Bí quyết giúp cả gia đình cô giáo điều trị Covid-19 thành công tại nhà

Khi ng?i ???c thoang tho?ng mùi n??c xông (s?, chanh…), ch? Thu?n hét l?n khoe v?i ch?ng. Vài ngày sau, ng?i ???c thêm mùi d?u g?i ??u, s?a t?m… là lúc ch? bi?t kh?u giác ?ã h?i ph?c sau nhi?u ngày b? m?t vì virus SARS-CoV-2.

 

C?n s?t 39 ?? báo hi?u chu?i ngày nhi?m b?nh

Ch? Hà Th? Thu?n (giáo viên ? Qu?n 10, TP.HCM) chia s? Covid-19 “ghé” nhà ch? t? nh?ng ngày tháng 7. Toàn b? 17 lô n?i chung c? ch? sinh s?ng b? phong t?a v?i m?t v?n b?n h?a t?c ngay trong ?êm.

“Tôi không b?t ng? b?i m?t s? lô xung quanh ?ã phong t?a cách ?ó n?a tháng và trên tuy?n ???ng Tr?n Nhân Tôn n?i tôi ?i làm v?, xe c?p c?u ??a ng??i ?i cách ly liên t?c”, ch? nói.

Ngày 16/7, l?c l??ng y t? t? ch?c l?y m?u cho toàn lô, ch? và ch?ng xu?ng sân chung c? l?y m?u. Ngày 17/7, gia ?ình ch? ? nhà, sinh ho?t bình th??ng. Nh?ng t?i ?ó, ch?ng ch? c?m th?y ?n l?nh trong ng??i. ?êm, anh b?t ??u s?t cao.

Sáng hôm sau, anh t? cách ly trong phòng, c?n s?t có lúc lên ??n 39 ??. Th?i ?i?m ?ó, gia ?ình ch? Thu?n không h? ngh? ??n Covid, ch? ngh? do th?i ti?t thay ??i nên anh b? c?m l?nh. ??c bi?t tr??c ?ó 2 ngày, h? v?a ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? âm tính.

M?c dù v?y, ch?ng ch? Thu?n v?n c?n th?n ?eo kh?u trang t? cách ly, không ti?p xúc v?i các thành viên trong gia ?ình. ?? ?n, n??c u?ng ???c ?? ngoài c?a phòng anh ?? h?n ch? ti?p xúc.

Bí quy?t giúp c? gia ?ình cô giáo ?i?u tr? Covid-19 thành công t?i nhà

"Gi? tinh th?n l?c quan, tuân th? các h??ng d?n theo dõi s?c kh?e c?a các bác s? là chìa khóa ?? v??t qua b?nh t?t. Tôi ch? ??c các bài vi?t, kinh nghi?m ?? v??t qua Covid-19. Chúng tôi tuy?t ??i không ??c, xem tin t?c v? ca nhi?m, ca t? vong, nh?ng hình ?nh gây ám ?nh", ch? Thu?n nh?n m?nh.

Ngày 19/7, ch?ng ch? Thu?n ?? s?t. Sau khi nghe v? tình tr?ng s?c kh?e, nhân viên tr?m y t? khuyên anh nên ? nhà, ??ng ??n b?nh vi?n test và khám vì có nhi?u nguy c? lây nhi?m.

Nh?ng c?ng vào lúc này, ch? Thu?n có d?u hi?u b? nh?c ??u, c? th? m?t m?i. M?t ngày sau, ch?ng ch? ?? h?n nh?ng anh l?i b? m?t kh?u giác. D?u hi?u này khi?n h? ngh? ??n chuy?n có th? Covid-19 ?ã “ghé th?m” gia ?ình.

Ngày 21/7, ch? và con trai ??u (6 tu?i) b? s?t. Bé ???c cho u?ng h? s?t 6 ti?ng/l?n, u?ng nhi?u n??c cam và ch??m mát. Dù s?t nh?ng bé v?n có th? ?n, u?ng và không ho, không m?t m?i. Nh?ng ch? Thu?n lo l?ng h?n khi con gái c?a h? (2,5 tu?i) c?ng b?t ??u có tri?u ch?ng.

“Ngày hôm ?ó, con ch?i ?ùa bình th??ng nh?ng n?a ?êm l?i s?t. Tôi r?t lo, th?c ?êm dán mi?ng h? s?t ? lòng bàn chân và ch??m mát cho con”, ch? nh? l?i.

May m?n nh?ng ngày sau ?ó, các con ch? ?? d?n và không b? s?t l?i. Nh?ng ng??i ph? n? sinh n?m 1988 này l?i b?t ??u s?t nhi?u h?n, ?au ??u và toàn b? c? th?. Ch? s? d?ng thu?c h? s?t gi?m ?au 5-6 ti?ng/l?n, u?ng 500mg không gi?m, ch? u?ng 650mg, d?ng viên.

Ngày 24/7, 3 thành viên trong gia ?ình h? ?n d?n, riêng ch? Thu?n v?n ?au ??u, m?i m?t. N?u c?m không c?m th?y mùi, ??c bi?t n??c m?m – mùi n?ng nh?t, ch? c?ng không ng?i ???c. Ch? bi?t mình ?ã b? m?t kh?u giác.

“?n c?m, tôi c?m nh?n ???c v? nh?ng không th?y mùi d?n ??n ?n không ngon, chán ?n. C? th? ?m, m?t l?i ?n không ???c khi?n tôi chán n?n, th? dài. Ngay lúc ?ó, ch?ng tôi nh?c nh?. Anh nói bao nhiêu ng??i già, ng??i b?nh n?n dù m?c Covid, h? v?n l?c quan, c? g?ng v??t qua. Chúng tôi là nh?ng ng??i tr? không ???c phép th? dài, bi quan”, ch? Thu?n nh? l?i.

Ch?ng c? g?ng thay ??i món ?? ch? Thu?n ?n l?y s?c. Dù ?n không ngon, ch? v?n c? không b? b?a ?? t?ng s?c ?? kháng. “?ôi lúc tôi mu?n nôn ói h?t ra nh?ng v?n ph?i c?. Tôi c?ng không mu?n ch?ng áp l?c, anh n?u ?n, ch?m sóc gia ?ình c? ngày nên b?n thân c? g?ng ?n u?ng ?? anh yên tâm”.

1 tháng ch?ng l?i Covid-19 c?a gia ?ình 4 F0

Nh?ng c?n m?t m?i v?n kéo dài, ngày 26/7, ch?ng ch? Thu?n liên h? ?? ch? ??n b?nh vi?n xét nghi?m. Lúc này, ch? c?ng ?oán 70%, h? ?ã là F0. Vào b?nh vi?n, nhân viên y t? l?y m?u l?n 1, ch? ng?i ch?. 10 phút sau, h? g?i vào l?y l?n 2 r?i l?n 3. K?t qu?, ch? d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

“Tôi không quá hoang mang vì ?ã xác ??nh v?i 4 tri?u ch?ng c? b?n r?i. Nhân viên y t? d?n: “Bây gi? ch? khai báo trong vòng 14 ngày qua làm gì, ?i ?âu? Ch? c? t? t? suy ngh? và khai báo ng?n g?n thôi nhé’”, ch? k?.

Bí quy?t giúp c? gia ?ình cô giáo ?i?u tr? Covid-19 thành công t?i nhà - ?nh minh ho? 2
Hai con c?a ch? Thu?n r?t h?p tác v?i m? nh? súc mi?ng, kh? khu?n tay, v?n ??ng... trong th?i gian c? nhà d??ng tính v?i SARS-CoV-2.
 

Sau ?ó, nhân viên y t? d?n ch? n?p gi?y cho tr?m y t? ph??ng ?? h? x? lý, ?i th?ng v? và không ti?p xúc v?i ai. Lý do ch? Thu?n ???c v? và không cách ly t?i b?nh vi?n là do t?i l??ng virus th?p, không có kh? n?ng lây lan ra c?ng ??ng.

Chi?u hôm ?ó, 17h, c? gia ?ình ch? Thu?n ???c ph??ng l?y m?u xét nghi?m.

