8 tỉnh được đánh giá đang kiểm soát tốt dịch Covid-19

6/8 t?nh ??u có xu h??ng gi?m m?nh s? b?nh nhân Covid-19 so v?i tu?n li?n k?. Có 2 t?nh t?ng v? t?ng ca m?c, tuy nhiên s? ca c?ng ??ng l?i gi?m liên t?c, ??t ?? tiêu chí ki?m soát d?ch c?a B? Y t?.

 

Theo thông tin t? B? Y t?, n??c ta ?ang có 23 ??a ph??ng th?c hi?n giãn cách xã h?i và t?ng c??ng th?c hi?n giãn cách xã h?i. T? ngày 22/8 - 4/9, t?i các t?nh này ghi nh?n 169.703 ca m?c Covid-19. Trên c? s? tiêu chí ki?m soát d?ch Covid-19 theo h??ng d?n c?a B? Y t?, 23 ??a ph??ng trên ???c chia thành 3 nhóm:

Nhóm 1: ?ang ki?m soát t?t d?ch b?nh, g?m 8 ??a ph??ng: Sóc Tr?ng, Bình Ph??c, B?n Tre, H?u Giang, B?c Liêu, Cà Mau, ??ng Nai, Phú Yên.

Nhóm 2: ?ang ti?p t?c l? trình th?c hi?n ??t các tiêu chí ki?m soát d?ch, g?m 11 ??a ph??ng: Bà R?a - V?ng Tàu, Tây Ninh, Trà Vinh, ??ng Tháp, An Giang, C?n Th?, V?nh Long, Kiên Giang, Hà N?i, Khánh Hòa, ?à N?ng.

Nhóm 3: C?n ti?p t?c n? l?c, tri?n khai quy?t li?t các gi?i pháp ?? th?c hi?n ???c tiêu chí ki?m soát d?ch, g?m 4 ??a ph??ng: TP.HCM, Bình D??ng, Long An, Ti?n Giang.

D??i ?ây là t?ng s? ca Covid-19 (bao g?m c? ca c?ng ??ng và ca ?ã cách ly) ghi nh?n 2 tu?n g?n ?ây t?i 8 t?nh ?ang ki?m soát t?t d?ch b?nh.

?a s? các t?nh ??u có xu h??ng gi?m m?nh s? b?nh nhân so v?i tu?n li?n k?. Có 2 t?nh t?ng v? t?ng ca m?c, tuy nhiên l?i có s? ca c?ng ??ng gi?m liên t?c, ??t ?? tiêu chí ki?m soát d?ch c?a B? Y t?.

8 t?nh ???c ?ánh giá ?ang ki?m soát t?t d?ch Covid-19

Trong h??ng d?n Tiêu chí ki?m soát d?ch Covid-19 t?i các ??a ph??ng ?ang th?c hi?n giãn cách xã h?i theo Ch? th? 16 c?a Th? t??ng Chính ph? (B? Y t? ban hành ngày 19/8), m?t ??a bàn ki?m soát ???c d?ch Covid-19 khi ?áp ?ng các tiêu chí sau:

Nhóm ch? s? v? m?c m?i Covid-19 ??t 3 tiêu chí nh?:

- S? ca m?c m?i t?i c?ng ??ng theo tu?n có xu h??ng gi?m liên t?c so v?i 2 tu?n li?n k? tr??c ?ó và gi?m ít nh?t 50% so v?i tu?n cao nh?t trong ??t d?ch.

- T? l? s? m?u xét nghi?m d??ng tính/s? ng??i l?y m?u xét nghi?m b?ng ph??ng pháp RT-PCR trong ngày t?i c?ng ??ng có xu h??ng gi?m liên t?c trong vòng 14 ngày.

 

- ??a bàn không ghi nh?n chu?i, chùm ca b?nh lây nhi?m m?i xu?t hi?n trong vòng 7 ngày.

Nhóm ch? s? v? nguy c? lây nhi?m c?n ??t 4 tiêu chí nh?:

- Gi?m t?i thi?u 50% các huy?n, xã ? m?c ?? nguy c? r?t cao (theo h??ng d?n ?ánh giá t?i Quy?t ??nh s? 2686/Q?-BC?QG ngày 31/5/2021).

- Gi?m t?i thi?u 50% các huy?n, xã ? m?c ?? nguy c? cao.

- Gi?m t?i thi?u 50% các huy?n, xã ? m?c ?? nguy c?.

- T?ng t?i thi?u 30% các huy?n, xã ? m?c bình th??ng m?i.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Tri?u D??ng - Ph?m Luy?n

Bình luận

Những tin mới hơn