Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Lâm Đồng

Lâm ??ng có t?ng c?ng 13 ng??i ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV thu?c 3 ??n v? b?u c?. T? các ?ng viên này, c? tri s? b? phi?u b?u ra 7 ?BQH.

??n v? b?u c? s? 1 g?m thành ph? ?à L?t và các huy?n: L?c D??ng, ??n D??ng, ??c Tr?ng. S? ?BQH ???c b?u: 3 ng??i. S? ng??i ?ng c?: 5 ng??i.

1. Bà Tr?nh Th? Tú Anh, sinh ngày 17/8/1980, ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? Tr??ng ??i h?c ?à L?t; Tr??ng Phòng Qu?n lý khoa h?c – h?p tác Qu?c t?, Tr??ng ??i h?c ?à L?t; ?y viên Ban Ch?p hành H?i H?u ngh? Vi?t Nam – Lào.

2. Ông Nguy?n T?o, sinh ngày 16/6/1963, T?nh ?y viên, Phó Tr??ng ?oàn chuyên trách ph? trách ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i t?nh Lâm ??ng, ?y viên ?y ban Pháp lu?t c?a Qu?c h?i; ?y viên Ban Th??ng v? H?i Lu?t gia t?nh Lâm ??ng.

3. Ông Phan ?ình Tr?c, sinh ngày 25/8/1958, ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Trung ??ng ??ng, Tr??ng Ban N?i chính Trung ??ng; Phó tr??ng Ban Th??ng tr?c Ban ch? ??o Trung ??ng v? Phòng, ch?ng tham nh?ng; Phó Tr??ng ban Th??ng tr?c Ban ch? ??o C?i cách t? pháp Trung ??ng.

4. Bà Nguy?n Th? B?o Trâm, sinh ngày 16/4/1974, T? tr??ng T? Ng? v?n, Tr??ng Trung h?c ph? thông chuyên B?o L?c, thành ph? B?o L?c, t?nh Lâm ??ng.

5. Bà Ro Da Nai Vi, sinh ngày 19/10/1986, Di?n viên Trung tâm V?n hóa Ngh? thu?t t?nh Lâm ??ng; ?y viên Ban Ch?p hành công ?oàn c? s? Trung tâm V?n hóa Ngh? thu?t t?nh Lâm ??ng.

??n v? b?u c? s? 2 g?m các huy?n: Lâm Hà, ?am Rông và Di Linh. S? ?BQH ???c b?u: 2 ng??i. S? ng??i ?ng c?: 4 ng??i.

1. Bà Ka Tô Th? Dung, sinh ngày 28/6/1985, Bác s? Trung tâm Y t? huy?n B?o Lâm, t?nh Lâm ??ng; ?y viên Ban Ch?p hành H?i th?y thu?c tr? t?nh Lâm ??ng.

2. Ông Lâm V?n ?oan, sinh ngày 30/01/1976, Tr? lý ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Trung ??ng ??ng, Tr??ng Ban T? ch?c Trung ??ng.

3. Ông K’ Nhi?u, sinh ngày 13/7/1972, Phó Chánh V?n phòng S? Khoa h?c và Công ngh? t?nh Lâm ??ng; ?y viên H?i ??ng Dân t?c c?a Qu?c h?i.

4. Bà Tr?n Th? Thùy Trang, sinh ngày 14/6/1978, Giáo viên; Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Tr??ng Trung h?c ph? thông chuyên Th?ng Long, thành ph? ?à L?t, t?nh Lâm ??ng.

??n v? b?u c? s? 3 g?m thành ph? B?o L?c và các huy?n: B?o Lâm, ?? Huoai, ?? T?h, Cát Tiên. S? ?BQH ???c b?u: 2 ng??i. S? ng??i ?ng c?: 4 ng??i.

1. Ông Nguy?n V?n Hi?n, sinh ngày 16/02/1974, ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? c? quan V?n phòng Qu?c h?i, Bí th? ??ng ?y, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u l?p pháp thu?c ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i; ?y viên ?y ban Pháp lu?t c?a Qu?c h?i; Phó Ch? t?ch Nhóm ngh? s? h?u ngh? Vi?t Nam – Nam Phi.

2. Bà K’ Kiên, sinh ngày 24/4/1984, Tr??ng khoa Khám b?nh – C?p c?u, B?nh vi?n Nhi Lâm ??ng.

3. Bà K? Th? Lan, sinh ngày 19/3/1987, Phó Giám ??c Trung tâm Nông nghi?p huy?n ?? T?h, t?nh Lâm ??ng, Phó Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Trung tâm.

4. Ông Tr?n ?ình V?n, sinh ngày 17/6/1966, Phó Bí th? Th??ng tr?c T?nh ?y Lâm ??ng

Bình luận

Những tin mới hơn