Biểu cảm "khó đỡ" của bé gái khi được test Covid-19, nhìn thương nhưng lại thấy buồn cười nhiều hơn

Nh?ng ngày qua, câu chuy?n v? ng??i dân ?i l?y m?u xét nghi?m Covid-19 luôn là tâm ?i?m chú ý c?a m?i ng??i. Muôn hình muôn v? v?i ?? lo?i c?m xúc khác nhau, m?i khi ???c test Covid-19 l?i phát hi?n ra m?t vài nhân v?t gây xôn xao d? lu?n.

M?i ?ây, vào ngày 11/9, netizen ?ã ??ng t?i m?t ?o?n video quay l?i kho?nh kh?c m?t bé gái ?ang ng?i l?y m?u xét nghi?m Covid-10. Ngay khi v?a m?i ??a cây test l?i g?n, bé gái ?ã b?c l? thái ?? khi?n m?i ng??i b?t c??i. Cô bé nhìn v?t d?ng l?y m?u xét nghi?m v?i bi?u c?m m?u máo, s? hãi và nh?n nhó nh?ng v?n c? không né tránh mà ng?i im ?? ???c l?y m?u. Cu?i cùng, khi nhân viên y t? th?c hi?n công vi?c xong thì bé gái m?i dám b?t khóc.

Netizen ?ã ??ng t?i m?t ?o?n video quay l?i kho?nh kh?c m?t bé gái ?ang ng?i l?y m?u xét nghi?m Covid

Cô bé nhìn v?t d?ng l?y m?u xét nghi?m v?i g??ng m?t m?u m?u

Sau khi nhân viên y t? th?c hi?n công vi?c test Covid-19 thì bé gái m?i b?t khóc

V?n d? ?ây là s? là clip nhìn th?y th??ng b?i cô bé còn quá nh? nh?ng ?ã ph?i b? l?y m?u nh? v?y s? không l?y gì làm d? ch?u. ?y v?y mà vì bi?u c?m hài h??c lúc ??u c?a bé gái ?ã khi?n m?i ng??i bu?n c??i nhi?u h?n.

C?ng ??ng m?ng ?ã ???c d?p c??i "ng? nghiêng" v?i bi?u c?m v?a hài h??c, v?a th?y th??ng c?a cô bé:

- Nhìn bi?u c?m g??ng m?t c??i ?au b?ng.

- V?a t?i, v?a bu?n c??i.

- M?t này l?n lên duyên l?m nè, c?ng x?u luôn!

- Cái m?t bi?u c?m d? s?, v?a m?c c??i v?a th?y th??ng.

- Nhìn th?y t?i nh?ng mình không th? nh?n ???c c??i.

- Th??ng quá!

Ngu?n: TikTok: @thamhuynh259

Bình luận

Những tin mới hơn