Biệt đội #TeamUnstoppable đã đón loạt KOLs đình đám, bạn sẽ là người tiếp theo?

Thoát ra kh?i ??nh ki?n t? ng??i ngoài, chinh ph?c n?i s? hãi t? bên trong chính mình, "cân ??p" nh?ng th? ???c g?i là gi?i h?n hay tr? ng?i... ?? theo ?u?i ?am mê không ph?i là chuy?n d? dàng gì. B?i l? dù là b?t kì ai thì m?t khi ?ã b?t ??u hành trình này, s? có r?t nhi?u khó kh?n, áp l?c ghê g?m v? tinh th?n ?ang ch? ? phía tr??c.

Nh?ng khó không có ngh?a là không th?, nh?t là khi b?n còn tr?, còn ?am mê, còn m?t tinh th?n s?n sàng "t?i công chuy?n", phá v? m?i ??nh ki?n ?? ti?n lên. Và m?t khi ?ã làm ???c ?i?u này, k?t qu? thu v? ch?c ch?n s? là qu? ng?t. Vì v?y mà chi?n d?ch #TeamUnstoppable ra ??i, khuy?n khích các b?n tr? làm ?i?u không th? và theo ?u?i ni?m ?am mê c?a mình.

?ánh trúng n?i ni?m c?a ng??i tr? nói chung và Gen Z nói riêng, hàng lo?t g??ng m?t ?ình ?ám nh? M? Anh, L??ng Thu? Linh, Trúc Anh... ?ã mau chóng gia nh?p bi?t ??i #TeamUnstoppable ?? k? l?i hành trình v??t qua ??nh ki?n, làm nh?ng vi?c không th? c?a b?n thân. Xem xong ??ng quên k? l?i nh?ng câu chuy?n làm ?i?u không th? c?a chính mình nhé!

Tr??c khi tr? thành m?t g??ng m?t tri?n v?ng c?a làng nh?c Vi?t nh? hi?n t?i, M? Anh có m?t n?i s? ít ai ng? ??n - s? sân kh?u. Vì v?y mà ?? ???c hoà mình trong âm nh?c, cô b?n Gen Z c?a chúng ta ?ã ph?i tr?i qua quá trình ??u tranh song song, v?i chính b?n thân mình và v?i nh?ng l?i chê bai, nh?n xét ác ý t? bên ngoài.

Bi?t ??i #TeamUnstoppable ?ã ?ón lo?t KOLs ?ình ?ám, b?n s? là ng??i ti?p theo?

Cho nh?ng ai ch?a bi?t thì M? Anh c?ng chính là ??i di?n c?a Vi?t Nam, cùng v?i 4 g??ng m?t tr? khác t? các n??c ? khu v?c ?ông Nam Á tr? thành nhân v?t truy?n c?m h?ng cho các b?n tr? chia s? câu chuy?n riêng mình.

Bi?t ??i #TeamUnstoppable ?ã ?ón lo?t KOLs ?ình ?ám, b?n s? là ng??i ti?p theo? - ?nh minh ho? 2

Trong m?t công chúng, Hoa h?u L??ng Thu? Linh chính là ví d? c?a "tài s?c v?n toàn". Nh?ng ? th?i ?i?m ??ng quang Hoa h?u Th? gi?i Vi?t Nam, cô nàng m?i 19 tu?i. Cu?c s?ng thay ??i 180 ?? t? cô sinh viên thành nàng H?u, L??ng Thu? Linh ?ã ph?i ??i m?t v?i n?i s?, ??u tranh v?i chính b?n thân ?? b??c ra ngoài vùng an toàn.

Bi?t ??i #TeamUnstoppable ?ã ?ón lo?t KOLs ?ình ?ám, b?n s? là ng??i ti?p theo? - ?nh minh ho? 3

B? ?óng khung v?i "nàng th?" Hà Lan (M?t Bi?c), Trúc Anh gây b?t ng? khi hoá thân thành m?t Mai Ly s?c s?o, ph?c t?p c?a Thiên Th?n H? M?nh. Trúc Anh ?ã bi?n ?i?u không th? thành có th? nh? m?nh d?n n?m b?t c? h?i và dám phá b? nh?ng rào c?n ?? th? s?c mình. Còn câu chuy?n c?a b?n thì sao?

Bi?t ??i #TeamUnstoppable ?ã ?ón lo?t KOLs ?ình ?ám, b?n s? là ng??i ti?p theo? - ?nh minh ho? 4

??n ?ây h?n nhi?u ng??i ?ang tò mò làm sao ?? gia nh?p bi?t ??i #TeamUnstoppable và k? ?i?u không th? c?a mình nh? các KOLs nói trên r?i ?úng không? ?áp án ch? là dùng chi?c smartphone và vài ?ng d?ng ch?nh s?a video quen thu?c ?? làm m?t clip k? l?i câu chuy?n c?a chính b?n thân ho?c m?t ng??i b?n bi?t. Bi?t ??i #TeamUnstoppable ?ã kh?i ??ng và kéo dài t? 06/09/2021 ??n ngày 27/09/2021 nên ??ng ch?n ch? hay ng?n ng?i, tham gia nhanh còn k?p m?i ng??i ?i!

Samsung gi?i thi?u chi?n d?ch #TeamUnstoppable trên kh?p ?ông Nam Á, nh?m khuy?n khích các b?n tr? làm ?i?u không th? và theo ?u?i ni?m ?am mê c?a mình. ??i di?n #TeamUnstoppable t?i Vi?t Nam là Tr??ng M? Anh - n? ca s?, nh?c s?, nhà s?n xu?t sinh n?m 2002 - là nhân v?t truy?n c?m h?ng cho các b?n tr? cùng tham gia ti?p t?c chia s? câu chuy?n riêng mình.

Th? thách di?n ra t? ngày 06/09/2021 ??n ngày 27/09/2021 v?i nhi?u gi?i th??ng h?p d?n lên t?i 118 tri?u ??ng.

Cùng khám phá và gia nh?p ngay bi?t ??i #TeamUnstoppable t?i ?ây.

Bình luận

Những tin mới hơn