Đắk Lắk: Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích

Sáng 5-5, S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch t?nh ??k L?k cho bi?t, UBND t?nh ??k L?k v?a ban hành Quy?t ??nh 2615/Q?-UBND v? phê duy?t ?? án b?o t?n và phát huy giá tr? di tích trên ??a bàn ??n n?m 2025, ??nh h??ng ??n n?m 2030.

??k L?k: B?o t?n và phát huy giá tr? các di tích

Di tích Bi?t ?i?n B?o ??i ? TP Buôn Ma Thu?t, m?t trong sáu d? án s? ???c ?u tiên ??u t? b?o t?n và phát huy giá tr? di tích.

Sáng 5-5, S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch t?nh ??k L?k cho bi?t, UBND t?nh ??k L?k v?a ban hành Quy?t ??nh 2615/Q?-UBND v? phê duy?t ?? án b?o t?n và phát huy giá tr? di tích trên ??a bàn ??n n?m 2025, ??nh h??ng ??n n?m 2030.

Theo ?ó, m?c tiêu c?a ?? án là nh?m h??ng ??n vi?c xây d?ng các di tích tr? thành các ?i?m du l?ch v?n hóa, các “??a ch? ??” ?? giáo d?c truy?n th?ng ??u tranh cách m?ng cho th? h? tr?; góp ph?n b?o t?n di s?n v?n hóa dân t?c; ??ng th?i xây d?ng t?nh ??k L?k tr? thành “?i?m ??n an toàn, thân thi?n, ??m ?à b?n s?c Tây Nguyên”.

Trong ?ó, quan tâm ??u t? các di tích có ti?m n?ng, nh?t là các di tích l?ch s?, danh lam th?ng c?nh g?n v?i du l?ch, t?o thành s?n ph?m du l?ch v?n hóa, sinh thái, ngh? d??ng h?p d?n, thu hút khách tham quan, du l?ch, góp ph?n phát tri?n kinh t? – xã h?i c?a ??a ph??ng.

Tr??c m?t, trong giai ?o?n 2021-2025, t?nh s? ti?p t?c rà soát, ki?m kê các lo?i hình di tích trên ??a bàn t?nh, nh?ng di tích không ?? ?i?u ki?n ?? ngh? ??a ra kh?i danh m?c. L?p th? t?c ?? ngh? các c?p th?m quy?n x?p h?ng 15 di tích, trong ?ó ba di tích qu?c gia, 12 di tích c?p t?nh; l?p d? án b?o qu?n, tu b? ph?c h?i, phát huy m?nh m? di tích Bi?t ?i?n B?o ??i ?? thu hút khách tham quan, du l?ch; ??u t? trùng tu, tôn t?o các h?ng m?c công trình trong Di tích qu?c gia ??c bi?t Nhà ?ày Buôn Ma Thu?t nh?m b?o t?n, phát huy giá tr? di tích thành ?i?m nh?n v?n hóa, l?ch s?, t?o thành s?n ph?m du l?ch ??c thù ?? thu hút khách tham quan trong n??c và qu?c t?…

UBND t?nh ??k L?k s? ?u tiên ??u t? sáu d? án b?o t?n và phát huy giá tr? di tích l?ch s?, danh lam th?ng c?nh trên ??a bàn v?i t?ng kinh phí g?n 110 t? ??ng; trong ?ó, t? nay ??n 2023 ?u tiên tri?n khai vi?c trùng tu, tôn t?o Di tích qu?c gia ??c bi?t Nhà ?ày Buôn Ma Thu?t; ch?nh trang khuôn viên B?o tàng ??k L?k; Di tích Bi?t ?i?n B?o ??i và tu b?, b?o qu?n, ph?c h?i Khu di tích l?ch s? S? ch? huy – n?i công b? quy?t ??nh thành l?p Quân ?oàn 3.

??n n?m 2025, s? hoàn thành vi?c tu b?, ph?c h?i Di tích Tr? s? ?y ban kh?i ngh?a ??k L?k n?m 1945 ? dãy nhà 71 Lý Th??ng Ki?t; b?o t?n, phát huy di tích Khu c?n c? kháng chi?n t?nh ??k L?k giai ?o?n 1965-1975; Khu du l?ch danh th?ng c?m thác Drai Nur, thác Dray Sáp Th??ng.

??k L?k: B?o t?n và phát huy giá tr? các di tích - ?nh minh ho? 2

Nhi?u h?ng m?c công trình trong Di tích qu?c gia ??c bi?t Nhà ?ày Buôn Ma Thu?t ?ã xu?ng c?p c?n b?o t?n, phát huy giá tr? di tích ?? thu hút khách tham quan trong n??c và qu?c t?.

S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch t?nh ??k L?k s? ph?i h?p các s?, ngành và chính quy?n các ??a ph??ng ti?n hành ?o ??c, xác ??nh ranh gi?i ?? c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, c?m m?c ranh gi?i, ph?n ??u ??t 50% t?ng s? các di tích ?ã ???c x?p h?ng.

Ngoài ra, ??y m?nh t? ch?c tuyên truy?n, gi?i thi?u, qu?ng bá di tích, b?o v? môi tr??ng di tích, h??ng d?n các ??a ph??ng trong quá trình th?c hi?n nhi?m v? b?o v?, ch?m sóc, trông coi, phát huy giá tr? c?a di tích.

CÔNG LÝ

Bình luận

Những tin mới hơn