Đắk Lắk: Bổ nhiệm một số lãnh đạo sở, ngành

UBND t?nh ??k L?k ?ã có quy?t ??nh b? nhi?m m?t s? nhân s? m?i ? các s? ngành, các quy?t ??nh trên có hi?u l?c k? t? ngày 5/5/2021.

Ngày 4/5, UBND t?nh ??k L?k t? ch?c l? công b? và trao quy?t ??nh ?i?u ??ng, ti?p nh?n và b? nhi?m công ch?c gi? ch?c v? lãnh ??o qu?n lý t?i các s?, ngành. Phó Ch? t?ch UBND t?nh ông Võ V?n C?nh trao quy?t ??nh và t?ng hoa cho các ??ng chí v?a ???c b? nhi?m l?n này.

UBND t?nh ??k L?k b? nhi?m các ông Ph?m V?n L?p – Phó Giám ??c S? Xây d?ng, gi? ch?c v? Giám ??c S? Xây d?ng; ông ?? Xuân D?ng – Chi c?c tr??ng Chi c?c Ki?m lâm t?nh, gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn; ông Tr?n Quang Trung – Tr??ng phòng Thanh tra phòng, ch?ng tham nh?ng, Thanh tra t?nh, gi? ch?c v? Phó Chánh Thanh tra t?nh; ông Võ K? Th?ng – Tr??ng phòng K? ho?ch – Tài chính, S? Giao thông V?n t?i, gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? Giao thông V?n t?i.

??k L?k: B? nhi?m m?t s? lãnh ??o s?, ngành

Các lãnh ??o S?, ngành v?a ???c b? nhi?m

B? nhi?m ông Nguy?n H?u Phúc – Tr??ng phòng Khoa giáo v?n xã, S? K? ho?ch và ??u t?, gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? K? ho?ch và ??u t?; ông Tr?n Quang S?n – Tr??ng phòng T?ng h?p, S? K? ho?ch và ??u t?, gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? K? ho?ch và ??u t?; ông Lê Phúc Long – Tr??ng phòng K? ho?ch – Tài chính, S? V?n hóa – Th? thao và Du l?ch gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? V?n hóa – Th? thao và Du l?ch; ông Nguy?n V?n Hoàng – Tr??ng phòng K? ho?ch – Tài chính, S? Tài Nguyên và Môi tr??ng gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? Tài nguyên và Môi tr??ng…

UBND t?nh ??k L?k c?ng quy?t ??nh ti?p nh?n và b? nhi?m ông Nguy?n H?ng Vinh – Tr??ng phòng Qu?n tr?, Giám ??c Nhà khách t?nh thu?c V?n phòng T?nh ?y, gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? Xây d?ng.

Các quy?t ??nh trên có hi?u l?c k? t? ngày 5/5/2021, th?i h?n gi? ch?c v? 5 n?m.

Phát bi?u t?i bu?i l?, Phó Ch? t?ch UBND t?nh ??k L?k Võ V?n C?nh ghi nh?n và ?ánh giá cao n?ng l?c, quá trình công tác c?a các ??ng chí v?a m?i ???c ?i?u ??ng, b? nhi?m l?n này. Phó Ch? t?ch c?ng mong mu?n v?i v? trí công tác m?i các ??ng chí phát huy kh? n?ng c?a b?n thân, nh?n ý ki?n góp ý c?a t?p th? ?? làm t?t h?n n?a nhi?m v? ???c giao.

Ng?c Anh

Bình luận

Những tin mới hơn