Bức tranh khiến Đường Bá Hổ bị mắng là tục tĩu, vô liêm sỉ: Mang nỗi oan trăm năm vì người đời không biết chữ!

???ng Bá H? là cái tên quen thu?c ???c nhi?u th? h? khán gi? Vi?t bi?t t?i qua b? phim hài " ???ng Bá H? ?i?m Thu H??ng " c?a vua hài Châu Tinh Trì . ???ng Bá H? trong phim ???c kh?c h?a b?ng phong cách phóng ??i nhí nh? ??c tr?ng nh?ng v?n toát ra v? tài hoa, phong l?u c?a nguyên m?u l?ch s?.

S? sách ghi chép, ???ng Bá H? (1470 - 1524) hay ???ng D?n là m?t nhân v?t có th?t s?ng d??i th?i ??i nhà Minh. Ông ???c bi?t t?i nh? m?t danh h?a tài n?ng nh?ng do b?t mãn v?i th?i cu?c mà n?i lo?n, làm ngh? thu?t không gò bó phép t?c, th?m chí còn th??ng xuyên lui t?i mua vui ? ch?n l?u xanh.

Su?t quãng ??i ??m ?u?i bên các má h?ng, ???ng Bá H? sáng tác l??ng l?n th? và tranh liên quan t?i n? s?c, s? h??ng th? và tình d?c. C?ng t? ?ây cu?c ??i và ngh? thu?t c?a thi nhân h? ???ng khi?n ng??i ??i bàn t?i b?ng c? ?i?u t?t l?n ?i?u x?u.

B?c tranh khi?n ???ng Bá H? b? m?ng là t?c t?u, vô liêm s?: Mang n?i oan tr?m n?m vì ng??i ??i không bi?t ch?!

B?c h?a "Nh? cô ??" c?a ???ng Bá H? t?ng gây ra r?t nhi?u tranh cãi. ?nh: Net Ease

M?t trong nh?ng tác ph?m h?i h?a gây tranh cãi d? d?i nh?t c?a ???ng Bá H? chính là b?c "Nh? cô ??" v?i niên ??i h?n 500 n?m.

B?c tranh di?n t? c?nh ng??i m? tr? ?ang ôm m?t ng??i già vào lòng và cho bú s?a trong khi ??a tr? d??i chân kéo áo g?i m?. Trong su?t th?i ??i nhà Minh, nhi?u ng??i ?ã buông l?i ch? trích b?c tranh v? c?nh t?c t?u khi?n h? ng?i ngùng, song ?ây hoàn toàn là m?t s? hi?u l?m!

"Nh? cô ??" th?c ch?t là b?c tranh v? lòng hi?u th?o lay ??ng lòng ng??i, ?i kèm v?i m?t ?o?n th? pháp bên trên. Song do h?u h?t ng??i dân ???ng th?i ch? xem tranh mà không bi?t ch? nên ?ã hi?u sai ý tác gi?.

S? th?t v? b?c tranh c?a ???ng Bá H?

Theo dòng ?? t? c?a "Nh? cô ??", b?c tranh này ???c ???ng Bá H? l?y c?m h?ng t? truy?n ng?n trong cu?n "Nh? th?p t? hi?u" (24 t?m g??ng hi?u th?o) do v?n s? Quách C? Nghi?p biên so?n.

Truy?n k? d??i th?i ???ng có m?t gia ?ình nhà h? Thôi, c? bà trong nhà tu?i ?ã r?t cao, r?ng r?ng h?t nên ch?ng ?n u?ng ???c gì. Th?y bà c? ngày m?t ?m y?u, cô cháu dâu m?i sinh con ?ã dùng chính s?a m? ?? nuôi n?ng bà c? su?t nhi?u n?m. Nh? v?y mà bà c? kh?e m?nh, nhà h? Thôi th?a h??ng dòng máu hi?u thu?n, nhi?u ??i ?? ??t làm quan.

B?c tranh khi?n ???ng Bá H? b? m?ng là t?c t?u, vô liêm s?: Mang n?i oan tr?m n?m vì ng??i ??i không bi?t ch?! - ?nh minh ho? 2

???ng Bá H? ?ã gi?i thích ý ngh?a b?c h?a trong dòng ?? t? nh?ng ng??i ???ng th?i ?a ph?n không bi?t ch? nên ?ã hi?u sai. ?nh: Sohu

Trong b?c tranh c?a ???ng Bá H?, ông còn sáng t?o thêm chi ti?t c?u con trai bám váy m? ?òi u?ng s?a. Chi ti?t này ???c ??a vào ?? c?m hóa ng??i xem, nh?c nh? ng??i ??i ??ng vì b?n b?u ch?m sóc con cái mình mà quên ?i cha m?, ông bà c?ng c?n tình yêu th??ng và s? ch?m sóc. ?ây qu? th?c là m?t tác ph?m ý ngh?a, sáng t?o!

Tuy nhiên, chính vì không th? ??c ???c dòng ?? t? c?a ???ng Bá H? mà nhi?u ng??i ?ã ngh? bà lão trong tranh là m?t ông c?, khi?n tác gi? ph?i nh?n v? nhi?u l?i trách móc oan u?ng.

B?c tranh khi?n ???ng Bá H? b? m?ng là t?c t?u, vô liêm s?: Mang n?i oan tr?m n?m vì ng??i ??i không bi?t ch?! - ?nh minh ho? 3

Câu chuy?n hi?u ngh?a trong "Nh? th?p t? hi?u" ???c th? hi?n b?i m?t b?c tranh c? khác. ?nh: NetEase

L?i nói v? danh h?a ???ng Bá H?, tu?i th? ông v?n g?n bó v?i m? do cha b?n r?n v?i cu?c s?ng m?u sinh. Không may khi ???ng Bá H? ch? m?i 24 tu?i, gia ?ình ông g?p bi k?ch l?n và c? cha l?n m? l?n l??t qua ??i.

S? chia ly quá s?m ?ã khi?n chàng trai tr? tài hoa ch?u nhi?u t?n th??ng. Có l? chính vì v?y mà ch? ?? ng??i m? ?ã nhi?u l?n xu?t hi?n trong tác ph?m c?a ông, ???ng Bá H? c?ng ??a vào trong tranh n?i ni?m ?au ?áu vì cha m? m?t s?m, ch?a th? báo hi?u cho b?c sinh thành.

Thành công và ???c l?u danh song có r?t ít tác ph?m c?a ???ng Bá H? ???c h?u th? l?u truy?n. Tranh ???ng Bá H? ?ang l?u hành t?i Trung Qu?c th?c t? là do h?u th? chép l?i, không ph?i tranh g?c nên giá tr? gi?m sút r?t nhi?u.

Bình luận

Những tin mới hơn