Chiêm ngưỡng khuôn viên hơn 100 năm tuổi của Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt được đưa vào phim

Không ch? t?o nên b?i c?nh V??ng ?ình Uy?n ?? quay phim, ?oàn làm phim H?nh phúc máu còn ?? l?i cho khu di tích tr?m tu?i Dinh T?nh Tr??ng c?a ?à L?t m?t khu v??n tuy?t ??p và phù h?p v?i c?nh quan n?i ?ây, góp ph?n thu hút khách du l?ch.

B? phim ?i?n ?nh ??u tay c?a D??c s? Ti?n có th? xem là m?t d? án “kh?ng” mà anh ?ã ??u t? r?t m?nh tay và d?n nhi?u tâm huy?t ?? có th? mang ??n ???c cho khán gi? m?t b? phim ?n t??ng nh?t c? v? câu chuy?n l?n ph?n hình ?nh, b?i c?nh, âm nh?c…

Chiêm ng??ng khuôn viên h?n 100 n?m tu?i c?a Dinh T?nh tr??ng ?à L?t ???c ??a vào phim

M?i ?ây, D??c s? Ti?n còn khi?n nhi?u khán gi? và ng??i hâm m? b?t ng? khi hé l? nh?ng hình ?nh c?a b?i c?nh V??ng ?ình Uy?n – khu v??n c?a V??ng ?ình Gia trong phim H?nh phúc máu, ???c c?i t?o t? bãi ??t tr?ng g?n 1.000m2 xung quanh Dinh T?nh Tr??ng (TP. ?à L?t) d??i s? cho phép c?a chính quy?n ??a ph??ng và các c? quan ch?c n?ng.

Chiêm ng??ng khuôn viên h?n 100 n?m tu?i c?a Dinh T?nh tr??ng ?à L?t ???c ??a vào phim - ?nh minh ho? 2

?ây là công s?c c?a c? ê-kíp H?nh Phúc Máu ?ã mang ??n cho V??ng ?ình Gia m?t khuôn viên r?c r?, sang tr?ng và c?ng là m?t ?i?m sáng ?áng t? hào c?a ?oàn phim vì ?ã có th? góp ph?n c?i t?o c?nh quan cho m?t di tích quan tr?ng c?a thành ph? ?à L?t.

Chiêm ng??ng khuôn viên h?n 100 n?m tu?i c?a Dinh T?nh tr??ng ?à L?t ???c ??a vào phim - ?nh minh ho? 3

Ông Hoàng M?nh Ti?n,Giám ??c Trung tâm V?n hóa Ngh? thu?t Lâm ??ng,??n v? ???c Nhà n??c giao qu?n lý DinhT?nhTr??ng t?i ??a ch? s? 1 Lý T? Tr?ng, TP. ?à L?t, Lâm ??ng cho bi?t, ?ây là m?t con trình r?t có ý ngh?a ??i v?i TP. ?à L?t vì là di tích có ??n h?n 100 n?m tu?i, tr?i qua 23 ??ìT?nhTr??ng sinh s?ng và làm vi?c t?i ?ây.

Chiêm ng??ng khuôn viên h?n 100 n?m tu?i c?a Dinh T?nh tr??ng ?à L?t ???c ??a vào phim - ?nh minh ho? 4

Tr??c ?ây, DinhT?nhTr??ng ít ???c khách du l?ch xa g?n bi?t ??n do ???ng ?i không thu?n l?i, nh?ng g?n ?ây c?ng ?ã có nhi?u ng??i bi?t ??n và tìm ??n tham quan, tìm hi?u nhi?u h?n.

Chiêm ng??ng khuôn viên h?n 100 n?m tu?i c?a Dinh T?nh tr??ng ?à L?t ???c ??a vào phim - ?nh minh ho? 5

S? “giúp s?c” c?a ?oàn phim H?nh phúc máu trong vi?c c?i t?o l?i khuôn viên DinhT?nhTr??ng h?a h?n s? góp ph?n giúp ??a ch? này thêm s?c hút ??i v?i du khách xa g?n và tr? thành m?t ?i?m ??n quen thu?c, nhi?u ý ngh?a v?i m?i ng??i trong t??ng lai g?n.

Chiêm ng??ng khuôn viên h?n 100 n?m tu?i c?a Dinh T?nh tr??ng ?à L?t ???c ??a vào phim - ?nh minh ho? 6

T? tr??c ??n nay, có r?t nhi?u b? phim ?i?n ?nh ???c l?y b?i c?nh t?i ?à L?t, nh?ng có l? H?nh phúc máu c?a D??c s? Ti?n là ?oàn phim ??u tiên “ch?u ch?i” chi ti?n ?? c?i t?o m?t khu di tích còn hoang s? ?? ghi hình, và sau ?ó ?? l?i “d?u ?n ??p” cho thành ph?.

 Từ khóa: hạnh phúc, quay phim

Bình luận

Những tin mới hơn