Cảm giác đầu tiên của những người nhiễm biến thể Delta

Nhi?u ng??i nhi?m bi?n th? Delta s? có tri?u ch?ng kh?i phát là ?au ??u r?i có m?t s? bi?u hi?n khác gi?ng c?m l?nh. 

 

S? lan truy?n c?a bi?n th? Delta khi?n d?ch Covid-19 bùng phát nhanh chóng tr? l?i. M?t cái h?t h?i ho?c c?m giác khó ch?u trong c? h?ng c?ng có th? khi?n b?n lo l?ng mình ?ã nhi?m Covid-19.

Nh?ng kh? n?ng nhi?m bi?n th? Delta có m?t s? d?u hi?u nh?n bi?t c? th?. N?u có b?t k? bi?u hi?n nào nh? v?y, b?n hãy ?i l?y m?u xét nghi?m.

C?m giác ??u tiên c?a nh?ng ng??i nhi?m bi?n th? Delta

?nh minh h?a: TMJ

Các tri?u ch?ng gi?ng c?m l?nh

"N?u b?n ch?a ???c tiêm phòng, các tri?u ch?ng s? d? nh?n bi?t h?n. Có m?t s? thay ??i so v?i các d?u hi?u c?a Covid-19 cách ?ây h?n m?t n?m”, nh?ng ng??i qu?n lý D? án Tri?u ch?ng Covid-19 cho hay.

Các bi?u hi?n c?a ng??i m?c bi?n th? Delta l?n l??t là ?au ??u, viêm h?ng, s? m?i, s?t, ho dai d?ng.

M?t kh?u giác và khó th? không còn n?m trong nhóm 5 tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t cho th?y s? ti?n tri?n c?a các bi?n th? virus.  

Ng??i b?nh c?ng có th? c?m th?y các tri?u ch?ng c? ?i?n

Tuy nhiên, m?t s? nhà khoa h?c c?ng ??a ra quan ?i?m ng??i m?c bi?n th? Delta có th? b?c l? tri?u ch?ng gi?ng ch?ng g?c.

Ti?n s? Robert Murphy là chuyên gia v? b?nh truy?n nhi?m t?i Tr??ng Y Feinberg thu?c ??i h?c Northwestern (M?) và là Giám ??c ?i?u hành c?a Vi?n S?c kh?e Toàn c?u.

"Bi?n th? Delta lây truy?n d? dàng h?n, gây ra nhi?u bi?n ch?ng ph?i h?n. Bi?n th? này gi?ng nh? ch?ng g?c v?i các tri?u ch?ng t??ng t?, ch? là t? h?n m?t chút”, Ti?n s? Murphy nói.

 

Các tri?u ch?ng quen thu?c c?a ng??i m?c Covid-19 th?i k? ??u là s?t, ?n l?nh, ho, th? g?p ho?c khó th?, ?au nh?c c? th?, viêm h?ng, m?t v? giác/kh?u giác, tiêu ch?y, ?au ??u, m?t m?i, bu?n nôn, nôn m?a, ngh?t m?i, ch?y n??c m?i.

Ng??i tr? s? ?m n?ng h?n, di?n bi?n nhanh h?n

"Tr? h?n, di?n bi?n nhanh h?n, ?m h?n là ??c ?i?m c?a ng??i m?c b?nh. Nhi?u ca Covid-19 tr? h?n tr??c. Ch?c ch?n, không ít ?ang b? n?ng h?n tr??c ?ây", Ti?n s? Stuart Bell, Phó ch? t?ch ph? trách y t? m?t h? th?ng b?nh vi?n ? thành ph? Baltimore (M?) ?ánh giá.

Tri?u ch?ng khi ?ã tiêm v?c xin

Ng??i ?ã ch?ng ng?a c?ng có th? m?c Covid-19 vì không có v?c xin nào hi?u qu? 100%. Tin t?t là v?c xin v?n có th? giúp c?u s?ng b?n. V?i nh?ng ng??i ???c tiêm phòng xét nghi?m d??ng tính v?i SARS-CoV-2, h?u h?t ??u không có tri?u ch?ng ho?c có các tri?u ch?ng r?t nh?, hi?m khi d?n ??n nh?p vi?n ho?c t? vong.

Các tri?u ch?ng c?a h? gi?ng nh? c?m l?nh thông th??ng, ch?ng h?n nh? ho, s?t ho?c ?au ??u, kèm theo ?ó là m?t kh?u giác khá rõ ràng.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Eatthis)

Bình luận

Những tin mới hơn