Bộ Y tế trình Chính phủ cơ chế hỗ trợ y bác sĩ tham gia chống dịch Covid-19

?? ??ng viên l?c l??ng tuy?n ??u phòng ch?ng d?ch, ngày 9/9, B? Y t? ?ã trình Chính ph? xem xét và thông qua các c? ch? chính sách trong phòng ch?ng d?ch Covid-19.

 

Ngày 9/9, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Thanh Long cho bi?t, hi?n nay, l?c l??ng y t? g?p không ít khó kh?n, ph?i ch?u s? hy sinh, m?t mát, ph?i ??i m?t v?i các nguy c? ?e do? s?c kho? và tính m?ng trong khi th?c hi?n nhi?m v? phòng, ch?ng d?ch.

?? bù ??p ph?n nào nh?ng khó kh?n và ??ng viên các l?c l??ng tuy?n ??u phòng ch?ng d?ch, ??c bi?t là ??i ng? cán b?, nhân viên y t?, ngày 9/9, B? Y t? ?ã trình Chính ph? xem xét và thông qua các c? ch? chính sách trong phòng ch?ng d?ch Covid-19.

??c bi?t trong ?ó là ch? ?? ph? c?p cho các l?c l??ng tham gia phòng, ch?ng d?ch nói chung, các ph? c?p ??c thù chuyên môn cùng ch? ?? ?n và sinh ho?t ??i v?i l?c l??ng y t?.

Theo B? tr??ng Nguy?n Thanh Long, th?i gian qua, B? Y t? c?ng ?ã trình Chính ph? xem xét các ch? ?? chính sách cho cán b? y t? c? s? và cán b? y t? làm công tác d? phòng v?i nh?ng ?i?u kho?n v? h? tr?, ?ào t?o, thu hút cán b? y t?, nh?t là cán b? y t? có trình ?? ??i h?c tr? lên.

M?t trong nh?ng ?i?m ?áng chú ý trong các chính sách này là vi?c h? tr? hàng tháng cho l?c l??ng cán b? y t? c? s? và y t? d? phòng. ?i?u này ?ã nh?n ???c s? ??ng thu?n c?a các b?, ngành trong vi?c tri?n khai th?c hi?n.

Bên c?nh ?ó, B? Y t? c?ng ?ã trình Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? xem xét các chính sách ??i v?i ??i ng? nhân viên y t? thôn b?n, cô ?? thôn b?n t?i nh?ng vùng mi?n núi, khó kh?n.

 

B? tr??ng Nguy?n Thanh Long c?ng thông tin thêm, tr??c ?ó, theo ki?n ngh? c?a B? Y t?, Chính ph? ?ã phê duy?t các chính sách ph? c?p ??c thù  ??i v?i cán b? tham gia công tác tiêm ch?ng v?c xin Covid-19.

Áp d?ng ch? ?? trong th?i gian tình nguy?n tham gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 ??i v?i h?c viên, sinh viên các tr??ng ??i h?c, cao ??ng, trung c?p kh?i ngành y d??c, ng??i có chuyên môn y t? không h??ng l??ng ngân sách. ?ó là ch? ?? b?i d??ng ch?ng d?ch và ch? ?? ti?n ?n, chi phí ph?c v? nhu c?u sinh ho?t trong th?i gian ? l?i n?i tình nguy?n...

Ph??ng Lê 

Bình luận

Những tin mới hơn