Các lý do dẫn đến nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vắc xin

V?c xin phai d?n theo th?i gian, virus ti?n hóa ??t phá s? khi?n ng??i ?ã ch?ng ng?a ??y ?? v?n m?c b?nh.  

 

Không có cách nào t?t h?n ?? b?o v? b?n thân kh?i Covid-19 là tiêm ch?ng. V?c xin Covid-19 ?ã làm gi?m ?áng k? các tr??ng h?p b?nh n?ng, nh?p vi?n và t? vong. Tuy nhiên, ghi nh?n v? nh?ng ng??i ???c tiêm ch?ng ??y ?? v?n b? nhi?m Covid-19 ?ang thách th?c n? l?c tiêm ch?ng trên toàn c?u.

Các lý do d?n ??n nhi?m Covid-19 dù ?ã tiêm v?c xin

?nh minh h?a

Khá nhi?u lo?i v?c xin ch?ng l?i Covid-19 ???c báo cáo có hi?u qu? h?n 90%. Nh?ng không có lo?i nào cung c?p kh? n?ng b?o v? 100% ng?n ng?a virus SARS-CoV-2 ?ang ??t bi?n và t?o ra các bi?n th? m?i.

Vì v?y, trong m?t tình hu?ng thu?n l?i, virus s? phá v? hàng rào b?o v? c?a v?c xin ???c g?i là nhi?m trùng ??t phá. Hi?n t??ng này th??ng phát sinh 14 ngày sau khi tiêm li?u th? 2 c?a v?c xin.

Trung tâm Ki?m soát D?ch b?nh M? c?ng khuy?n cáo: "M?c dù v?c xin ???c phê duy?t có hi?u qu? cao, nh?ng v?n có nh?ng tr??ng h?p nhi?m Covid-19 ??t phá, ??c bi?t tr??c khi ??t ???c mi?n d?ch c?ng ??ng ?? ?? gi?m nguy c? lây nhi?m".

Ng??i ?ã tiêm v?c xin v?n m?c Covid-19 có th? do các lý do:

- Vi?c ch?ng ng?a ch? t?o ra ph?n ?ng mi?n d?ch y?u (??c bi?t v?i ng??i m?c các b?nh suy gi?m mi?n d?ch, ung th?, tu?i cao...)

- Kh? n?ng mi?n d?ch do v?c xin cung c?p gi?m theo th?i gian

- Virus ti?n hóa ?? ??t phá

 

Theo m?t nghiên c?u ? ?n ??, 87% ca nhi?m Covid-19 ??t phá ? ?n ?? do các bi?n th? gây ra. Ch? có 9,8% s? ca b?nh ph?i nh?p vi?n, t? l? t? vong là 0,4%.

Trong khi ?ó, t? New York Times ?ánh giá t? l? nhi?m Covid-19 sau tiêm v?c xin ? M? kho?ng 1/5.000 ng??i, th?m chí th?p h?n trong c?ng ??ng có t? l? tiêm ch?ng cao và th?c hi?n các bi?n pháp phòng ng?a.

Các tri?u ch?ng c?a nhi?m Covid-19 ??t phá

Kh?o sát g?n 600 ng??i ?ã tiêm v?c xin nh?ng v?n m?c Covid-19 ? ?n ??, 71% b?nh nhân có tri?u ch?ng, s? còn l?i không có bi?u hi?n b?nh.

Các tri?u ch?ng ph? bi?n là s?t (69%), k? ti?p là ?au m?i ng??i, ?au ??u, nôn m?a (56%), ho (45%), ?au h?ng (37%), m?t v? giác, kh?u giác (22%), ?i ngoài (6%), khó th? (6%), s?ng t?y (1%).  

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Boldsky)

Bình luận

Những tin mới hơn