -SpO2 (n?u có th? ?o) và huy?t áp (n?u có th? ?o).

Các tri?u ch?ng: M?t m?i, ho, ho ra ??m, ?n l?nh/gai rét, viêm k?t m?c (m?t ??), m?t v? giác ho?c kh?u giác, tiêu ch?y (phân l?ng/?i ngoài); ho ra máu, th? d?c ho?c khó th?, ?au t?c ng?c kéo dài, l? m?, không t?nh táo.

Các tri?u ch?ng khác nh?: ?au h?ng, nh?c ??u, chóng m?t, chán ?n, bu?n nôn và nôn, ?au nh?c c?…

Khi th?y có m?t trong các d?u hi?u tr? n?ng, F0 ho?c gia ?ình liên h? ngay v?i nhân viên y t? ???c phân công theo dõi s?c kh?e c?a F0 ho?c tr?m y t? c?p xã, tr?m y t? l?u ??ng, trung tâm v?n chuy?n c?p c?u.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn