Các triệu chứng Covid-19 có thể kéo dài mãi mãi

Nhi?u ng??i b?nh v?n th?y m?t m?i, khó th?, ?au t?c ng?c, trí nh? kém sau khi có k?t qu? âm tính SARS-CoV-2. 

 

Ngay sau khi ??i d?ch Covid-19 b?t ??u, các bác s? ?ã ??a ra m?t phát hi?n ?áng lo ng?i: M?t s? b?nh nhân có k?t qu? âm tính sau th?i gian ng?n ?i?u tr?, nh?ng h? không c?m th?y kh?e h?n. H?i ch?ng này ???c g?i là "Covid kéo dài".

Các nhà khoa h?c và nh?ng nhóm h? tr? b?nh nhân ?ang cùng ?i tìm nguyên nhân gây ra tình tr?ng này ?? phát tri?n các ph??ng pháp ch?a hi?u qu?. D??i ?ây là m?t s? bi?u hi?n c?a h?i ch?ng Covid kéo dài: 

Các tri?u ch?ng Covid-19 có th? kéo dài mãi mãi

?nh minh h?a: Times of India

M?t m?i

Tình tr?ng này th??ng g?p ? b?nh nhân khi v?a h?i ph?c. Tuy nhiên, m?t s? ng??i cho bi?t h? tr?i qua s? m?t m?i ? các m?c ?? khác nhau trong nhi?u tháng. B?i v?y, h? g?p khó kh?n khi làm các công vi?c hàng ngày.

?ó là bi?u hi?n ph? bi?n nh?t c?a h?i ch?ng Covid kéo dài khi?n ng??i b?nh tr? nên ki?t s?c, suy nh??c dù ch? g?ng s?c m?t chút.

S??ng mù não

Lú l?n ho?c m?t kh? n?ng t?p trung là các bi?u hi?n c?a s??ng mù não. Theo ??c tính c?a Vi?n Y t? Qu?c gia M?, có t?i 30% nh?ng ng??i t?ng b? Covid-19 có các tri?u ch?ng th?n kinh ho?c tâm th?n. Các nhà nghiên c?u không ch?c ch?n chính xác lý do c?a vi?c này. 

Hi?n t?i, hai gi? thuy?t hàng ??u ???c ??t ra là Covid-19 gây viêm não ho?c virus SARS-CoV-2 làm gi?m oxy, máu c?a não, gây ra t?n th??ng.

Khó th?

Theo H? th?ng ch?m sóc s?c kh?e Johns Hopkins Medicine (M?), Covid-19 có th? t?o ra s?o và các v?n ?? khác ? ph?i. Ngay c? nh?ng tr??ng h?p b?nh nh? c?ng có kh? n?ng gây khó th? dai d?ng hay th? d?c ngay c? khi g?ng s?c nh?.

T?c ng?c

Các tri?u ch?ng Covid-19 có th? kéo dài mãi mãi - ?nh minh ho? 2

?ã có nhi?u thông tin cho r?ng Covid-19 có nguy c? gây viêm tim. C?n b?nh này c?ng liên quan ??n m?t lo?i ?au ng?c khác có th? kéo dài. Viêm s?n s??n là tình tr?ng viêm s?n k?t n?i x??ng s??n v?i x??ng ?c. 

 

R?i lo?n th?n kinh th?c v?t

H? th?ng liên l?c gi?a não và dây th?n kinh b? r?i lo?n ???c ghi nh?n ? m?t s? b?nh nhân Covid-19 ?ã có k?t qu? âm tính. Tri?u ch?ng bao g?m các v?n ?? v? hô h?p, gi?c ng? và tiêu hóa; ?au n?a ??u, tê bì bàn chân và bàn tay, khó th? gây lo l?ng và nh?p tim t?ng lên.

V?n ?? tim m?ch

Covid-19 khi?n m?t s? ng??i m?c các b?nh v? tim, bao g?m c? ch?ng viêm c? tim. Tình tr?ng này có th? x?y ra ? c? nh?ng ng??i ch? b? Covid-19 nh?, không có b?nh n?n.

M?t nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng 60% nh?ng ng??i h?i ph?c sau Covid-19 có các d?u hi?u c?a b?nh viêm tim, d?n ??n các tri?u ch?ng ph? bi?n là khó th?, ?ánh tr?ng ng?c và tim ??p nhanh.  

Nh?p tim nhanh t? th? ??ng

C?m th?y chóng m?t, ng?t x?u ho?c tim ??p nhanh khi chuy?n t? th? t? ng?i sang ??ng ???c g?i là h?i ch?ng nh?p tim nhanh t? th? ??ng (POTS).

Các bác s? ch?a rõ t?i sao ng??i ?ã kh?i Covid-19 l?i b? h?i ch?ng trên nh?ng hi?n t??ng này không m?i.

B?nh nhân có th? có h?i ch?ng nh?p tim nhanh t? th? ??ng sau khi b? b?nh do virus, nhi?m trùng nghiêm tr?ng, mang thai và ch?n th??ng nh? ch?n th??ng ??u.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Eatthis)

Bình luận

Những tin mới hơn