Công nương Kate bỗng dưng "mất hút" suốt 60 ngày, không có nổi một hình ảnh mới, lý do vì đâu?

Hoàng t? William ?ã tr? l?i làm vi?c sau khi t?n h??ng k? ngh? hè dài bên gia ?ình. Tuy nhiên, Công n??ng Kate cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i v?n hoàn toàn m?t hút trên truy?n thông.

Theo 7news, N? công t??c x? Cambridge ?ã không ???c nhìn th?y trong h?n 60 ngày. L?n cu?i cùng Công n??ng Kate xu?t hi?n tr??c công chúng là vào ngày 11/7 khi cô cùng ch?ng và con trai c? Hoàng t? George ??n sân v?n ??ng Wembley c? v? tr?n Chung k?t bóng ?á Euro 2020.

Tr??c ?ó trong cùng m?t ngày, cô ?ã có m?t t?i Wimbledon c? v? cho tr?n Chung k?t qu?n v?t ??n nam. Hình ?nh g?n ?ây nh?t c?a Kate trên tài kho?n Instagram chính th?c ???c ??ng t?i hôm 6/8 nh?ng ?ó là m?t b?c ?nh c? ???c ch?p vào n?m ngoái. V?y lý do vì ?âu bà m? 3 con l?i "m?t hút" trên truy?n thông lâu ??n nh? v?y?

Công n??ng Kate b?ng d?ng

Công n??ng Kate ?i c? v? bóng ?á cùng ch?ng con

Nhi?u ng??i hâm m? hoàng gia cho bi?t r?t có th? Công n??ng Kate ?ang mang thai l?n 4, vì cô m?c ch?ng ?m nghén n?ng nên t?m th?i không xu?t hi?n tr??c công chúng, dành th?i gian ?? ngh? ng?i. Nghi v?n này ngày m?t lan r?ng khi ? th?i ?i?m hi?n t?i, n? công t??c v?n ch?a có ho?t ??ng công khai nào tr??c d? lu?n.

Trong cu?c ph?ng v?n qua video hôm 9/9 v?i Today Australia, biên t?p viên hoàng gia c?a Mirror, Russell Myers, gi?i thích lý do th?c s? khi?n Công n??ng Kate không có m?t trong các s? ki?n công khai g?n ?ây.

Myers nói: "Tôi ch? có th? ti?t l? là có l? không có gì ?âu. Tôi ngh? n? công t??c không mang thai. M?t s? ng??i ??t câu h?i r?ng Kate ?âu r?i? Nh?ng ??n gi?n ch? là gia ?ình h? ?ã ?i ngh? d??ng mà thôi".

Công n??ng Kate b?ng d?ng

Nhà Công n??ng Kate hay ??a các con ?i ngh? d??ng vào mùa hè

Biên t?p viên hoàng gia cho bi?t có th?a thu?n c?a nhà Cambridge v?i báo chí là Hoàng t? William, Kate và ba con s? không b? làm phi?n trong th?i gian ngh? ng?i. Chuyên gia Myers ti?p t?c nói: "Nhà Cambridge th??ng xuyên ??a các con ?i ch?i và h? ??t ra th?a thu?n r?ng con cái h? s? không b? truy?n thông bám theo. Các tay s?n ?nh ?ã ?? h? có th?i gian riêng t? trong k? ngh?. Nhà Cambridge ?ã ??n Norfolk th? giãn và c?ng ??n th?m N? hoàng ? Scotland".

"Tôi ngh? chúng ta s? th?y nhà Cambridge tr? l?i làm vi?c trong m?t vài ngày t?i", chuyên gia hoàng gia cho bi?t thêm.

Khi ???c h?i li?u có kh? n?ng nào Công n??ng Kate tái xu?t v?i chi?c "b?ng b?u nho nh?", Myers ?áp l?i r?ng: "Tôi c?ng không bi?t n?a. Ai mà bi?t chuy?n gì x?y ra trong hoàng gia nh?ng ngày này. B?t c? ?i?u gì c?ng có th? x?y ra trong n?m nay. Nh?ng dù sao tôi ngh? ?ó ch? là tin ??n t? m?t b? ph?n dân chúng thôi".

Ngu?n: Express

Bình luận

Những tin mới hơn