Cuốn sách “gối đầu giường” mà vua Càn Long mê mẩn, cư dân mạng Trung Quốc vừa mở ra đã thốt lên: Kinh dị quá!

Bách khoa toàn th? ??i d??ng - H?i Thác ??

Dù ? th?i phong ki?n l?c h?u hay th?i ??i tiên ti?n nh? ngày nay, ??i d??ng luôn là m?t bí ?n mà con ng??i khao khát ???c khám phá.

T?i Trung Qu?c, vào nh?ng n?m Khang Hy c?a Thanh tri?u, m?t h?a s? có tên Nhi?p Hoàng ?ã ?úc k?t kinh nghi?m c?a mình và v? 1 cu?n sách g?m nh?ng sinh v?t bi?n k? l? sau nhi?u n?m ?i ngao du và kh?o sát ? nh?ng t?nh có nhi?u bi?n h? nh? Phúc Ki?n, Chi?t Giang, Hà B?c. Cu?n sách có tên "H?i Thác ??" (???) v?i ch? "Thác"(?) ý ch? s? ph?c t?p, ?a d?ng c?a th? gi?i sinh v?t bi?n.

Cu?n sách “g?i ??u gi??ng” mà vua Càn Long mê m?n, c? dân m?ng Trung Qu?c v?a m? ra ?ã th?t lên: Kinh d? quá!

Cu?n sách "H?i Thác ??" c?a h?a s? Nhi?p Hoàng (Hình ?nh: Baidu)

Vào th?i nhà Thanh cách ?ây kho?ng 300 n?m - khi mà khoa h?c k? thu?t ch?a phát tri?n, thông tin không thông su?t, ?? hoàn thành m?t cu?n sách nh? v?y, h?a s? Nhi?p Hoàng ?ã ph?i "trèo ?èo l?i su?i", nghiên c?u v?n th? và ?ích thân ?i h?i nh?ng ng? dân lâu n?m ? ??a ph??ng.

Theo th?ng kê, có h?n 300 loài sinh v?t xu?t hi?n trong cu?n "H?i Thác ??", bao g?m các nhóm sinh v?t bi?n và các loài th?c v?t ven bi?n. M?i b?c tranh nh? ??u ?i kèm theo nh?ng l?i ?? t? có v?n có ?i?u, d? hi?u và c?ng d? ??c.

Cu?n sách “g?i ??u gi??ng” mà vua Càn Long mê m?n, c? dân m?ng Trung Qu?c v?a m? ra ?ã th?t lên: Kinh d? quá! - ?nh minh ho? 2

Bên c?nh m?i loài sinh v?t ??u có nh?ng l?i mô t? có v?n ?i?u (Hình ?nh: QQ)

?i?u b?t ng? là b?t kì ai nhìn qua nh?ng hình v? này c?ng ??u ph?i gi?t mình th?t lên vì s? kinh d? và kì quái c?a nó. Dù cho h?a s? Nhi?p Hoàng kh?ng ??nh r?ng nh?ng sinh v?t bi?n này ông ??u t?n m?t nhìn th?y nh?ng không ai tin ?i?u ?ó c?.

B?i nh?ng gi?ng loài k? l? nh? v?y ??n công ngh? hi?n ??i ngày nay c?ng không th? tìm th?y ch? ??ng nói ??n 300 n?m tr??c, nh?ng sinh v?t nh? v?y có l? ch? s?ng trong l?i truy?n mi?ng dân gian mà thôi!

Nh?ng sinh v?t bi?n k? quái

D??i ?ây là hình v? con cá s?u theo nh? mô t? c?a h?a s? Nhi?p Hoàng dù r?ng con cá s?u này có cái mi?ng không khác gì m?t con th?n l?n. Theo nh? mô t?, con cá s?u dài h?n hai th??c, ???c bao ph? b?i l?p v?y c?ng, các chi c?a nó r?t ng?n v?i cái mi?ng vuông và r?ng, ?uôi ph?ng và nh?n.

