Đắk Nông: Thoát nghèo nhờ 50 con gà chọi

T?ng lâm vào c?nh túng qu?n, ch? H’Lan (41 tu?i, dân t?c M?, thôn 9, xã Qu?ng Khê, huy?n ??k G’long, ??k Nông) ?ã thoát nghèo, có cu?c s?ng ?n ??nh nh? 50 con gà ch?i.

??k Nông: Thoát nghèo nh? 50 con gà ch?i

Ch? H’Lan ch?m sóc ?àn gà

V?a xu?t chu?ng h?n 300 con gà lai ch?i, ch? H’Lan b?t tay kh? khu?n chu?ng tr?i, chu?n b? cho ??t tái ?àn. Ch? cho bi?t, c? duyên ??n v?i ngh? nuôi gà lai ch?i b?t ??u n?m 2016, khi V?n phòng Qu?c gia v? gi?m nghèo (B? L?-TB&XH) t? ch?c cu?c thi sáng ki?n thoát nghèo. Ch? ng?m quê mình ??t r?ng, ngu?n th?c ?n cho gà (b?p, ??u, lúa…) d?i dào, khá phù h?p v?i mô hình nuôi gà lai ch?i. Tuy v?y, ki?n th?c nuôi gà ch?a có, ch? H’Lan r? thêm 3 ph? n? trong bon (buôn) B’d?ng tham gia các l?p t?p hu?n, sau ?ó ??ng ký cu?c thi v?i mô hình “Phát tri?n nuôi gà lai ch?i”.

Nhóm c?a ch? H’Lan ?o?t gi?i khuy?n khích, ph?n th??ng cho m?i ng??i là 50 con gà ch?i cùng trang thi?t b?, th?c ?n ?? phát tri?n ?? tài. Do ch? ch?a có kinh nghi?m nên hai ??t nuôi ??u hi?u qu? không cao (gà b? b?nh, ch?m l?n…); ??n l?a th? 3, mô hình nuôi gà ch?i b??c ??u thành công, mang l?i l?i nhu?n. T? ?ây, ch? H’Lan m? r?ng chu?ng tr?i, mua thêm con gi?ng v? nuôi. Trung bình m?i l?a, ch? nuôi t? 400 ??n 500 con gà lai ch?i; n?m 2020, có th?i ?i?m ch? nuôi trên 1.000 con.

Theo ch? H’Lan, nuôi gà lai ch?i không khó, ch? y?u phòng b?nh, v? sinh chu?ng tr?i s?ch s?. ?? th?t dai, ngon, ch? H’Lan cho gà ?n rau, c?, ngô, lúa, không dùng cám t?ng tr?ng. M?i n?m ch? nuôi t? 3 ??n 4 l?a, bán giá s? t? 50 ??n 60.000 ??ng/kg, và bán l? 80-90.000 ??ng/kg.

Nh? nuôi gà, gia ?ình ch? H’Lan ?ã thoát nghèo và có ti?n m? thêm 1 quán cà phê d?c Qu?c l? 28. Ch? ?ã l?p nhóm, h??ng d?n cho 11 ch? em trong bon B’d?ng phát tri?n mô hình nuôi gà lai ch?i. N?m 2020, ch? ???c B? L?-TB&XH t?ng B?ng khen vì ?ã có nhi?u ?óng góp trong vi?c th?c hi?n Ch??ng trình m?c tiêu qu?c gia Gi?m nghèo b?n v?ng giai ?o?n 2016-2020.

“Nh? cu?c thi mà tôi có ??ng l?c ?? phát tri?n mô hình nuôi gà lai ch?i. N?u không m?nh d?n, kiên trì theo ?u?i mô hình này, ch?c bây gi? nhà tôi v?n quanh qu?n trong ?ói nghèo, túng qu?n. Tôi mong mu?n ph? n?, ??c bi?t là ch? em ng??i M? ph?i thay ??i n?p ngh?, cách làm, m?i thoát ???c nghèo”, ch? H’Lan tâm s?.

HU?NH TH?Y

Bình luận

Những tin mới hơn