Clip: Bệnh nhân hét thất thanh khi nửa đêm gặp bác sĩ mặc đồ trắng toát, 2-3 người nữa vào dỗ vẫn chưa hoàn hồn

Có th? nói Douyin (còn g?i là TikTok Trung Qu?c) chính là cái nôi cho s? phát tri?n m?nh m? c?a n?n t?ng này. Douyin ?ã cho ra ??i bi?t bao trào l?u, ph? sóng ra nhi?u n?i trên th? gi?i. M?t khác, m?t s? video c?a dân tình th? gi?i c?ng ???c ng??i dùng TikTok x? Trung ??ng t?i lên và l?t top ??y ng? ngàng.

M?i ?ây, m?t video quay l?i c?nh b?nh nhân và bác s? trò chuy?n trong m?t b?nh vi?n ? Vi?t Nam lúc gi?a khuya b?t ng? lên top Douyin, nh?n ???c h?n 5.3 tri?u l??t th? tim ch? sau vài gi? ng?n ng?i ??ng t?i khi?n dân tình không kh?i chú ý. ?a, có "dz?" gì mà hot d? v?y ta?

Clip: B?nh nhân hét th?t thanh khi n?a ?êm g?p bác s? m?c ?? tr?ng toát, 2-3 ng??i n?a vào d? v?n ch?a hoàn h?n

M?t video bác s? và b?nh nhân ? Vi?t Nam ?ang trò chuy?n gi?a khuya b?t ng? l?t top Douyin v?i h?n 5.3 tri?u l??t tr? tim sau vài gi?

Hóa ra ?ây là video ghi l?i hình ?nh bác s? ghé qua th?m nom gi??ng b?nh c?a m?t n? b?nh nhân trong ?êm. Tuy nhiên vì phòng b?nh khá t?i, c?ng thêm b? ?? b?o h? màu tr?ng c?a bác s? ?ã khi?n b?nh nhân nhìn không rõ, gi?t mình và ho?ng h?t la r?t to.

Toàn c?nh "chi?c" video "tâm tình" c?a bác s? và b?nh nhân Vi?t Nam ?ang hot trên TikTok x? Trung

Ti?p theo ?ó, dù có thêm vài bác s? n?a c?ng vào ?? tr?n an b?nh nhân nh?ng cô v?n không th? bình t?nh l?i, ti?p t?c gào lên s? hãi ??n m?c ông chú n?m gi??ng sát bên c?nh c?ng b? ?ánh th?c, tò mò nhìn sang xem chuy?n gì ?ang x?y ra. Ti?ng hét th?t thanh c?a n? b?nh nhân ch? d?ng l?i khi ai ?ó b?t ?èn lên.

Clip: B?nh nhân hét th?t thanh khi n?a ?êm g?p bác s? m?c ?? tr?ng toát, 2-3 ng??i n?a vào d? v?n ch?a hoàn h?n - ?nh minh ho? 2
Clip: B?nh nhân hét th?t thanh khi n?a ?êm g?p bác s? m?c ?? tr?ng toát, 2-3 ng??i n?a vào d? v?n ch?a hoàn h?n - ?nh minh ho? 3

Ng??i ph? n? b?t ng? la hét th?t thanh khi bác s? ??n h?i han khi?n ông chú n?m gi??ng bên t?nh c? ng?

Clip: B?nh nhân hét th?t thanh khi n?a ?êm g?p bác s? m?c ?? tr?ng toát, 2-3 ng??i n?a vào d? v?n ch?a hoàn h?n - ?nh minh ho? 4

Sau khi có ?ông ??o y bác s? xu?t hi?n và b?t thêm ?èn, n? b?nh nhân m?i ?? ho?ng s?

Hi?n t?i, s? l??t th? tim c?a video này v?n ?ang liên t?c t?ng ??u. Bên d??i video này, netizen x? Trung ??ng lo?t ?? l?i nh?ng bình lu?n hài h??c tr??c tình hu?ng có 1 không 2.

?nh: T?ng h?p

Bình luận

Những tin mới hơn