Apple tung bản cập nhật iOS 14.8 sửa lỗi bảo mật nghiêm trọng

Ch? vài gi? tr??c khi gi?i thi?u iPhone 13 và iOS 15, Apple ?ã ??a ra b?n c?p nh?t iOS 14.8 và khuy?n cáo ng??i dùng c?p nh?t ngay.

Vào ngày 14/9, Apple ?ã tung ra b?n c?p nh?t iOS 14.8 và ??ng th?i là các h? ?i?u hành khác nh? macOS và watchOS nh?m vá l? h?ng b?o m?t Pegasus.

Apple tung b?n c?p nh?t iOS 14.8 s?a l?i b?o m?t nghiêm tr?ng - ?nh minh ho? 2
S? nguy hi?m c?a Pegasus ?ã ???c c?nh báo t? lâu (?nh: TechCrunch)

Vào tháng 8, các chuyên gia b?o m?t t?i Citizen Lab ?ã g?i ?i m?t c?nh báo Apple v? m?t l? h?ng b?o m?t vô cùng nghiêm tr?ng. Theo ?ó, tin t?c có th? l?i d?ng l? h?ng này ?? xâm nh?p vào iPhone thông qua iMessage và ti?n hành m?t ph?n m?m gián ?i?p có tên là Pegasus vào thi?t b?.

?i?m ?áng quan ng?i nh?t là hacker có th? l?i d?ng l? h?ng k? trên ?? cài ??t ph?n m?m ??c h?i theo ph??ng th?c “zero-click”. Có ngh?a là các ??i t??ng tin t?c không ph?i l?a ng??i ng??i dùng không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thao tác nào nh?ng v?n có th? xâm nh?p vào thi?t b?. Pegasus là m?t s?n ph?m c?a NSO Group, m?t công ty có tr? s? t?i Israel. nó có kh? n?ng ?ánh c?p d? li?u, m?t kh?u, t? ??ng kích ho?t micro ho?c camera c?a thi?t b? t? xa.

Vì s? nguy hi?m c?a l? h?ng c?ng nh? cách mà tin t?c có th? s? d?ng nó ?? t?n công, ng??i dùng nên c?p nh?t iOS 14.8, macOS Big Sur 11.6 và watchOS 7.6.2 ngay l?p t?c cho các thi?t b? c?a mình. Sau khi công b? b?n vá, Apple g?i l?i c?m ?n ??n Citizen Lab.

Apple tung b?n c?p nh?t iOS 14.8 s?a l?i b?o m?t nghiêm tr?ng - ?nh minh ho? 3
Ng??i dùng c?n c?p nh?t ngay b?n c?p nh?t ph?n m?m m?i

Ng??i dùng iPhone có th? ki?m tra và c?p nh?t iOS 14.8 b?ng cách truy c?p vào m?c Cài ??t > Cài ??t chung > C?p nh?t ph?n m?m, sau ?ó ch?n T?i v? và cài ??t.

Link t?i b?n c?p nh?t iOS 14.8

TechTimes v?n luôn khuyên ng??i dùng s? d?ng cách th?c c?p nh?t t? ??ng trên iPhone nh? v?a trình bày ? trên.

Tuy nhiên, n?u nh? b?n ?ã có kinh nghi?m và mu?n th?c hi?n th? công b?ng máy tính thì ngay bên d??i là link t?i v? b?n c?p nh?t iOS 14.8 cho t?ng model iPhone khác nhau:

 • iPhone 12, iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS
 • iPhone 11, iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8, iPhone 7
 • iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus
 • iPhone SE (2nd Generation)
 • iPhone SE
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPod touch (7th generation)

Link t?i b?n c?p nh?t iPadOS 14.8

 • 12.9-in. iPad Pro (5th generation)
 • 12.9-in. iPad Pro (4th generation)
 • 11-in. iPad Pro (3rd generation)
 • 11-in. iPad Pro (2nd generation)
 • 11-in. iPad Pro (1st generation), 12.9-in. iPad Pro (3rd generation)
 • 10.5-in. iPad Pro (1st generation), 12.9-in. iPad Pro (2nd generation)
 • iPad (5th generation), iPad (6th generation)
 • iPad mini (5th generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air (4th generation),
 • 10.2-in. iPad (7th and 8th generations)
 • iPad mini 4, iPad Air 2
 • 9.7-in. iPad Pro (1st generation)
 • 12.9-in. iPad Pro (1st generation)

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 0 ?ánh giá, th? h?ng là 0/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: trước khi, giới thiệu

Bình luận

Những tin mới hơn