“Qua test nhanh, c? nhà tôi d??ng tính. B?t ng? ? ch? là ch?ng và 2 con tôi ?ã không còn tri?u ch?ng 7 ngày nay nh?ng v?n d??ng tính. ?ây là ?i?u nguy hi?m c?a bi?n th? Delta l?n này, vì r?t nhi?u F0 không bi?t mình là F0 cho ??n khi tr? n?ng”, ch? nói.

Dù v?y, c? gia ?ình h? v?n ??ng viên nhau l?c quan vì ?ã s?ng chung v?i covid ???c 10 ngày qua. H? ?n ??y ??, ?n thêm hoa qu?, u?ng vitamin và v?n ??ng th??ng xuyên. Ch? c?ng nh? ng??i nhà mua th?c ?n ?? tr??c c?a, l?y túi bóng bu?c kín l?i, x?t kh? khu?n r?i m?i mang vào nhà và sau ?ó r?a s?ch toàn b? d??i vòi n??c. C? gia ?ình c?ng th??ng xuyên súc mi?ng, r?a tay và tuân th? các nguyên t?c 5K khác.

Không chu?n b? ???c máy ?o SpO2, ch? ki?m tra s?c kh?e theo cách ??m nh?p th?. Ch? c?ng m? c?a ?? t?o môi tr??ng thông thoáng, x?t khu?n hàng ngày ? c?a và lau d?n hàng ngày phía trong nhà.

“?i?u may m?n là chúng tôi ???c ? cùng ?? ch?m sóc, ??ng viên nhau. Gi? tinh th?n l?c quan, tuân th? các h??ng d?n theo dõi s?c kh?e c?a các bác s? là chìa khóa ?? v??t qua b?nh t?t.

Tôi ch? ??c các bài vi?t, kinh nghi?m ?? v??t qua Covid-19. Chúng tôi tuy?t ??i không ??c, xem tin t?c v? ca nhi?m, ca t? vong, nh?ng hình ?nh gây ám ?nh. ?ây là cách tôi gi? tinh th?n bình t?nh ?? không hoang mang và ho?ng s?, suy ngh? tiêu c?c”, ch? nói.

Bí quy?t giúp c? gia ?ình cô giáo ?i?u tr? Covid-19 thành công t?i nhà - ?nh minh ho? 3
Ch? Thu?n c?ng chia s? khuy?n cáo ch?m sóc F0 th? nh? t?i nhà c?a tr??ng DH Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch.

Ch?ng l?y l?i kh?u giác ch? sau 2-3 ngày nh?ng v?i ch? Thu?n kho?ng th?i gian ?ó là 1 tu?n.

Ch? lo l?ng s? b? m?t kh?u giác v?nh vi?n nên khi ng?i ???c mùi s?, chanh dù r?t nh?, ch? ?ã hét lên “khoe” v?i ch?ng. D?n d?n nh?ng ngày sau, kh?u giác ?n ??nh và ch? th?y s?c kh?e t?t d?n lên.

Ngày 11/8 và ngày 15/8, l?n l??t ch?, ch?ng và 2 con ???c yêu c?u ?i test l?n 2. K?t qu? âm tính khi?n h? th? phào vì tr?i qua 1 tháng, gia ?ình v?n bình yên khi b? Covid-19 “ghé th?m”.

“V?i t?c ?? lây lan nhanh c?a ch?ng này, b?n có th? là F0 b?t c? lúc nào. Khi là F0, b?n l?c quan nh?ng không ???c ch? quan. B?n c?n hi?u c? th?, s?c ?? kháng m?i ng??i r?t khác nhau, không ph?i c? tr? con hay ng??i tr? là s? không sao.

B?n luôn ph?i l?ng nghe, ph?i hi?u c? th? mình và theo dõi nó hàng ngày. Gia ?ình c?ng c?n l?u s? ?i?n tho?i bác s?, y t? khu v?c ?? làm chi?c “phao” lúc kh?n c?p”, ch? Thu?n chia s? sau chu?i ngày v??t qua Covid-19 ?áng nh?.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn