Chiều 14/9 Hà Nội thêm 14 người mắc Covid-19, có 6 ca tại Hoàng Mai

Chi?u 14/9, Hà N?i ghi nh?n 14 ca b?nh t?i khu cách ly, ??u thu?c chùm ca b?nh F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng.

 

Các ca Covid-19 m?i công b? phân b? t?i Hoàng Mai (6); Th?ch Th?t (4); Thanh Xuân (3) và Hà ?ông (1).

Nh? v?y, trong hôm nay, Hà N?i có 25 ca m?c Covid-19, trong ?ó 23 ca t?i khu cách ly; 1 ca t?i khu phong t?a và 1 ca t?i c?ng ??ng.

Thông tin 14 b?nh nhân Covid-19 m?i nh? sau:

T?i ??a ch? Hoàng V?n Th?, Hoàng Mai có 5 ca m?c Covid-19. Ngày 14/9, c? 5 ng??i ???c l?y m?u, k?t qu? d??ng tính.

?ó là b?nh nhân n? ?.T.N, sinh n?m 1982. B?nh nhân là F1 (cháu) c?a b?nh nhân N.V.T. Ca th? 2 là b?nh nhân nam L.K.N, sinh n?m 2007. Anh N. là F1 (con) c?a b?nh nhân ?.T.N. Ca th? 3 là b?nh nhân nam L.M.L, sinh n?m 2014. L. là F1 (con) c?a b?nh nhân ?.T.N.

Th? 4 là b?nh nhân nam N.V.T, sinh n?m 1951. B?nh nhân là F1 c?a tr??ng h?p T.T.D. B?nh nhân th? 5 là N.Q.P, sinh n?m 2011. P. là F1 c?a 3 ca m?c gia ?ình b?nh nhân ?.T.N.

? ??a ch? Ti?n Xuân, Th?ch Th?t có 3 ca, ngày 13/9, c? 3 ???c l?y m?u xét nghi?m cho k?t qu? d??ng tính. H? ??u là F1 c?a b?nh nhân H.T.Q. ?ó là ch? B.T.H, sinh n?m 1983; N.M.T, sinh n?m 2010 và bà B.T.T, sinh n?m 1964.

? Yên Trung, Th?ch Th?t có 1 b?nh nhân nam là N.V.C, sinh n?m 2015. B?nh nhân là F1 c?a b?nh nhân H.T.Q, ngày 13/9, ???c l?y m?u xét nghi?m cho k?t qu? d??ng tính.

? khu v?c ph??ng Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân có 3 ca d??ng tính SARS-CoV-2. H? ??u ?ã ???c l?y m?u và cách ly t?p trung. Ngày 14/9, c? 3 có k?t qu? xét nghi?m d??ng tính. ?ó là các b?nh nhân V.T.M, sinh n?m 1993; ch? V.T.N.L, sinh n?m 1997 và ch? N.T.H.H, sinh n?m 1983. Trong ?ó, ch? N.T.H.H là F1 (m?) c?a b?nh nhân T.T.M.C, ?i theo ch?m sóc con t?i b?nh vi?n. Sau ?ó, b?nh nhân ???c l?y m?u xét nghi?m có k?t qu? d??ng tính.

? Phú Lãm, Hà ?ông có 1 ca là ch? N.T.M.T, sinh n?m 1991. Ch? T. là F1 (m?) c?a b?nh nhân P.V.T.L, ?i theo ch?m sóc con t?i b?nh vi?n. Sau ?ó, ng??i này c?ng ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

 

Ca cu?i cùng là ch? T.T.V, sinh n?m 1995 ? Hoàng Li?t, Hoàng Mai. B?nh nhân là F1 (m?) c?a b?nh nhân H.?.T, ?i theo ch?m sóc con t?i b?nh vi?n. Ch? V. ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i có 3.842 ca m?c Covid-19, s? ca m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.596 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 2.246 ca.

V? công tác tiêm ch?ng, trong ngày 14/9, Hà N?i ?ã tiêm ???c 232.969 m?i v?c xin phòng Covid-19. Qua 16 ??t tiêm ch?ng, toàn thành ph? ?ã tiêm ???c 4.961.708 m?i tiêm. V?i 5.359.676 li?u v?c xin ???c c?p, Hà N?i ??t ti?n ?? 84,5% (s? m?i tiêm/t?ng s? v?c xin ???c c?p).

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn