Đắk Lắk cách ly 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Chiê?u 4/5, Ban Chi? ?a?o pho?ng, chô?ng di?ch COVID-19 huyê?n C? M’gar, ti?nh ???k L??k ?a? co? công v?n hoa? tô?c g??i ca?c ??n vi? liên quan thông ba?o vê? 1 tr???ng h??p co? triê?u ch??ng bê?nh COVID-19.

???k L??k ca?ch ly 1 tr???ng h??p nghi nhiê?m COVID-19

L??c l???ng liên nga?nh ???k L??k kiê?m tra công ta?c pho?ng, chô?ng di?ch ta?i ca?c c? s?? y tê?

Theo công v?n, va?o khoa?ng 13h chiê?u 4/5, Tra?m y tê? thi? trâ?n Ea Pô?k, huyê?n C? M’gar co? tiê?p nhâ?n 1 tr???ng h??p ?ê?n khai ba?o y tê? tr?? vê? t?? TP ?a? N??ng.

Tr???ng h??p na?y co? yê?u tô? di?ch tê? va? xuâ?t hiê?n triê?u ch??ng bê?nh COVID-19 nh? ho, sô?t, cha?y n???c mu?i… Ngay sau khi tiê?p nhâ?n thông tin, tr???ng h??p na?y ?a? ????c lâ?y mâ?u g??i Viê?n Vê? sinh di?ch tê? Tây Nguyên ?ê? xe?t nghiê?m va? ?ang ch?? kê?t qua?. Hiê?n ng???i na?y ?a? ????c ??a ?ê?n ca?ch ly ta?i khoa Nhiê?m cu?a Trung tâm y tê? huyê?n C? M’gar.

Theo khai ba?o y tê? cho biê?t, va?o lu?c 11h nga?y 28/4, co? ?i t??i qua?n bar Ph??ng ?ông (sô? 20, ????ng ?ô?ng ?a, Thuâ?n Ph???c, Ha?i Châu, ?a? N??ng). Nh??ng nga?y sau ?o? co? ?i ?n uô?ng ta?i ca?c nha? ha?ng, qua?n n???c ?? khu v??c quâ?n Ha?i Châu, S?n Tra?, ?a? N??ng.

Va?o lu?c 17h chiê?u 3/5, ng???i na?y ?o?n xe kha?ch cu?a nha? xe Toa?n Thông t?? TP ?a? N??ng vê? l?u tru? ta?i nha? nghi? T?? Quy? (xa? Qua?ng Tiê?n, huyê?n C? M’gar). ?ê?n 12h30 nga?y 4/5, ?o?n xe taxi t?? nha? nghi? T?? Quy? ?ê?n Tra?m y tê? thi? trâ?n Ea Pô?k th??c hiê?n khai ba?o y tê?.

Theo Ban Chi? ?a?o pho?ng, chô?ng di?ch COVID-19 huyê?n C? M’gar, ngay sau khi tiê?p nhâ?n thông tin vê? tr???ng h??p nghi nhiê?m, ca?c l??c l???ng ch??c n?ng ?a? tiê?n ha?nh kh?? khuâ?n ta?i Tra?m y tê? thi? trâ?n Ea Pô?k, nha? nghi? T?? Quy?, nha? xe Toa?n Thông va? ca?ch ly ta?i nha? ca?c tr???ng h??p tiê?p xu?c gâ?n v??i tr???ng h??p nêu trên.

Tr??c tình hình di?n bi?n ph?c t?p c?a d?ch COVID-19, nh?m ??m b?o công tác phòng, ch?ng d?ch trên ??a bàn, chiê?u cu?ng nga?y, UBND ?a? co? Công v?n chi? ?a?o th??c hiê?n mô?t sô? biê?n pha?p pho?ng, chô?ng di?ch.

???k L??k ca?ch ly 1 tr???ng h??p nghi nhiê?m COVID-19 - ?nh minh ho? 2

Công an ti?nh ???k L??k pha?t khâ?u trang miê?n phi? cho ng???i dân.

Theo ?o?, kê? t?? nga?y 4/5, ta?m d??ng hoa?t ?ô?ng ca?c c? s?? kinh doanh di?ch vu? nh? qua?n bar/pug, vu? tr???ng, massager, karaoke, bida, ?iê?m ha?t cho nhau nghe, câu la?c bô? khiêu vu?, ra?p chiê?u phim, khu vui ch?i tre? em, ?iê?m cung câ?p di?ch vu? tro? ch?i ?iê?n t??. ?ô?i v??i ca?c c? s?? di?ch vu? kha?c ????c phe?p hoa?t ?ô?ng nh?ng pha?i th??c hiê?n nghiêm ca?c biê?n pha?p pho?ng, chô?ng di?ch.

Bên c?nh ?ó, UBND t?nh c?ng yêu c?u ng??i dân th?c hi?n nghiêm thông ?i?p 5K (kh?u trang, kh? khu?n, kho?ng cách, không t?p trung ?ông và khai báo y t?) trong phòng, ch?ng d?ch và khuy?n khích ng??i dân h?n ch? ?i l?i.

 Từ khóa: công văn

Bình luận

Những tin mới hơn