Cụ ông mang con dao hoen gỉ đi giám định, khán giả cười ồ nhưng chuyên gia khảo cổ ra giá 700 triệu rồi hỏi luôn... gia phả nhà cụ

Cu?ng s?? pha?t triê?n không ng??ng cu?a nê?n kinh tê? xa? hô?i, châ?t l???ng cuô?c sô?ng cu?a con ng???i cu?ng nga?y ca?ng ????c nâng cao, không chi? câ?n co? c?m ?n a?o m??c ma? chu?ng ta co?n co? nhu câ?u tho?a ma?n s?? thi?ch cu?a ca? nhân, trong sô? ?o? co? s?u tâ?m ?ô? cô?.

 S?u tâ?m ?ô? cô? không chi? ??n thuâ?n la? s?? yêu thi?ch ma? co?n la? s?? trân tro?ng ?ô?i v??i nh??ng gia? tri? v?n ho?a. Hiê?n nay, gia? tri? nh??ng mo?n ?ô? cô? trên thi? tr???ng nga?y ca?ng cao, nê?u nh? g??p may, râ?t co? thê? pha?t ta?i sau mô?t ?êm.

C? ông mang con dao hoen g? ?i giám ??nh, khán gi? c??i ? nh?ng chuyên gia kh?o c? ra giá 700 tri?u r?i h?i luôn... gia ph? nhà c?

Mô?t ông cu? bi?nh th???ng cu?ng co? thê? n??m trong tay ba?o vâ?t

Nh??ng kiê?n th??c vê? v?n vâ?t cô? ?a?i không chi? ph??c ta?p ma? co?n vô cu?ng rô?ng l??n, không pha?i chuyên gia râ?t kho? phân biê?t ????c nh??ng mo?n ?ô? cô? na?y la? thâ?t hay gia?. H?n n??a, v??i s?? pha?t triê?n nga?y ca?ng cao cu?a khoa ho?c ky? thuâ?t nh? hiê?n hay, viê?c nh??ng ke? buôn ba?n ?ô? cô? l??i du?ng tri?nh ?ô? khoa ho?c la?m ra nh??ng phê? phâ?m, thâ?t gia? lâ?n lô?n khiê?n nhiê?u ng???i bi? l??a.

Cho nên, lu?c mua ?ô? cô?, nhâ?t ?i?nh pha?i câ?n thâ?n va? ti? mi? mô?t chu?t, nh?ng kê? ca? co? la?m nh? vâ?y, cu?ng vâ?n se? co? ng???i bi? l??a. Ch??ng tri?nh "Gia?m ?i?nh ba?o vâ?t" xuâ?t hiê?n ?a? mang ?ê?n cho nh??ng nha? s?u tâ?m cô? vâ?t ta?i Trung Quô?c mô?t c? hô?i tô?t. 

C? ông mang con dao hoen g? ?i giám ??nh, khán gi? c??i ? nh?ng chuyên gia kh?o c? ra giá 700 tri?u r?i h?i luôn... gia ph? nhà c? - ?nh minh ho? 2

Bâ?t c?? ba?o vâ?t na?o cu?ng câ?n ca?c chuyên gia ?a?nh gia? ti? mi?

Trong mô?t tâ?p cu?a ch??ng tri?nh "Gia?m ?i?nh ba?o vâ?t", mô?t cu? gia? bi?nh th???ng ?a? mang ?ê?n ba?o bô?i ?ê? gia?m ?i?nh la? con dao cu? ?a? hoe ô?. Lu?c m??i ?â?u, ông cu? cu?ng không hê? ca?m thâ?y con dao na?y la? mô?t th?? ?ô? cô?. Sau khi cha?u trai pha?t hiê?n ra mo?n ?ô? na?y m??i no?i v??i ông, con dao na?y râ?t co? thê? la? cô? vâ?t. Vi? trên m??t l???i dao co? kh??c mô?t va?i v?n t?? cô? x?a.

Sau ?o? ông cu? quyê?t ?i?nh mang con dao na?y ?ê?n ti?m chuyên gia tiê?n ha?nh kiê?m ?i?nh. Gia? hay thâ?t cu?ng ch??ng sao, quan tro?ng la? co? thê? tham gia ch??ng tri?nh. Sau khi nghe xong ông la?o kê?, ?? tr???ng quay cu?ng co? râ?t nhiê?u kha?n gia? c???i ô? lên, mo?i ng???i ?ê?u ca?m thâ?y con dao cu? na?t na?y sao co? thê? la? ba?o vâ?t quy? gia? ????c?

