Các triệu chứng ở miệng của người mắc Covid-19

Các nhà nghiên c?u Brazil cho bi?t, nhi?u b?nh nhân Covid-19 b? m?t ho?c thay ??i v? giác, khô ho?c l? loét mi?ng.

 

Kho?ng 4 trong s? 10 b?nh nhân Covid-19 b? suy gi?m v? giác ho?c m?t v? giác hoàn toàn. Tình tr?ng khô mi?ng th?m chí còn ?nh h??ng nhi?u h?n - lên ??n 43% t?ng s? b?nh nhân.

Các nhà khoa h?c ?ã xem xét s?c kh?e r?ng mi?ng ? g?n 65.000 b?nh nhân Covid-19 trên kh?p th? gi?i. M?t s? k?t lu?n có th? d? ?oán ???c và m?t s? ?i?u ?áng ng?c nhiên.

Các tri?u ch?ng ? mi?ng c?a ng??i m?c Covid-19

?nh minh h?a: Popsugar

Ti?n s? Edmond Hewlett, phát ngôn viên c?a Hi?p h?i Nha khoa M?, ng??i ?ã xem xét các phát hi?n trên, cho bi?t: “B?nh nhân Covid-19 c?n duy trì thói quen ??m b?o s?c kh?e r?ng mi?ng lành m?nh trong th?i gian ?i?u tr?”.

"Khô mi?ng làm t?ng ?áng k? nguy c? sâu r?ng. ?ánh r?ng hai l?n m?t ngày, dùng ch? nha khoa m?i ngày m?t l?n, h?n ch? ?n v?t, tránh th?c ph?m có ???ng là nh?ng cách t?t nh?t ?? duy trì s?c kh?e r?ng mi?ng".

Hi?n nay, h?u h?t m?i ng??i ??u nh?n th?c ???c r?ng m?t kh?u giác và v? giác là nh?ng tri?u ch?ng chính khi nhi?m virus SARS-CoV-2. Nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c do ??i h?c Brasilia d?n ??u ?ã xác ??nh c? th? h?n.

Theo ?ó, nh?ng ng??i b? Covid-19 có th? b? gi?m v? giác; bi?n ??i v? giác khi?n m?i ?? ?n ??u ng?t, chua, ??ng ho?c có v? kim lo?i; m?t toàn b? v? giác.

M?t s? b?nh nhân có các t?n th??ng ? l??i, d?c theo l?i và hai bên mi?ng.

Ti?n s? Hewlett thông tin, nh?ng bi?n ch?ng trên không x?y ra v?i t?t c? b?nh nhân. Các tri?u ch?ng r?ng mi?ng c?a ng??i m?c Covid-19 c?ng có th? kéo dài sau khi h? ?ã kh?i b?nh.

 

M?t s? v?n ?? liên quan t?i nha khoa ?ã phát sinh trong ??i d?ch - vì nhi?u b?nh nhân ?ã b? ki?m tra s?c kh?e ??nh k?.

Ti?n s? Hewlett khuy?n cáo ngay c? nh?ng ng??i không m?c Covid-19 c?ng nên nh? r?ng duy trì s?c kh?e r?ng mi?ng t?t s? góp ph?n ??m b?o cho s?c kh?e t?ng th?.

Bác s? nha khoa Shervin Molayem, Giám ??c c?a Vi?n Nghiên c?u Mi?ng - C? th? ? Los Angeles (M?) tán thành quan ?i?m trên. Ông than th?: “M?i ng??i v?n ch?a ??n phòng khám nha khoa dù ?ã qua m?t n?m. H? ?ã b? thói quen ch?m sóc r?ng mi?ng”.

K?t qu? là s? gia t?ng ch?y máu n??u r?ng, b?nh nha chu và các tác h?i c?a t?t nghi?n r?ng.

Bác s? Molayem cho bi?t: “?i?u gây ra ch?ng nghi?n r?ng vào ban ?êm c?a nhi?u ng??i có th? do c?ng th?ng vì ??i d?ch. ?i?u ?ó ??ng ngh?a stress liên quan ??n Covid-19 có kh? n?ng gây ?au hàm, r?ng b? n?t và s?t m?”.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Webmd)

Bình luận

Những tin mới hơn