Bỏ quy định đo huyết áp tất cả mọi người trước khi tiêm vắc xin Covid-19

Theo h??ng d?n m?i c?a B? Y t?, vi?c ?o huy?t áp ???c th?c hi?n v?i m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh thay vì t?t c? ng??i dân tr??c khi tiêm ch?ng.

 

Ngày 10/9, B? Y t? ?ã ban hành quy?t ??nh H??ng d?n t?m th?i khám sàng l?c tiêm v?c xin phòng Covid-19. T?i h??ng d?n này ch? rõ, vi?c ?o huy?t áp ???c th?c hi?n v?i m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh thay vì t?t c? ng??i dân tr??c khi tiêm ch?ng.

?o huy?t áp ??i v?i ng??i có ti?n s? t?ng huy?t áp/huy?t áp th?p, ng??i có b?nh n?n liên quan ??n b?nh lý tim m?ch, ng??i trên 65 tu?i.

Tr??c khi có công v?n này, B? Y t? yêu c?u ?o huy?t áp là quy trình b?t bu?c khi khám sàng l?c t?t c? ng??i ??n tiêm v?c xin Covid-19. 

Tuy nhiên, th?i gian qua có nhi?u ng??i dù ? nhà ?o huy?t áp bình th??ng nh?ng khi t?i ?i?m tiêm, ???c bác s? th?m khám, huy?t áp l?i t?ng nhanh, khi?n b? 't? ch?i tiêm oan u?ng'.

?ây ???c g?i là h?i ch?ng “t?ng huy?t áp áo choàng tr?ng”, là tình tr?ng huy?t áp ??t ng?t t?ng cao khi g?p bác s?, nh?ng ng??i m?c áo blouse tr?ng. Tình tr?ng này s? h?t khi... b?nh nhân v? nhà. H?i ch?ng này có th? g?p ? nhi?u ng??i, ?a d?ng ?? tu?i.

H??ng d?n m?i nh?t v? khám sàng l?c tr??c tiêm v?c xin phòng Covid-19 c?a B? Y t? áp d?ng cho t?t c? các c? s? khám ch?a b?nh, c? s? tiêm ch?ng c?a nhà n??c và t? nhân trên c? n??c.

M?c ?ích c?a khám sàng l?c nh?m phát hi?n và phân lo?i các ??i t??ng ?? ?i?u ki?n tiêm ch?ng v?c xin phòng Covid-19 ?? ??m b?o an toàn tiêm ch?ng.

C?ng trong h??ng d?n này B? Y t? nêu rõ, ??i v?i khám sàng l?c tr??c tiêm ch?ng, c?n khám s?c kho? hi?n t?i có s?t hay không, h?i ti?n s? ng??i tiêm ?ang m?c các b?nh c?p tính, b?nh m?n tính, ??c bi?t là tình tr?ng b?nh g?i ý Covid-19 không?

Các ??i t??ng ?? ?i?u ki?n tiêm ch?ng là ng??i trong ?? tu?i tiêm ch?ng theo khuy?n cáo trong h??ng d?n s? d?ng c?a nhà s?n xu?t và không quá m?n v?i ho?t ch?t ho?c v?i b?t k? tá d??c nào trong thành ph?n c?a v?c xin.

Theo h??ng d?n, các ??i t??ng c?n th?n tr?ng tiêm ch?ng: Ng??i có ti?n s? d? ?ng v?i các d? nguyên khác. Ng??i có b?nh n?n, b?nh m?n tính. Ng??i m?t tri giác, m?t n?ng l?c hành vi. Ng??i có ti?n s? gi?m ti?u c?u và/ho?c r?i lo?n ?ông máu. Ph? n? mang thai ? 13 tu?n. Ng??i phát hi?n th?y b?t th??ng d?u hi?u s?ng: Nhi?t ?? <35, 5oC và >37,5 oC. M?ch: < 60 l?n/phút ho?c > 100 l?n/phút. Huy?t áp t?i thi?u < 60 mmHg ho?c > 90 mmHg và/ho?c huy?t áp t?i ?a < 90 mmHg ho?c > 140 mmHg ho?c cao h?n 30 mmHg so v?i huy?t áp hàng ngày (? ng??i có t?ng huy?t áp ?ang ?i?u tr? và có h? s? y t?). Nh?p th? > 25 l?n/phút.

Các ??i t??ng trì hoãn tiêm ch?ng: Có ti?n s? rõ ràng ?ã m?c Covid-19 trong vòng 6 tháng. ?ang m?c b?nh c?p tính. Ph? n? mang thai d??i 13 tu?n. Ch?ng ch? ??nh v?i các ??i t??ng: Ti?n s? rõ ràng ph?n v? v?i v?c xin phòng Covid-19 cùng lo?i (l?n tr??c). Có b?t c? ch?ng ch? ??nh nào theo công b? c?a nhà s?n xu?t.

 

V? ph?n khám sàng l?c tr??c tiêm ch?ng, nhân viên y t? th?c hi?n:

H?i ti?n s? b?nh: Tình tr?ng s?c kh?e hi?n t?i: Khám s?c kho? hi?n t?i xem có s?t, hay ?ang m?c các b?nh c?p tính, b?nh m?n tính ?ang ti?n tri?n, ??c bi?t là tình tr?ng b?nh g?i ý Covid-19 không?. Ti?n s? tiêm v?c xin phòng Covid-19: C?n khai thác chính xác lo?i v?c xin Covid-19 ?ã tiêm và th?i gian ?ã tiêm v?c xin. Ti?n s? d? ?ng: ?ã t?ng có ti?n s? d? ?ng v?i b?t k? d? nguyên nào. Ti?n s? d? ?ng n?ng, bao g?m c? ph?n v?. Ti?n s? d? ?ng v?i v?c xin và b?t k? thành ph?n nào c?a v?c xin. Ti?n s? m?c Covid-19. Ti?n s? suy gi?m mi?n d?ch n?ng, ung th? giai ?o?n cu?i, ?ang ?i?u tr? hóa tr?, x? tr?. Ti?n s? r?i lo?n ?ông máu/c?m máu ho?c ?ang dùng thu?c ch?ng ?ông.

Ph? n? mang thai (n?u có) ho?c ?ang cho con bú: Ph? n? mang thai: h?i tu?i thai. Gi?i thích nguy c?/l?i ích, ch? nên cân nh?c tiêm v?c xin phòng Covid-19 cho ph? n? mang thai ?13 tu?n khi l?i ích ti?m n?ng l?n h?n b?t k? nguy c? ti?m tàng nào ??i v?i m? và thai nhi. Ph? n? ?ang cho con bú: ch?ng ch? ??nh v?i v?c xin Sputnik V.

V? ?ánh giá lâm sàng: ?o thân nhi?t t?t c? nh?ng ng??i ??n tiêm. ?o huy?t áp ??i v?i ng??i có ti?n s? t?ng huy?t áp/huy?t áp th?p, ng??i có b?nh n?n liên quan ??n b?nh lý tim m?ch, ng??i trên 65 tu?i. ?o m?ch, ??m nh?p th? ? ng??i có ti?n s? suy tim ho?c phát hi?n b?t th??ng nh? ?au ng?c, khó th?....

Ngoài ra, nhân viên y t? ?ánh giá m?c ?? tri giác b?ng cách h?i nh?ng câu h?i v? b?n thân ng??i ??n tiêm. L?u ý nh?ng ng??i có b?nh n?n n?ng n?m li?t gi??ng, m?t tri giác, m?t n?ng l?c hành vi. Ghi nh?n b?t k? bi?u hi?n b?t th??ng nào quan sát th?y ? ng??i ??n tiêm ?? h?i l?i v? ti?n s? s?c kh?e.

V? k?t lu?n khám sàng l?c: Ch? ??nh tiêm ch?ng ngay cho nh?ng tr??ng h?p ?? ?i?u ki?n tiêm ch?ng. Trì hoãn tiêm ch?ng cho nh?ng tr??ng h?p có ít nh?t m?t y?u t? ph?i trì hoãn tiêm ch?ng. Chuy?n tiêm ??n c? s? y t? có ?? kh? n?ng c?p c?u ph?n v? cho nh?ng tr??ng h?p có ti?n s? ph?n v? ?? 3 v?i b?t k? nguyên nhân gì.

Ph? n? mang thai ? 13 tu?n sau khi ???c gi?i thích nguy c?/l?i ích n?u ??ng ý tiêm ch?ng c?n chuy?n ??n tiêm và theo dõi t?i c? s? y t? có kh? n?ng c?p c?u s?n khoa. Không ch? ??nh tiêm cho nh?ng ng??i có ch?ng ch? ??nh tiêm ch?ng.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

Ng?c Trang - H?ng Phúc

Bình luận

Những tin mới hơn