C? ông mang con dao hoen g? ?i giám ??nh, khán gi? c??i ? nh?ng chuyên gia kh?o c? ra giá 700 tri?u r?i h?i luôn... gia ph? nhà c? - ?nh minh ho? 3

Con dao ma? ông cu? mang t??i ch??ng tri?nh

Ca?c chuyên gia ng???c la?i cu?ng không gia?i tri?nh qua? nhiê?u, mang con dao t?? tay ông cu? ti? mi? tiê?n ha?nh gia?m ?i?nh. Trong qua? tri?nh gia?m ?i?nh, chi? thâ?y s??c m??t cu?a ca?c chuyên gia vô cu?ng h??ng thu?, sau ?o? liê?n vô?i va? ho?i ông cu?, thân phâ?n tô? tiên la? nh? na?o? co? pha?i ?ô? cu?a tô? tiên mi?nh ?ê? la?i không? Co? pha?i tô? tiên t??ng co? ng???i la?m ?? tru? pho?ng trong cung không? 

Nhi?n thâ?y ca?c chuyên gia ki?ch ?ô?ng nh? vâ?y, ông cu? cu?ng v??a hô?i hô?p v??a vui ve?, le? na?o con dao na?y th??c s?? la? ?ô? cô? sao? Sau ?o?, ông liê?n tra? l??i câu ho?i cu?a chuyên gia. Ông no?i ba?n thân cu?ng không biê?t tô? tiên la? ng???i thê? na?o, chi? biê?t tô? tiên mi?nh t??ng chuyê?n nha? nhiê?u lâ?n. 

Sau khi nghe ông cu? no?i, ca?c chuyên gia gia?i thi?ch: “Con dao na?y không pha?i la? mô?t con dao bi?nh th???ng, ma? la? mô?t con dao ????c du?ng trong tru? pho?ng t?? n?m ?a?o Quang triê?u Thanh. Quan tro?ng nhâ?t, ?ây la? con dao chuyên du?ng chi? du?ng trong hoa?ng cung, la? mô?t vâ?t co? gia? tri?.

C? ông mang con dao hoen g? ?i giám ??nh, khán gi? c??i ? nh?ng chuyên gia kh?o c? ra giá 700 tri?u r?i h?i luôn... gia ph? nhà c? - ?nh minh ho? 4

Ca?c chuyên gia ?i?nh gia? con dao na?y co? thê? lên t??i 200.000 NDT

Ca?c chuyên gia kh??ng ?i?nh con dao na?y la? mô?t cô? vâ?t, ma? cu?ng co? thê? no?i ?ây la? mô?t vâ?t c??c ky? cô?. Sau khi co? kê?t qua? kiê?m ?i?nh, ông la?o ca?m thâ?y vô cu?ng ki?ch ?ô?ng, nghi? t??i con dao la?m bê?p ma? tr???c gi?? ba?n thân ch??ng coi tro?ng la?i la? mô?t vâ?t trân quy? nh? vâ?y. Ma? co?n la? mô?t vâ?t l?u truyê?n ?? trong hoa?ng cung. 

Trong qua? tri?nh pha?t triê?n, không i?t ba?o vâ?t ?? trong cung bi? l?u la?c ra bên ngoa?i, ma? trong qua? tri?nh l?u la?c â?y, cu?ng i?t nhiê?u khiê?n nh??ng vâ?t na?y bi? h? ha?i. M??c du? nhiê?u cô? vâ?t ?a? bi? hu?y hoa?i nhiê?u phâ?n nh?ng gia? tri? cu?a no? vâ?n không hê? thay ?ô?i.

Cuô?i cu?ng, ca?c chuyên gia ?a? tiê?n ha?nh ?i?nh gia? con dao va?o khoa?ng 200.000 NDT (khoa?ng 700 triê?u ?ô?ng). 200.000 NDT không pha?i sô? tiê?n nho?, ?iê?u na?y khiê?n nhiê?u kha?n gia? ?? tr???ng quay pha?i kinh nga?c, không nghi? ?ê?n con dao cu? ky? ma? ba?n thân mi?nh t??ng c???i nha?o la?i ?a?ng gia? nh? thê?. ma? ông la?o sau khi biê?t ????c con ?ô? na?y, cu?ng vô cu?ng vui ve?. 

Cho nên m??i no?i, co? nh??ng th?? ?ô? ba?n thân không ?ê? m??t t??i, biê?t ?âu cu?ng co? thê? la? mô?t mo?n cô? vâ?t vô gia?. B??i vâ?y, khi chu?ng ta pha?t hiê?n nh??ng mo?n ?ô? cô?, câ?n ti?m chuyên gia tiê?n ha?nh gia?m nghiê?m ti? mi?. Nhâ?t ?i?nh ???ng ?ê? s?? vô tâm cu?a mi?nh khiê?n nh??ng mo?n ?ô? gia? tri? bi? hu?y hoa?i.

Bình luận

Những tin mới hơn