Bộ trưởng Bộ Y tế: Tháng 9, 10 vắc xin Covid-19 về nhiều, tiêm tối đa công suất

Theo B? Y t?, th?i gian t?i, v?c xin Covid-19 v? r?t nhi?u, do ?ó các l?c l??ng y t? và quân ??i, công an ph?i ph?i h?p ch?t ch? trong t? ch?c b?o qu?n, phân ph?i và tiêm v?c xin t?i ?a công su?t.

 

‘Nhi?u t?m g??ng c?m ??ng, ?i ch?ng d?ch hàng tháng ch?a v?’

Chi?u 14/9, GS.TS Nguy?n Thanh Long - B? tr??ng B? Y t?, ?ã ch? trì cu?c h?p cùng Ti?u ban y t?, B? Qu?c phòng.

T?i cu?c h?p, GS.TS Nguy?n Thanh Long bi?u d??ng nh?ng n? l?c, hy sinh c?a l?c l??ng tuy?n ??u tham gia ch?ng d?ch. “Có nhi?u t?m g??ng r?t c?m ??ng, ?i ch?ng d?ch hàng tháng ch?a v? v?i gia ?ình”, B? tr??ng B? Y t? chia s?.

B? tr??ng B? Y t?: Tháng 9, 10 v?c xin Covid-19 v? nhi?u, tiêm t?i ?a công su?t
GS.TS Nguy?n Thanh Long. ?nh: B? Y t?

"B? Qu?c phòng luôn ??ng hành cùng B? Y t? trong công tác phòng ch?ng d?ch. B? Qu?c phòng xác ??nh cùng v?i B? Y t? xác ??nh bao gi? chi?n th?ng d?ch thì v?", Th??ng t??ng V? H?i S?n c?ng kh?ng ??nh.

Ng??i ??ng ??u ngành y t? c?ng ?? ngh? B? Qu?c phòng xem xét ti?p t?c b? trí c? l?c l??ng y t? cùng B? Y t? ?? h? tr? công tác phòng ch?ng d?ch c?a 2 t?nh Ti?n Giang, Kiên Giang.

??i v?i t? quân y, ngành y t? ?? ngh? ti?p t?c tri?n khai các tr?m y t? l?u ??ng t?i TP.HCM. ??ng th?i, ?ánh giá hi?u qu? c?a ho?t ??ng tr?m y t? l?u ??ng, t? ?ó nhân r?ng ra các ??a bàn khác.

“Th?c t? cho th?y mô hình tr?m y t? l?u ??ng ?ã r?t có hi?u qu? trong vi?c qu?n lý, ch?m sóc, h? tr? ?i?u tr? F0 t?i c?ng ??ng”, ông Nguy?n Thanh Long nh?n m?nh.

Chu?n b? l?c l??ng xét nghi?m th?n t?c, tiêm v?c xin t?i ?a công su?t

B? tr??ng c?ng ?? ngh? l?c l??ng quân y c?n chu?n b? nhân l?c ?? h? tr? xét nghi?m th?n t?c c?a các ??a ph??ng.

“Quan ?i?m c?a Th? t??ng và bài h?c kinh nghi?m c?a qu?c t? c?ng nh? c?a nhi?u ??a ph??ng n??c ta, trong các ??t ch?ng d?ch, cho th?y ch? có xét nghi?m th?n t?c m?i có th? bóc tách F0 ra c?ng ??ng. K?t h?p qu?n lý cách ly, khoanh vùng tránh lây nhi?m ra c?ng ??ng s? tránh ???c giãn cách kéo dài”, GS.TS Nguy?n Thanh Long nêu rõ.

 

Cùng ?ó, các bên ph?i ph?i h?p trong thành l?p c?ng nh? ho?t ??ng c?a các Trung tâm h?i s?c tích c?c Covid-19 t?ng 3; ho?t ??ng c?a t?ng ?i?u tr? 2; thi?t l?p b?nh vi?n dã chi?n… ?? lên k? ho?ch, k?ch b?n chu?n b? mua s?m trang thi?t b?, máy th?… và nhân l?c.

Theo B? Y t?, trong tháng 9 và tháng 10 v?c xin Covid-19 v? Vi?t Nam r?t nhi?u, do ?ó các l?c l??ng y t? và quân ??i, công an ph?i ti?p t?c ph?i h?p ch?t ch? trong t? ch?c b?o qu?n, v?n chuy?n, phân ph?i và tiêm v?c xin t?i ?a công su?t ?? ??m b?o ti?n ?? tiêm ch?ng. “Tiêm t?i ?a nh?ng ph?i ??m b?o an toàn”, ông Long nh?n m?nh.

Ti?p ?ó, các bên c?ng c?n ph?i h?p ch?t ch? trong nghiên c?u s?n xu?t máy th?, thu?c, v?t t?, trang thi?t b? y t?, kh?u trang, oxy y t?.

“Chúng ta ph?i chú tr?ng v? oxy y t?, t?ng n?ng l?c s?n xu?t và cung ?ng oxy ?? ??m b?o s?n sàng cho nhu c?u ?i?u tr?”, B? tr??ng Nguy?n Thanh Long l?u ý.

GS.TS Nguy?n Thanh Long c?ng yêu c?u các t? giám sát cách ly, tiêm ch?ng, xét nghi?m… ph?i ban hành các h??ng d?n “?úng và trúng” v? giám sát, cách ly trong tình hình m?i, v?n ?? liên quan h? chi?u v?c xin…

Theo B? tr??ng B? Y t?, m?t trong nh?ng ?i?u ki?n ?? ??m b?o có m? c?a ???c hay không là ?áp ?ng h? th?ng y t? m?t cách ??y ?? không ch? cho ??i d?ch mà còn cho các n?m ti?p theo.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn