Đánh giá nhanh Galaxy Buds2: Đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với AirPods

Ch?t âm ? m?c khá, ?i kèm v?i hàng lo?t tính n?ng cao c?p, Galaxy Buds2 x?ng ?áng tr? thành l?a ch?n sáng giá ? phân khúc c?a mình.

Vào kho?ng gi?a tháng 8, bên c?nh b? ?ôi smartphone màn hình g?p Fold3 và Flip3 thu hút ???c nhi?u s? chú ý t? ng??i dùng, Samsung c?ng ra m?t c?p tai nghe Galaxy Buds2. Qua quá trình tr?i nghi?m ng?n, TechTimes ?ánh giá ?ây là m?t s?n ph?m t??ng ??i ch?t l??ng và ?ã có th? ?em Samsung lên “chung mâm” v?i Apple trong cu?c ?ua tai nghe true wireless.

Thi?t k? thân thi?n, c?m giác ?eo tho?i mái

Nói tr??c m?t chút v? h?p s?c, ?ây là m?t trong nh?ng ?i?m gây b?t ng? nh?t trên Galaxy Buds2. Trong s? ki?n ra m?t và video qu?ng cáo, có th? th?y h?p s?c khá c?ng k?nh. Th?c t? l?i hoàn toàn ng??c l?i, h?p s?c c?a s?n ph?m này nh? và nh? m?t cách b?t ng?.

?ánh giá nhanh Galaxy Buds2: ?ã có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i AirPods - ?nh minh ho? 2
H?p s?c c?a Galaxy Buds2 nh? g?n b?t ng?

?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c ng??i dùng có th? ti?t ki?m thêm không gian trong túi xách, ba lô… và v?i th?c t? ng??i dùng ?ang ngày càng mang theo nhi?u ph? ki?n nh? hi?n nay, ?ây ch?c ch?n là m?t ?i?m m?nh c?a Buds2.

Ti?p ??n nhân v?t chính là chi?c tai nghe, Buds 2 có m?t thi?t k? trông khá “d?” và s? mang l?i c?m giác h?i “c?n” khi nhìn b?ng m?t. Nh?ng khi ?eo s?n ph?m này lên tai, nh?ng nghi ho?c ?ó s? hoàn toàn bi?n m?t.

?ánh giá nhanh Galaxy Buds2: ?ã có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i AirPods - ?nh minh ho? 3
Ph?n housing c?a Buds2 có thi?t k? khá d?

Theo ?ánh giá c?a ng??i vi?t, ?? tho?i mái khi ?eo Buds2 ?ã hoàn toàn có th? ???c so sánh v?i AirPods, tuy nhiên có m?t s? th?t là Buds2 có thi?t k? in-ear.

S? tho?i mái c?a Galaxy Buds2 ??n t? 2 y?u t? ?ó là c?m giác ?eo thân thi?n và kh?i l??ng nh?. V? c?m giác ?eo, tai nghe ôm khít l?y tai trong khi v?n không làm cho ng??i c?m th?y quá khó ch?u. ?i?u này có ???c là do thi?t k? công thái h?c mà Buds2 s? h?u. C?ng thêm tr?ng l??ng nh?, ng??i dùng ?ôi lúc s? quên r?ng mình ?ang ?eo m?t chi?c tai nghe.

Tuy nhiên, thi?t k? ôm cong c?a housing trên Buds2 c?ng có m?t ?i?m y?u là làm tr?i nghi?m ?i?u khi?n c?a ng??i dùng g?p nhi?u khó kh?n. ?i?n hình là khi ng??i dùng c?n ?i?u ch?nh tai nghe sao cho v?a v?n, nh?ng l?i vô tình b?m ch?i nh?c ho?c kích ho?t các tính n?ng khác.

S? h?u nh?ng tính n?ng hàng ??u

Galaxy Buds2 s? h?u ??y ?? các tính n?ng c?a m?t tai nghe true wireless c?a n?m 2021 nh? ch?ng ?n/xuyên âm, tìm tai nghe, ?i?u khi?n b?ng c?m ?ng…

?ánh giá nhanh Galaxy Buds2: ?ã có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i AirPods - ?nh minh ho? 6
Xuyên âm là tính n?ng ?n t??ng nh?t trên Buds2

Tuy ???c trang b? kh? n?ng ch?ng ?n nh?ng ??i v?i TechTimes, di?m ?áng giá nh?t c?a Buds2 l?i là tính n?ng xuyên âm (âm thanh xung quanh). Khi kích ho?t tính n?ng này, ng??i dùng s? có th? ?i?u ch?nh ? 3 m?c âm l??ng là th?p, trung bình và cao. Nh?ng ? b?t k? m?c âm l??ng nào, âm thanh môi tr??ng v?n s? ???c thu vào tai nghe m?t cách rõ ràng và rành m?ch. ?ây ti?p t?c là m?t ?i?m c?ng n?a c?a Galaxy Buds2.

Ng??i dùng c?ng hoàn toàn có th? thay ??i các cài ??t c?a chi?c tai nghe này trong ?ng d?ng Samsung Wearable nh? b? ch?nh âm (EQ), ki?m tra ?? v?a v?n (fit) c?a tai nghe ?? l?a ch?n eartips phù h?p hay c? c?p nh?t ph?n m?m.

?ánh giá nhanh Galaxy Buds2: ?ã có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i AirPods - ?nh minh ho? 7
Galaxy Buds2 ch? có chu?n khangs n??c IPX2

Galaxy Buds2 c?ng ???c Samsung trang b? kh? n?ng ch?ng n??c, tuy ch? là IPX2 nh?ng c?ng ?? ?? ??ng hành cùng ng??i dùng trong các bu?i luy?n t?p th? thao. Tuy nhiên, c?n h?n ch? s? d?ng Buds2 trong các tr??ng h?p c?c ?oan h?n nh? ?i b?i hay trong m?a, vi kh? n?ng cao là s?n ph?m này s? không “ch?u n?i nhi?t”.

Ch?t âm trên trung bình

Kh? n?ng tái t?o âm thanh có l? là ?i?m y?u nh?t c?a Galaxy Buds2. Nh?ng công b?ng mà nói, ?ây không ph?i là m?t tai nghe t?.

?ánh giá nhanh Galaxy Buds2: ?ã có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i AirPods - ?nh minh ho? 8
Theo ?ánh giá c?a TechTimes, Buds2 có ch?t âm trên trung bình

Chúng ta ?ã t?ng th?y AirPods ?ã có th? thành công nh? th? nào v?i ch?t âm ch? ng?p nghé 4 ?i?m, thì trong tr??ng h?p c?a Buds2, ?ây v?n nên ???c xem là ?i?m m?nh c?a s?n ph?m này (? m?t khía c?nh nào ?ó).

Khi v?a bóc h?p và s? d?ng tai nghe trong m?t vài gi? ??u thì Buds2 cho m?t màu âm khá t?i, có th? nói là t?i h?n m?c c?n thi?t. Tai nghe tái t?o ???c ph?n không gian ?? t?t ?? ng??i dùng có th? t?n h??ng s? hoành tráng c?a sân kh?u, nh?ng l?i t? ra ?u?i s?c khi không cung c?p ?? n?ng l??ng ?? th?i bùng ng?n l?a ?y lên.

TechTimes ?ã th? vào ph?n EQ trong ?ng d?ng Samsung Wearable và ch?nh sang Bass Booster thì tình tr?ng này m?i ???c kh?c ph?c.

?ánh giá nhanh Galaxy Buds2: ?ã có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i AirPods - ?nh minh ho? 9
Ch?nh EQ lên chút thì ch?t âm m?i ?n ???c

Tuy nhiên, ch? vài ngày sau khi bóc h?p, Galaxy Buds2 ?ã th? hi?n ???c mình không ph?i là m?t tay v?a khi t?ng d?i âm ???c bóc tách rõ ràng h?n, d?i cao c?ng ???c m? r?ng, âm bass sâu và ?? l?c do ph?n EQ ?ã ?i?u ch?nh t? tr??c. Tuy nhiên âm trung c?a Buds2 v?n khá “lùi” và có xu h??ng chìm h?n v? phía sau. Do ?ó, n?u chuyên nghe nh?ng b?n nh?c n?ng vocal hay các b?n tình ca c? ?i?n c?a Tr?nh Công S?n, ng??i dùng nên th?t s? cân nh?c khi xu?ng ti?n mua Buds2.

Tóm l?i là…

Có th? nói, Galaxy Buds2 là s?n ph?m tai nghe ??u tiên c?a Samsung th? hi?n t?t trên m?c mong ??i.

?ánh giá nhanh Galaxy Buds2: ?ã có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i AirPods - ?nh minh ho? 10
V?i nh?ng gì Galaxy Buds2 s? h?u, ?ây rõ ràng là m?t l?a ch?n sáng giá trong phân khúc d??i 3 tri?u ??ng

S?n ph?m này có m?t ch?t l??ng gia công ?n, thi?t k? t?i ?u, c?m giác ?eo tho?i mái, th?a thãi v? tính n?ng và m?t ch?m âm “trên trung bình”. V?i m?c giá ch?a ??n 3 tri?u ??ng, TechTimes ?ánh giá ?ây là m?t l?a ch?n tuy?t v?i trong phân khúc tuy v?n còn nh?ng nh??c ?i?m ?áng chú ý.

Nh?ng v?i nh?ng ?u ?i?m quá n?i b?t, Buds2 v?n có th? là con bài t?y c?a Samsung trong cu?c chi?n v?i Apple v?i “gà c?ng” AirPods.

Ch??ng trình khuy?n mãi Samsung Galaxy Buds2  Ch??ng trình ??t hàng tr??c c?a Samsung Galaxy Buds2 s?  b?t ??u t? ngày 17/09/2021 ??n h?t ngày 30/09/2021 v?i giá bán l? ?? ngh? là 2,99 tri?u ??ng, kèm gói quà t?ng tr? giá 1 tri?u ??ng bao g?m 01 ?p l?ng (bao ??ng) tr? giá 500 nghìn ??ng kèm 01 phi?u mua hàng tr? giá 500 nghìn ??ng và 5% ?i?m tích l?y mua hàng ho?c gói quà t?ng bao g?m 01 ?p l?ng (bao ??ng) tr? giá 500 nghìn ??ng kèm 01 gói s? d?ng Zing Mp3 VIP 1 n?m tr? giá 499 nghìn ??ng.

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 312 ?ánh giá, th? h?ng là 3.5/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: hàng loạt, tính năng

Bình luận

Những tin mới hơn