Bi kịch của nữ y tá Mỹ từ chối tiêm vắc xin Covid-19

M?t c?p v? ch?ng ? bang California c?a M? qua ??i cách nhau ch? vài tu?n, ?? l?i 5 ??a con bao g?m bé gái s? sinh m?i vài tu?n tu?i.

Theo ?ài truy?n hình KTLA, anh Daniel Macias (39 tu?i) ?ã qua ??i vào ngày 9/9 ch? sau vài tu?n ng??i v? là cô Davy Macias (37 tu?i) t? vong do nh?ng bi?n ch?ng c?a Covid-19 sau khi sinh ??a con th? 5 vào tháng Tám.

Bi k?ch c?a n? y tá M? t? ch?i tiêm v?c xin Covid-19

V?n là m?t n? h? sinh nh?ng s?n ph? ? M? v?n không tiêm v?c-xin Covid-19 và qua ??i khi ch?a k?p ??t tên con m?i sinh. (?nh: KTLA)

Em trai c?a cô Davy Macias là anh Vong Serey cho hay, hai v? ch?ng ng??i ch? gái ?ã m?c Covid-19 sau chuy?n ?i bi?n và công viên n??c trong nhà c?a gia ?ình.Sinh s?ng ? thành ph? Yucaipa c?a bang California, c?p ?ôi có 5 ??a con trong ?? tu?i t? 7, 5, 3 và 2 cùng ??a tr? th? 5 m?i vài tu?n tu?i. Gi? ?ây, c? 5 ??a tr? s?ng nh? ông bà ch?m sóc.

???c bi?t, c? hai v? ch?ng Daniel và Davy Macias ??u ph?i n?m trong phòng ?i?u tr? tích c?c (ICU) sau khi m?c Covid-19. ??a tr? trong b?ng cô Davy c?ng bu?c ph?i sinh s?m h?n 6 tu?n, do tình hình s?c kh?e ng??i m? chuy?n bi?n x?u. ?áng ti?c, c? hai v? ch?ng ??u không có c? h?i ?? ??t tên cho con gái út tr??c khi qua ??i.

Theo anh Serey, cô Davy v?n là y tá nh?ng l?i ch?a tiêm v?c-xin Covid-19 và ch?n ch? khi ngh? t?i chuy?n tiêm phòng trong lúc ?ang mang thai.

Trong khi ?ó, Trung tâm Ki?m soát và Phòng ng?a D?ch b?nh M? (CDC) ?ã h?i thúc các s?n ph? ?i tiêm v?c-xin Covid-19, b?i các nghiên c?u ch?ng minh v?c-xin không làm t?ng nguy c? s?y thai.

Còn hi?n không rõ tr??c khi m?c Covid-19, anh Daniel, m?t giáo viên d?y c?p 2, ?ã tiêm v?c-xin hay ch?a.

“Chuy?n này vô cùng ?au lòng. Chúng tôi ?ã th?c s? hy v?ng anh Daniel h?i ph?c sau khi ng??i v? qua ??i. Chúng tôi mu?n anh ?y t?nh l?i ?? có th? ??t tên cho con gái m?i sinh”, ng??i h? hàng có tên Terri Serey nói.

Sau khi hai v? ch?ng nhà Macias qua ??i, các thành viên trong gia ?ình h? ?ã kêu g?i tài tr? cho 5 ??a tr? m? côi thông qua trang GoFundMe. Tính t?i ngày 13/9, GoFundMe ?ã quyên góp ???c h?n 204.000 USD cho 5 ??a tr?.

M? t?ng là qu?c gia có t? l? tiêm ch?ng hàng ??u th? gi?i, nh?ng gi? ?ây l?i t?t xu?ng v? trí 57 toàn c?u. Nguyên nhân là do tâm lý ch?n ch? tiêm v?c-xin Covid-19 c?a ng??i dân và s? chia r? ??ng phái.

C? th?, t? l? tiêm phòng v?c-xin Covid-19 c?a M? hi?n khá khiêm t?n trong nhóm các n??c giàu, v?i 53,9% dân s? ?ã ???c tiêm phòng ??y ??. Theo Bloomberg, M? ?ang ??ng th? 57 th? gi?i v? t? l? dân s? tiêm ch?ng và ch? có m?t s? qu?c gia Tây Âu nh? Th?y S? là hi?n ??ng sau M?.

Minh Thu (l??c d?ch)

Bình luận

Những tin mới hơn