Đắk Lắk: Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Cư M’gar đã có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính lần 1

T?i 4-5, th?c s?, bác s? Tr?nh Quang Trí, Giám ??c Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh cho bi?t, tr??ng h?p nghi nhi?m COVID-19 ? C? M’Gar ?ã có k?t qu? xét nghi?m SARS-COV-2 âm tính l?n 1. 

Tr??c ?ó, vào chi?u 4-5, Ban Chi? ?a?o pho?ng, chô?ng di?ch COVID-19 huyê?n C? M’gar ?a? co? thông báo g??i ca?c ??n vi? liên quan vê? 1 tr???ng h??p co? y?u t? d?ch t? và có triê?u ch??ng c?a bê?nh COVID-19.

C? th?, va?o khoa?ng 13 gi? ngày 4-5, Tra?m Y tê? thi? trâ?n Ea Pô?k (huyê?n C? M’gar) co? tiê?p nhâ?n 1 tr???ng h??p ?ê?n khai ba?o y tê? tr?? vê? t?? TP. ?a? N??ng. Tr???ng h??p na?y co? yê?u tô? di?ch tê? va? xuâ?t hiê?n triê?u ch??ng c?a bê?nh COVID-19 nh? ho, sô?t, cha?y n???c mu?i…

Ngay sau ?ó, tr???ng h??p na?y ?a? ????c ??a ?ê?n ca?ch ly ta?i khoa Nhiê?m cu?a Trung tâm Y tê? huyê?n C? M’gar và lâ?y mâ?u g??i Viê?n Vê? sinh di?ch tê? Tây Nguyên ?ê? xe?t nghiê?m SARS-COV-2. ??n kho?ng 21 gi? 30 ngày 4-5, k?t qu? xét nghi?m c?a Vi?n V? sinh d?ch t? Tây Nguyên cho th?y tr??ng h?p này âm tính v?i SARS-COV-2 l?n 1.

??k L?k: Tr???ng h??p nghi nhiê?m COVID-19 ? C? M’gar ?ã có k?t qu? xét nghi?m SARS-COV-2 âm tính l?n 1

?nh minh h?a

Theo khai ba?o y tê? cu?a tr???ng h??p nói trên, va?o lu?c 11 gi? nga?y 28-4, co? ?i t??i qua?n bar Ph??ng ?ông (sô? 20, ????ng ?ô?ng ?a, Thuâ?n Ph???c, Ha?i Châu, ?a? N??ng). Nh??ng nga?y sau ?o? co? ?i ?n uô?ng ta?i ca?c nha? ha?ng, qua?n n???c ?? khu v??c quâ?n Ha?i Châu, S?n Tra?, ?a? N??ng. Va?o lu?c 17 gi? chiê?u 3-5, ng???i na?y ?o?n xe kha?ch cu?a nha? xe Toa?n Thông t?? ?a? N??ng vê? l?u tru? ta?i nha? nghi? T?? Quy? (xa? Qua?ng Tiê?n, huyê?n C? M’gar). ?ê?n 12 gi? 30 nga?y 4-5, ?o?n xe taxi t?? nha? nghi? T?? Quy? ?ê?n Tra?m Y tê? thi? trâ?n Ea Pô?k th??c hiê?n khai ba?o y tê?. Sau khi tiê?p nhâ?n thông tin, ca?c l??c l???ng ch??c n?ng c?a huy?n C? M’gar ?a? tiê?n ha?nh kh?? khuâ?n ta?i Tra?m y tê? thi? trâ?n Ea Pô?k, nha? nghi? T?? Quy?, nha? xe Toa?n Thông va? ca?ch ly ta?i nha? ca?c tr???ng h??p tiê?p xu?c gâ?n v??i tr???ng h??p nêu trên.

Kim Oanh

Bình luận

Những tin mới hơn