Bộ Y tế cảnh báo về quảng cáo thực phẩm Kovir hỗ trợ điều trị Covid

Theo C?c An toàn th?c ph?m, B? Y t?, không có lo?i th?c ph?m ch?c n?ng/th?c ph?m b?o v? s?c kh?e nào có công d?ng d? phòng, ?i?u tr? ho?c h? tr? ?i?u tr? Covid -19.

 

Theo thông tin c?a C?c An toàn th?c ph?m, B? Y t?, trong th?i gian v?a qua, trên m?t s? ph??ng ti?n thông tin ??i chúng và trang m?ng xã h?i ?ã ??a thông tin s?n ph?m th?c ph?m b?o v? s?c kh?e Kovir c?a Công ty C? ph?n Sao Thái D??ng.

Thông tin này có th? làm ng??i tiêu dùng hi?u l?m s?n ph?m trên có công d?ng: hi?u qu? cao ??i v?i các b?nh Virus t? sau l?n u?ng ??u tiên; h? tr? ?i?u tr? Covid-19.

C?c An toàn th?c ph?m kh?ng ??nh thông tin trên là không chính xác, không có lo?i th?c ph?m ch?c n?ng/th?c ph?m b?o v? s?c kh?e nào có công d?ng d? phòng, ?i?u tr? ho?c h? tr? ?i?u tr? Covid -19.

C?c An toàn th?c ph?m ?ang ph?i h?p v?i các c? quan ch?c n?ng c?a B? Thông tin và Truy?n thông và các B? ngành ?? xác minh, x? lý theo quy ??nh.

Tr??c ?ó, C?c An toàn Th?c ph?m, B? Y t?, c?ng ??a ra c?nh báo s?n ph?m có tên g?i Th?c ph?m b?o v? s?c kh?e Xuyên Tâm Liên ???c qu?ng cáo là “Th?n d??c h? tr? ?i?u tr? - phòng ch?ng Covid” là gi? m?o. ??ng th?i C?c An toàn th?c ph?m c?ng ??a ra khuy?n cáo v?i ng??i dân:

1. Không có b?t kì lo?i th?c ph?m ch?c n?ng/th?c ph?m b?o v? s?c kh?e nào ch?a ???c Covid 19 hay kháng Covid.

2. Không có b?t kì th?c ph?m ch?c n?ng/th?c ph?m b?o v? s?c kh?e nào ???c phép ghi công d?ng “gi?m b?nh, tr? b?nh”.

3. Trên nhãn s?n ph?m th?c ph?m b?o v? s?c kh?e luôn luôn ph?i ghi rõ “Th?c ph?m này không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh”.

 

4. Ng??i tiêu dùng phát hi?n s?n ph?m th?c ph?m b?o v? s?c kh?e ghi các công d?ng trên thì ?? ngh? không mua, không s? d?ng và báo ngay cho c? quan ch?c n?ng g?n nh?t.

5. Khi có tri?u ch?ng s?t, ho, khó th? c?n liên h? ngay v?i c? quan Y t? ?? ???c h??ng d?n khám, ?i?u tr? k?p th?i.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn