Chuyện ít người biết về dòng dõi quý tộc bậc nhất Trung Quốc: 17 đời sống trong nhung lụa, con cháu toàn người xuất chúng ai nhìn cũng ngưỡng mộ

B?i Du?t Minh, sinh n?m 1917, m?t n?m 2019, là m?t v? ki?n trúc s? ??i tài v?i danh ti?ng v??n t?m th? gi?i. Ông ???c cho là Ng??i th?y cu?i cùng c?a n?n ki?n trúc hi?n ??i.

Trong su?t s? nghi?p c?a mình ông ?ã ??t ???c nh?ng gi?i th??ng c?c giá tr? v? m?t chuyên môn nh? Pritzker (1983), Huy ch??ng Vàng c?a Vi?n Ki?n trúc s? Hoa K? AIA (1940), Huy ch??ng Vàng c?a Vi?n Hàn lâm Anh... V?y thì thành công c?a ông ??n t? m?t gia t?c nh? th? nào?

Hành trình k? th?a ph?n vinh c?a gia t?c B?i th?

Th?i nhà Minh, gia t?c B?i th? B?i Lan ???ng di chuy?n t? Chi?t Giang ??n Tô Châu và câu chuy?n c?a B?i gia c?ng b?t ??u t? ?ó.

B?i Lan ???ng kh?i nghi?p v?i ngh? y bán thu?c. M?c dù ? th?i b?y gi?, ngh? y không ???c công chúng ?ánh giá cao, là cái ngh? không nh?n ???c s? tôn tr?ng c?a m?i ng??i, nh?ng ông v?n không b? cu?c và luôn c? g?ng v?i cái tâm ng??i th?y thu?c c?a mình.

Chuy?n ít ng??i bi?t v? dòng dõi quý t?c b?c nh?t Trung Qu?c: 17 ??i s?ng trong nhung l?a, con cháu toàn ng??i xu?t chúng ai nhìn c?ng ng??ng m?

Hình ?nh gia t?c B?i th? vào nh?ng n?m th? k? tr??c, ông B?i Du?t Minh ng?i ? ngoài cùng bên trái

V?i s? c?n cù và n? l?c không ng?ng ngh?, B?i Lan ???ng ?ã ??a ngh? kinh doanh c?a gia ?ình phát tri?n m?nh m? và v?n gi? ???c s? trong s?ch liêm chính v?n có. ??n th?i nhà Thanh c?a Hoàng ?? Càn Long, b?ng s? tích góp trong nhi?u ??i liên ti?p, B?i gia ?ã tr? thành m?t trong b?n gia t?c giàu có nh?t Tô Châu.

B?i th? có th? tr? nên h?ng th?nh và phát ??t nh? v?y chính là nh? vào s? n? l?c và k? th?a c?a các ??i con cháu c?a B?i gia. Gia t?c h? B?i k? th?a khuôn m?u gia giáo t?t ??p. Con cháu B?i th? v?n d?ng t?m nhìn và ??u óc xu?t s?c, l?y ngh? y c?a t? tiên làm n?n t?ng, sau ?ó không ng?ng phát tri?n kinh doanh sang nh?ng l?nh v?c khác, m? r?ng th?i ??i th??ng nghi?p c?a gia t?c.

???ng nhiên khi ch? ?? phong ki?n k?t thúc, b?i c?nh c?a Trung Qu?c c?ng có s? thay ??i. Gia t?c B?i th? không th? tránh kh?i s? bi?n ??ng, ??c bi?t là h? th?ng kinh doanh c?a gia ?ình. Th? nh?ng, b?ng s? ?u tú và thái ?? làm vi?c nghiêm túc, con cháu B?i th? c?ng d?n d?n ??a gia t?c tr? l?i th?i k? ph?n vinh nh? tr??c. Trong ?ó ng??i có công tiêu bi?u nh?t ph?i k? ??n là B?i Nhu?n Sinh và B?i Lý Thái.

Con cháu toàn ng??i xu?t chúng

B?i Nhu?n Sinh là m?t trong b?n ng??i d?n ??u c?a ngành s?n xu?t ch?t t?o màu n?i ti?ng c?a Trung Qu?c th?i b?y gi?. Ông t?ng g?p ph?i r?t nhi?u khó kh?n trên con ???ng s? nghi?p, nh?ng b?ng kh? n?ng kinh doanh "nhìn xa trông r?ng" thiên phú, ông ?ã nhanh chóng tích l?y ???c s?n nghi?p ?? s? cho gia t?c.

Bên c?nh ?ó, v?i t?m nhìn ??u t? ??c ?áo, ông còn b??c chân vào ngành ngh? tri?n v?ng t??ng lai là b?t ??ng s?n. ??n nay, khuôn viên n?i ti?ng S? T? Lâm ? Tô Châu chính là m?t trong nh?ng gia s?n c?a ông.

Chuy?n ít ng??i bi?t v? dòng dõi quý t?c b?c nh?t Trung Qu?c: 17 ??i s?ng trong nhung l?a, con cháu toàn ng??i xu?t chúng ai nhìn c?ng ng??ng m? - ?nh minh ho? 2

Theo ghi chép, ? thành ph? Th??ng H?i ph?n hoa, B?i gia lúc b?y gi? ?ã s? h?u h?n 1000 c?n h?. B?i Nhu?n Sinh ?ã ??y m?nh s?c ?nh h??ng c?a B?i th? lên m?t t?m cao m?i.

Bên c?nh ?ó, B?i Lý Thái l?i là m?t nhân v?t quan tr?ng khác và là ng??i ?ã ??a h? th?ng kinh doanh B?i th? d?n thân vào ngành tài chính. Ông chính là c? t? c?a ki?n trúc s? B?i Du?t Minh. N?u ca t?ng B?i Nhu?n Sinh là "Ông vua c?a ch?t t?o màu", "??i gia b?t ??ng s?n", thì B?i Lý Thái chính là "Ông hoàng tài chính".

B?i Lý Thái là m?t trong nh?ng nhà tài chính s?m nh?t c?a Trung Qu?c, là m?t trong nh?ng ng??i sáng l?p các kho ngân hàng th??ng m?i ? Th??ng H?i và mang l?i ?nh h??ng to l?n ??n ngành du l?ch c?a Trung Qu?c. Gia ?ình c?a B?i Du?t Minh theo ngành tài chính c?a c? t?.

Chuy?n ít ng??i bi?t v? dòng dõi quý t?c b?c nh?t Trung Qu?c: 17 ??i s?ng trong nhung l?a, con cháu toàn ng??i xu?t chúng ai nhìn c?ng ng??ng m? - ?nh minh ho? 3

?nh c??i c?a B?i Du?t Minh và v? L? Ái Linh

Th?i b?y gi?, B?i th? ???c ng??i trong gi?i ca t?ng là "Gia t?c tài chính". Con cháu c?a B?i Lý Thái ??a ngành tài chính chuy?n sang mô hình châu Âu.

B? c?a B?i Du?t Minh - B?i T? Di chính là Ch? t?ch Ngân hàng Trung ??ng Trung Qu?c. ??n th?i c?a B?i Du?t Minh, k? th?a s? ?u tú c?a gia t?c, ông ?ã tr? thành ki?n trúc s? n?i ti?ng qu?c t?. Tính ??n nay, s? ph?n vinh c?a gia t?c B?i th? ?ã ???c k? th?a qua 17 ??i và v?n ?ang có ph??ng h??ng phát tri?n m?nh m? h?n trong t??ng lai.

S?n nghi?p c?a B?i th? có th? ???c truy?n th?a và m? r?ng qua 17 ??i nh? v?y là nh? vào ph??ng pháp giáo d?c gia ?ình và s? n? l?c qua các th? h?. Ngay t? th?i c?a B?i Lan ???ng, ông không ng?n ng?i tr??c s? c?n tr? c?a b?i c?nh xã h?i mà ?ã ch?n ngành y bán thu?c ?? ??nh h??ng kinh doanh cho gia ?ình sau này. K? th?a tinh th?n d?ng c?m theo ?u?i h??ng ?i riêng bi?t ?y, con cháu B?i th? ?ã bành tr??ng h? th?ng kinh doanh gia t?c sang nhi?u l?nh v?c khác nhau.

Chuy?n ít ng??i bi?t v? dòng dõi quý t?c b?c nh?t Trung Qu?c: 17 ??i s?ng trong nhung l?a, con cháu toàn ng??i xu?t chúng ai nhìn c?ng ng??ng m? - ?nh minh ho? 4

Gia t?c B?i th? và nh?ng thành t?u l?y l?ng khi?n ng??i ??i ng??ng m?

Kinh doanh là ph?i ???ng ??u v?i ngh?ch c?nh th?t b?i. Các th? h? B?i th? không h? ch?u thua tr??c b?t kì th? thách nào mà luôn ph?n ??u ?? v?c d?y mãnh li?t h?n. Th? ???c truy?n qua ??i này sang ??i khác c?a gia t?c B?i th? không ph?i là tài s?n giàu có, mà là n?ng l?c sáng t?o ti?n tài và trí tu? h?n ng??i.

Nói v? chìa khóa thành công, không có gì ngoài 2 t? "ki?n th?c". Gia t?c B?i th? vô cùng xem tr?ng giáo d?c. B?t k? h? ?ã thay ??i b?n thân ?? thích ?ng v?i nh?ng ngành ngh? khác nhau nh? th? nào, nh?ng có ?i?u không bao gi? thay ??i chính là n?n t?ng c?a thái ?? c?u ti?n và chu?n m?c giáo d?c ?u tú.

Chuy?n ít ng??i bi?t v? dòng dõi quý t?c b?c nh?t Trung Qu?c: 17 ??i s?ng trong nhung l?a, con cháu toàn ng??i xu?t chúng ai nhìn c?ng ng??ng m? - ?nh minh ho? 5

Ông B?i Du?t Minh h?p m?t cùng b?n bè và gia ?ình ? Tô Châu vào n?m 1989.

Theo m?t s? thông tin cho bi?t, ?a s? con cháu B?i th? ??u h?c t?p ? tr??ng ??i h?c danh ti?ng Harvard. H? không ng?ng khát khao và n? l?c ti?p nh?n nh?ng n?n giáo d?c tiên ti?n c?a th? gi?i ?? tr? v? quê h??ng gi? v?ng s? h?ng th?nh c?a gia t?c mình. Song, bên c?nh nh?ng thành công ???c ng??i ??i thán ph?c, con cháu B?i th? luôn gi? ???c ??c tính khiêm t?n và nh??ng nh?n l?n nhau.

H? kh?c ch? cái tôi, m?i ng??i luôn ph?n ??u cho l?nh v?c mà mình ?ang n?m gi?. ?ó c?ng chính là nguyên nhân quan tr?ng trong vi?c duy trì s? ph?n vinh c?a gia t?c qua nhi?u th? h?. M?t gia t?c n?u nh? ch? bi?t kiêu ng?o và huênh hoang v?i s?n nghi?p kh?ng l? c?a mình thì ??n cùng c?ng ch? tan thành mây khói mà thôi.

Ngu?n: 163

Bình luận

Những tin mới hơn