Bệnh nhân Ấn Độ xin vợ đưa ra khỏi bệnh viện

Dù s?c kh?e ?ang suy ki?t, anh Sadanand v?n mu?n v? ??a anh ?i ch? khác ho?c v? nhà.  

 

Trong 3 ngày, Goldi Patel, 25 tu?i, ?ã ?i h?t b?nh vi?n này ??n b?nh vi?n khác trong cái nóng ng?t ng?t c?a mùa hè ? New Delhi (?n ??), c? g?ng tìm m?t n?i ?? duy trì s? s?ng cho ch?ng.

B?n b?nh vi?n ?ã t? ch?i Goldi, ng??i ?ang mang thai 7 tháng, tr??c khi cô tìm th?y m?t n?i ?i?u tr? cho ch?ng. Nh?ng Trung tâm Ch?m sóc Sardar Patel Covid-19, m?t c? s? t?m b? ? ngo?i ô Th? ?ô, thi?u th?n ??n m?c ch?ng cô c?u xin ???c r?i ?i.

B?nh nhân ?n ?? xin v? ??a ra kh?i b?nh vi?n

Trung tâm Ch?m sóc Sardar Patel Covid-19 s? d?ng gi??ng làm b?ng bìa c?ng

Xung quanh Sadanand Patel, 30 tu?i, m?i ng??i ?ang ch?t d?n. Anh h?u nh? không ???c g?p bác s?, thu?c men h?n ch?. V?i 80% ph?i ?ã b? nhi?m trùng, anh lo s? không bi?t ?i?u gì s? x?y ra n?u tình tr?ng c?a mình tr? nên t?i t? h?n.

"Tôi r?t s?. N?u tôi nguy k?ch, tôi không ngh? r?ng h? có th? c?u tôi", anh Sadanand nói khi ?ang n?m trên gi??ng b?nh.

Khi các ca nhi?m Covid-19 t?ng v?t ? ?n ??, h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e c?a n??c này ?ã b? quá t?i. Thi?u gi??ng, oxy và nhân viên y t?. M?t s? b?nh nhân Covid-19 ch?t trong phòng ch? ho?c các phòng khám ?ông ?úc tr??c khi h? g?p ???c bác s?.

Ch? m?t s? b?nh nhân Covid-19 xoay s? ???c nh?n vào các b?nh vi?n quá t?i c?a ?n ??. Nh?ng khi vào bên trong, nhi?u ng??i ph?i ??i m?t v?i m?t ?i?u kinh hoàng khác: thi?u trang thi?t b? và ng??i ch?m sóc khi các b?nh nhân khác ch?t xung quanh h?.

Cu?c ?ua v?i th?i gian

Vào tháng 2, các quan ch?c ?ã ra l?nh ?óng c?a Trung tâm Ch?m sóc Sardar Patel Covid-19 vì tin r?ng ?n ?? ?ã chi?n th?ng ???c virus SARS-CoV-2.

Khi d?ch bùng phát, c? s? 500 gi??ng ?ã m? c?a tr? l?i vào ngày 26/4, trong c?nh h?n lo?n. Truy?n thông ??a ph??ng ??a tin, m?c dù l??ng b?nh nhân bên ngoài b?nh vi?n ?ông ?úc nh?ng s? ng??i ???c ti?p nh?n ít h?n nhi?u so v?i kh? n?ng.

Sadanand nh?p vi?n ngay sau khi b?nh vi?n m? c?a. Khi Goldi ??n th?m ch?ng vài ngày sau ?ó, c? s? ?ã ?ông ?úc.

B?nh nhân ?n ?? xin v? ??a ra kh?i b?nh vi?n - ?nh minh ho? 2

B?nh nhân ???c cung c?p oxy nh?ng thi?u thu?c men

Trong trung tâm y t?, m?t s? b?nh nhân n?m trên nh?ng chi?c gi??ng làm b?ng bìa c?ng. S? l??ng thu?c có h?n và Sadanand cho bi?t anh ch? ti?p xúc v?i bác s? 1-2 l?n trong ba ngày. Anh ch?ng ki?n hai ng??i ?àn ông trên gi??ng g?n ?ó hét lên ?òi thu?c và ch?t vài gi? sau ?ó khi l??ng oxy c?a h? d??ng nh? c?n ki?t.

??n ngày 1/5, ngày th? n?m c?a Sadanand ? trung tâm, ít nh?t 5 ng??i xung quanh anh ?ã ch?t. M?t thi th? n?m trên gi??ng bên c?nh Sadanand trong nhi?u gi? tr??c khi ???c ??a ?i.

Tháng tr??c, B? Y t? và Phúc l?i Gia ?ình ?n ?? cho bi?t h? s? nhanh chóng m? r?ng c? s? này lên 2.000 gi??ng v?i ngu?n cung c?p oxy ?? giúp gi?i quy?t tình tr?ng thi?u b?nh vi?n c?a thành ph?. Kho?ng 40 bác s? và 120 nhân viên c?u th??ng chuyên nghi?p ?ã ???c ?i?u ??ng ??n trung tâm.

Nh?ng m?c tiêu ?ó không ?úng v?i tr?i nghi?m c?a Sadanand.

"Chính ph? cho r?ng b?nh nhân ? ?ây ?ang ???c ?i?u tr?. Nh?ng trên th?c t?, không có gì gi?ng nh? v?y ?ang x?y ra", anh nói. 

 

Sadanand cho bi?t các bác s? không ki?m tra b?nh nhân th??ng xuyên. Anh lo r?ng mình s? không ?? s?c ?? g?i ng??i t?i giúp ?? khi c?n. M?t b?nh nhân n?m g?n ?ó khuyên Sadanand nên r?i kh?i trung tâm khi c?m th?y khá h?n.

“B?n s? ch?t khi n?m trên gi??ng vì không g?i ???c bác s?”, anh nói.

Nh?ng ng??i khác ?ã có kinh nghi?m t??ng t?. M?t b?nh nhân ???c nh?n vào trung tâm sau khi b? ít nh?t 7 b?nh vi?n quay l?ng. Nh?ng ng??i ch?m sóc h? là gia ?ình và b?n bè.

Sadanand r?t s? hãi nên ?ã liên t?c yêu c?u bác s? chuy?n anh ?y ??n b?nh vi?n khác. Anh c?ng ?ã c?u xin v? mình - nh?ng không n?i nào khác nh?n anh.

"Anh ?y ?ã yêu c?u tôi ??a ra kh?i n?i này, r?ng anh ?y s? ? nhà. Anh ?y r?t s? hãi khi ? ?ây", Goldi nói. Nh?ng ít nh?t, khi ? vi?n, ch?ng c?a Goldi còn có bình oxy ?? th?.

B?nh nhân ?n ?? xin v? ??a ra kh?i b?nh vi?n - ?nh minh ho? 3

Goldi Patel ?i kh?p n?i ?? lo ch? ?i?u tr? cho ch?ng

Khan hi?m thu?c men

An tâm ch?ng mình ?ang ???c th? oxy, nh?ng Goldi v?n lo l?ng v? s?c kh?e c?a Sadanand khi không có thu?c ?? ?i?u tr? nhi?m trùng ?ã lan ??n 80% ph?i.

M?i khi ng?i d?y, anh ho d? d?i t?i m?c ch?y n??c m?t. Trong b?nh vi?n, anh ch? ???c c?p r?t ít thu?c. Khi Goldi d?a t? t?, nhân viên b?nh vi?n m?i ??a cho ch?ng cô thu?c kháng sinh.

Ti?n s? Chandrasekhar Singha, B?nh vi?n Nhi Madhukar Rainbow ? New Delhi, cho bi?t m?t b?nh nhân b? nhi?m trùng trên 80% ph?i c?n ???c ?i?u tr? b?ng thu?c kháng virus, steroid và kháng sinh.

C? sau 2-3 gi?, Goldi l?i g?i ?i?n cho ch?ng. H? ch? nói chuy?n ???c vài phút tr??c khi nh?p th? c?a anh tr? nên khó kh?n.

Goldi c?ng lo s? cho b?n thân khi ?ang mang thai 7 tháng và không bi?t li?u mình có b? Covid-19 hay không. Cô không có tri?u ch?ng, ch?a xét nghi?m vì chi phí lên t?i 12 USD. Cha m? c?a c? hai ??u s?ng ? Uttar Pradesh và h? không có ch? d?a nào khác.

C? hai ??u b?c xúc tr??c ph?n ?ng không hi?u qu? c?a c? quan ch?c n?ng.

“N?u tôi nh?p vi?n và ???c ?i?u tr?, tôi s? không bao gi? mu?n ng??i v? ?ang mang thai ?i ra ngoài trong d?ch Covid-19 ?? tìm n?i ch?a b?nh cho tôi”, Sadanand nói.

An Yên (Theo CNN)

Bình luận

Những tin mới hơn