Bé gái 13 tuổi ở Cần Thơ được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer

Bé gái 13 tu?i ? TP C?n Th? ???c tiêm 2 m?i v?c xin Pfizer dù B? Y t? ch?a có h??ng d?n v? tiêm v?c xin phòng Covid-19 cho tr? em.

 

Ngày 13/9, ông Nguy?n Kim H?i, Giám ??c Trung tâm y t? qu?n Th?t N?t xác nh?n có vi?c bé gái 13 tu?i ???c tiêm 2 m?i v?c xin Pfizer.

Theo ?ó, trên Facebook xu?t hi?n phi?u tiêm v?c xin c?a bé gái P.K.T. (13 tu?i, ng? ph??ng Tân L?c, qu?n Th?t N?t), làm nhi?u ng??i b?t ng?. Hi?n nay, Vi?t Nam ch? có ch? tr??ng tiêm v?c xin cho ng??i t? 18 tu?i tr? lên. 

Bé gái 13 tu?i ? C?n Th? ???c tiêm 2 m?i v?c xin Pfizer
Phi?u tiêm hai m?i v?c xin Pfizer c?a bé gái 13 tu?i ? qu?n Th?t N?t, TP C?n Th?

Ông Nguy?n Kim H?i cho bi?t, qu?n th?c hi?n tiêm v?c xin cho l?c l??ng tuy?n ??u ch?ng d?ch. Bé gái 13 tu?i là cháu c?a m?t cán b? trung tâm y t? ph??ng Tân L?c. Do bé ? chung nhà v?i cán b? y t? này nên vi?c tiêm là ?úng quy ??nh.

Ông H?i thông tin, ngoài tr??ng h?p trên, qu?n có thêm m?t s? tr??ng h?p ch?a ?? 18 tu?i c?ng ???c tiêm v?c xin. T?t c? là ng??i nhà c?a nhân viên y t? tham gia phòng ch?ng d?ch.

Ông H?i th?a nh?n, TP C?n Th? ch?a có v?n b?n chính th?c v? vi?c tiêm v?c xin cho ng??i d??i 18 tu?i. Nh?ng theo ông, có h??ng d?n tiêm v?c xin Pfizer cho ??i t??ng t? 12 tu?i tr? lên. Tr??ng h?p cháu bé 13 tu?i nói trên ?? ?i?u ki?n ?? tiêm.

 

Trao ??i v?i báo chí, lãnh ??o S? Y t? TP C?n Th? cho bi?t, hi?n t?i B? Y t? ch?a có h??ng d?n v? tiêm v?c xin phòng Covid-19 cho tr? em.

Theo K? ho?ch tiêm phòng Covid-19 do UBND TP C?n Th? ban hành, ??i t??ng tiêm là công dân t? ?? 18 tu?i tr? lên và theo th? t? ?u tiên…

T.Chí 

Bình luận

Những tin mới hơn