Cu?n sách “g?i ??u gi??ng” mà vua Càn Long mê m?n, c? dân m?ng Trung Qu?c v?a m? ra ?ã th?t lên: Kinh d? quá! - ?nh minh ho? 3

Con cá s?u d??i nét v? c?a h?a s? Nhi?p Hoàng (Hình ?nh: Baidu)

Còn b?c v? này, li?u có ai có th? t??ng t??ng ???c r?ng ?ây chính là m?t con cá voi theo mô t? c?a nhà h?a s? "??i tài" này? Ngo?i tr? vi?c phun ra n??c thì không có 1 ai th?y nó gi?ng 1 con cá voi c?. Th?m chí ng??i hi?n ??i khi nhìn th?y b?c v? này còn ngh? ?ây là... m?t con l?n bi?t b?i.

Cu?n sách “g?i ??u gi??ng” mà vua Càn Long mê m?n, c? dân m?ng Trung Qu?c v?a m? ra ?ã th?t lên: Kinh d? quá! - ?nh minh ho? 4

Con cá voi theo góc nhìn c?a h?a s? Nhi?p Hoàng (Hình ?nh: Baidu)

??n cu?i cu?n sách, ng??i ta còn b?t ng? h?n b?i hình ?nh "ng??i cá" d??i nét v? c?a h?a s? Nhi?p Hoàng. Dù nhìn theo góc ?? nào ?i ch?ng n?a thì "ng??i cá" này c?ng có v? ngoài gi?ng th?y quái trong truy?n thuy?t h?n!

Cu?n sách “g?i ??u gi??ng” mà vua Càn Long mê m?n, c? dân m?ng Trung Qu?c v?a m? ra ?ã th?t lên: Kinh d? quá! - ?nh minh ho? 5

Ng??i cá d??i nét v? c?a h?a s? Nhi?p Hoàng (Hình ?nh: Baidu)

?y v?y mà b?ng 1 s? tình c?, cu?n sách sinh v?t bi?n này l?t vào trong hoàng cung và ???c l?u truy?n vào th?i Hoàng ?? Ung Chính. Cho ??n th?i vua Càn Long, cu?n sách này còn ???c s?a sang, t?ng ???c ??t trong phòng ng? c?a hoàng ??, tr? thành cu?n sách g?i ??u gi??ng mà ông không th? b? xu?ng.

Có l? b?i vì nh?ng sinh v?t bi?n k? quái nh? v?y là m?t món gi?i trí l? m?t mà Càn Long ch?a t?ng nhìn th?y trong ??i, ??c bi?t là nh?ng ng??i dành c? ??i mình s?ng trong thâm cung. Th?m chí, vài n?m sau, Càn Long ?? còn yêu c?u ??a cu?n "H?i Thác ??" này vào ph?n ti?p theo c?a "Th?ch C? B?o Ký" thu?c kho tàng th? h?a cung ?ình.

Cu?n sách “g?i ??u gi??ng” mà vua Càn Long mê m?n, c? dân m?ng Trung Qu?c v?a m? ra ?ã th?t lên: Kinh d? quá! - ?nh minh ho? 6

Loài b?ch tu?c có hình m?t ng??i trong cu?n "H?i Thác ??" (Hình ?nh: Baidu)

Ngày nay khi xem l?i cu?n sách này, nhi?u ng??i c?ng ph?i phì c??i vì nh?ng nét v? d? th??ng nh?ng c?ng vô cùng k? quái, kinh d? trong sách. C? dân m?ng Trung Qu?c cho r?ng, có l? nh?ng sinh v?t bi?n này th?t s? t?n t?i, ch? là d??i nét v? c?a h?a s? Nhi?p Hoàng, chúng không còn cái v? ngoài v?n có c?a nó n?a mà thôi!

Bình luận

Những tin mới hơn