Đắk Lắk: Phát hiện vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Trong lúc nam thanh niên ?ang v?n chuy?n 55 kh?u súng ?? ch?i tr? em nguy hi?m ?i tiêu thì l?c l??ng công an phát hi?n, thu gi?.

Ngày 5-5, ??i C?nh sát Kinh t? Công an TP Buôn Ma Thu?t, t?nh ??k L?k ?ang hoàn t?t h? s? ?? x? lý v? mua bán súng ?? ch?i tr? em nguy hi?m.

??k L?k: Phát hi?n v? mua bán súng ?? ch?i tr? em nguy hi?m

L?c l??ng công an b?t gi? v? mua bán súng ?? ch?i tr? em nguy hi?m

Tr??c ?ó, ngày 4-5, ??i C?nh sát Kinh t?, Công an TP Buôn Ma Thu?t nh?n ???c ph?n ánh c?a ng??i dân t?i ???ng thôn 2 (xã Hòa Thu?n, TP Buôn Ma Thu?t) có 1 ??i t??ng bán ?? ch?i tr? em d?ng súng, nguy hi?m. Ngay sau ?ó, ??i C?nh sát Kinh t?, Công an TP Buôn Ma Thu?t ph?i h?p v?i Công an xã Hòa Thu?n ti?n hành ki?m tra.

T?i th?i ?i?m ki?m tra, c? quan công an phát hi?n ??i t??ng Nguy?n Hòa (SN 2002, ng? xã Hòa Thu?n) ?ang ch?y xe máy ch? 55 kh?u súng nh?a các lo?i, 1kg ??n bi nh?a, 30 v? ??n pháo n?.

??k L?k: Phát hi?n v? mua bán súng ?? ch?i tr? em nguy hi?m - ?nh minh ho? 2

55 kh?u súng ?? ch?i tr? em nguy hi?m ???c thu gi?

B??c ??u, ??i t??ng Hòa khai nh?n thông qua m?ng xã h?i ?ã mua s? súng nh?a ?? ch?i tr? em v?i giá t? 170.000 ??ng ??n 230.000 ??ng/kh?u. Sau ?ó, c?ng thông qua m?ng xã h?i bán v?i giá t? 230.000 ??ng ??n 400.000 ??ng/kh?u. Trong lúc, ??i t??ng Hòa ?ang ch? s? súng ?? ch?i trên ?i giao cho ng??i mua thì b? công an phát hi?n, b?t qu? tang.

Hi?n c? quan công an ?ang hoàn t?t h? s? ?? x? lý ??i t??ng Hòa theo quy ??nh t?i Kho?n 4, ?i?u 10, Ngh? ??nh 167/2013/N?-CP v? vi?c “S?n xu?t, tàng tr?, mua, bán, v?n chuy?n trái phép pháo, thu?c pháo và ?? ch?i nguy hi?m”.

Cao Nguyên

Bình luận

Những tin mới hơn