Cảnh tượng kinh hãi chưa từng thấy: Hàng trăm con chim chết trong nghĩa trang sau trận mưa như trút nước

M?i ?ây, m?t ng??i dân s?ng trên ??o Bali (Indonesia) ?ã vô cùng s?ng s?t khi phát hi?n ra vô s? xác ch?t c?a nh?ng con chim s? n?m la li?t, ch?ng ch?t ? khu ngh?a trang Gianyar sau tr?n m?a l?n trút xu?ng khu v?c này hôm 9/9.

Ng??i ?àn ông ?ã l?y ?i?n tho?i ra quay l?i video và sau ?ó c?ng gây s?c cho c?ng ??ng m?ng vì c?nh t??ng ch?t chóc bi th?m ch?a t?ng th?y ? khu v?c này. Câu h?i ??t ra ngay l?p t?c là ai hay ?i?u gì ?ã gây ra c?nh tang tóc ??n m?c này?

Ban ??u, các nhà ch?c trách ??a ph??ng cho r?ng s? c? này là do t? nhiên, nguyên nhân có th? là do th?i ti?t kh?c nghi?t ho?c th?m chí là m?a axit.

Không lâu sau khi nh?ng con chim s? nh? ???c phát hi?n ch?t trong ngh?a trang, ng??i phát ngôn c?a Trung tâm B?o t?n Tài nguyên Thiên nhiên Indonesia (BKSDA) cho bi?t ?ây là l?n ??u tiên m?t s? vi?c nh? v?y x?y ra trong khu v?c.

C?nh t??ng kinh hãi ch?a t?ng th?y: Hàng tr?m con chim ch?t trong ngh?a trang sau tr?n m?a nh? trút n??c
C?nh t??ng kinh hãi ch?a t?ng th?y: Hàng tr?m con chim ch?t trong ngh?a trang sau tr?n m?a nh? trút n??c - ?nh minh ho? 2

Ng??i này nói: "N?u chúng ta ?ang nói v? ?i?u ki?n và các s? ki?n thiên nhiên, có th? nói r?ng ?ã có r?t nhi?u axit trong tr?n m?a. Có th? ?i?u ?ó ?ã khi?n nh?ng con chim r?i xu?ng".

Made Santiarka, phát ngôn viên c?a s? thú y ? Gianyar Regency, c?ng ??ng ý r?ng nh?ng con chim s? có th? ?ã b? gi?t b?i th?i ti?t kh?c nghi?t.

Tuy nhiên, m?t tuyên b? ti?p theo ???c ??a ra hôm 10/9 ?ã ti?t l? r?ng thu?c tr? sâu có th? là nguyên nhân gây ra cái ch?t c?a ?àn chim. ??i di?n BKSDA tuyên b? r?ng nh?ng con chim ch?t vì ng? ??c thu?c tr? sâu th??ng ???c s? d?ng trong khu v?c. Không rõ cu?c ?i?u tra có ?ang ???c ti?p t?c hay không sau tuyên b? này.

C?nh t??ng k? l? nh? v?y l?n ??u tiên ???c nhìn th?y ? trên ??o Bali nh?ng nó ?ã t?ng x?y ra ? nhi?u n?i trên th? gi?i. Theo các chuyên gia, hàng nghìn con chim ???c tìm th?y ?ã ch?t trên b? bi?n ? m?t trong nh?ng h? c?a ?n ?? vào tháng 11 n?m 2019. Th?i ?i?m ?ó, nhi?u loài chim, bao g?m 20 loài di c?, ?ã ???c tìm th?y trên h? Sambhar, h? n??c m?n l?n nh?t c?a ?n ??.

C?nh t??ng kinh hãi ch?a t?ng th?y: Hàng tr?m con chim ch?t trong ngh?a trang sau tr?n m?a nh? trút n??c - ?nh minh ho? 3

T?ng c?ng h?n 2.000 con chim ch?t ?ã ???c tìm th?y và m?t s? con ?ã ???c g?i ??n phòng thí nghi?m ?? ki?m tra thêm.

Ch? m?t tháng sau ?ó, ng??i ta l?i phát hi?n hàng tr?m con chim ch?t m?t cách bí ?n trên m?t con ???ng yên t?nh ? vùng nông thôn x? Wales. ?ó là ?àn chim sáo ?á ???c phát hi?n g?n Bodedern ? Anglesey. Chúng ?ã ch?t và r?i xu?ng ??t sau khi "?n ph?i th? gì ?ó" bên ???ng.

M?t gi? thi?t cho r?ng các ?àn chim có th? ?ã bay vào cánh qu?t c?a tuabin gió công nghi?p, v?i m?i c?u trúc cao kho?ng 31 mét và r?ng 44 mét.

Ngu?n: The Sun

Bình luận

Những tin mới hơn