Đắk Nông: Phòng dịch Covid-19, không tập trung quá 30 người nơi công cộng

Nh?m phòng, ch?ng d?ch Covid-19, UBND t?nh ??k Nông yêu c?u không t?p trung quá 30 ng??i t?i n?i công c?ng, ngoài ph?m vi công s?, tr??ng h?c, b?nh vi?n; t?m d?ng m?t s? ho?t ??ng t? 0 gi? ngày 5.5.

??k Nông: Phòng d?ch Covid-19, không t?p trung quá 30 ng??i n?i công c?ng

B?nh vi?n ?a khoa t?nh ??k Nông?nh: Thanh Quân

Chi?u 4.5, UBND t?nh ??k Nông ban hành công v?n ch? ??o v? th?c hi?n công tác phòng, ch?ng d?ch Covid -19 trên ??a bàn t?nh.

Sáng 5.5: Vi?t Nam ?ã ghi nh?n t?ng c?ng 2.996 b?nh nhân Covid-19UBND t?nh ??k Nông yêu c?u các ??n v? ti?p t?c th?c hi?n nghiêm các v?n b?n ch? ??o v? công tác phòng, ch?ng d?ch Covid-19 v?i tinh th?n “ch?ng d?ch nh? ch?ng gi?c”, không ch? quan, l? là, m?t c?nh giác tr??c nguy c? d?ch b?nh. Ng??i ??ng ??u các c? quan, ??n v?, ??a ph??ng ch?u trách nhi?m tr??c UBND t?nh v? các ho?t ??ng phòng, ch?ng d?ch trên ??a bàn, ph?m vi qu?n lý.

T?m d?ng m?t s? ho?t ??ng vui ch?i, gi?i trí nh?: karaoke, v? tr??ng, massage, game trên ??a bàn t?nh k? t? 0 gi? ngày 05.5 ??n khi có thông báo ti?p theo.

H?n ch? t? ch?c các s? ki?n có t?p trung ?ông ng??i nh?: L? h?i, các ho?t ??ng tôn giáo, h?i ch? và h?i ngh? không c?n thi?t. Khuy?n cáo h?n ch? t?p trung ?ông ng??i t?i ti?c c??i, tang l?. Không t?p trung quá 30 ng??i t?i n?i công c?ng , ngoài ph?m vi công s?, tr??ng h?c, b?nh vi?n.

UBND t?nh ??k Nông giao S? Y t? t? ch?c th?c hi?n theo dõi c?p nh?t th??ng xuyên tình hình d?ch ?? tham m?u cho UBND t?nh ch? ??o k?p th?i. Ch? ??ng ph?i h?p v?i B? Ch? huy Quân s? t?nh, Công an t?nh, UBND các huy?n, thành ph? chu?n b? ??y ?? các trang thi?t b?, c? s? v?t ch?t, ph??ng ti?n t?i các khu cách ly; có ph??ng án phòng, ch?ng d?ch Covid-19, s?n sàng ?ng phó v?i m?i tình hu?ng có th? x?y ra.

 Từ khóa: yêu cầu, không tập

Bình luận

Những tin mới hơn