Cả nhà khỏi bệnh Covid-19, F0 TP.HCM viết thư cảm ơn bác sĩ

Nh? s? ch?m sóc t?n tình c?a các nhân viên y t?, anh Tâm, con gái và ng??i ba có nhi?u b?nh n?n c?a anh ?ã kh?i b?nh.

 

??u tháng 8, gia ?ình anh Nguy?n Ng?c Tâm có bà n?i, ba, anh và con gái 5 tu?i c?a anh có k?t qu? d??ng tính v?i nCoV. Lúc ?ó, c? gia ?ình anh r?t hoang mang. N?i lo càng l?n h?n khi bà n?i anh là ng??i b? b?nh ??u tiên, ???c ??a ??n B?nh vi?n dã chi?n C? Chi ?i?u tr?. Ch? sau vài ngày, bà chuy?n n?ng nhanh r?i qua ??i.

“Lúc ?y, tôi và con gái b?t ??u có tri?u ch?ng ho, s?t, ?n l?nh, m?t v? giác… Sau ?ó, ??n l??t ba tôi. Con gái tôi ch? m?i 5 tu?i. Ba tôi ?ã l?n tu?i, l?i có b?nh n?n: t?ng huy?t áo, ti?u ???ng, gan nhi?m m?”, anh Tâm chia s?.

C? nhà kh?i b?nh Covid-19, F0 TP.HCM vi?t th? c?m ?n bác s?
F0 ?ang ?i?u tr? t?i B?nh vi?n dã chi?n s? 12. ?nh: BSCC.

S? ba s? chuy?n n?ng, anh Tâm quy?t ??nh xin vào ?i?u tr? t?i B?nh vi?n dã chi?n s? 12. ? ?ây, ba ng??i trong gia ?ình anh ???c cách ly chung m?t phòng. V?i s? ch?m sóc chu ?áo c?a các bác s? và ?i?u d??ng, anh và con gái nhanh chóng h?i ph?c và xu?t vi?n ngày 19/8.

Lúc ?ó, ba anh v?n b? s?t, ??n ngày th? 7, ch? s? ?o SpO2 c?a ông gi?m d?n, kho?ng 85-89 kèm m?t và khó th?. 12h ?êm, các bác s? ph?i chuy?n ông xu?ng phòng c?p c?u.

Bác s? Tr?n Ng?c Hoàng Dung, ??i tr??ng ??i c?p c?u, ?ã nhanh chóng x? trí, tiêm thu?c, cho b?nh nhân th? oxy. Nh? v?y, các tri?u ch?ng c?a ba anh Tâm gi?m b?t trong ?êm.

“Nh?ng ngày sau, dù không ph?i ca tr?c, bác s? Dung v?n theo dõi sát tình hình s?c kh?e c?a ba tôi. Nh? v?y, ông d?n ?n ??nh. Ngày 27/8, ba tôi ???c xu?t vi?n v? nhà”, anh Tâm k?.

Ngày 2/9, trong ni?m vui ???c ?oàn t? gia ?ình, anh ?ã vi?t lá th? tay g?i ??n B?nh vi?n dã chi?n s? 12 c?m ?n các y bác s? ? b?nh vi?n. Trong th? anh vi?t: “Có n?m vi?n chúng tôi m?i th?y h?t s? v?t v? và t?m lòng c?a các y bác s?. Tôi r?t c?m kích và thay m?t gia ?ình kính chúc t?t c? y bác s? có th?t nhi?u s?c kho? ?? giúp ???c nhi?u b?nh nhân khác v??t qua ??i d?ch này”.

 
C? nhà kh?i b?nh Covid-19, F0 TP.HCM vi?t th? c?m ?n bác s? - ?nh minh ho? 2
M?t F0 tr? em ???c y bác s? t?i b?nh vi?n t?ng quà nhân d?p Trung thu. ?nh: BSCC.

Bác s? Ph?m ??ng Tr?ng T??ng, Giám ??c B?nh vi?n dã chi?n s? 12, cho bi?t b?nh vi?n có quy mô ?i?u tr? cho h?n 1.200 b?nh nhân m?c Covid-19. Tr??c ?ây, m?i ngày, b?nh vi?n ti?p nh?n kho?ng 200 ng??i t? các n?i chuy?n ??n.

T? khi TP áp d?ng ?i?u tr? F0 t?i nhà, s? l??ng b?nh nhân chuy?n ??n b?nh vi?n gi?m, nh?ng t? l? ng??i m?c di?n bi?n n?ng v?n khá cao. Trong s? ?ó có kho?ng 100 ca di?n bi?n n?ng, ph?i th??ng xuyên can thi?p v?t lý h? tr? hô h?p và th?c hi?n oxy mask. B?nh vi?n c?ng phân theo mô hình 3 t?ng ?? có th? ?i?u tr? ???c F0 nh?, n?ng cho phù h?p v?i tình hình hi?n nay.

Bác s? T??ng cho bi?t, h?n m?t tháng qua, m?i ngày b?nh vi?n có kho?ng 200 ng??i kh?i b?nh, g?n t??ng ???ng v?i s? l??ng ca m?c m?i nh?p vi?n.

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn