Danh sách 14 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Gia Lai

Gia Lai có t?ng c?ng 14 ?ng viên ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV thu?c 3 ??n v? b?u c?. T? các ?ng viên này, c? tri s? b? phi?u b?u ra 8 ?BQH.

Danh sách 14 ?ng viên ??i bi?u Qu?c h?i t?i Gia Lai

?nh minh h?a

Danh sách c? th? 14 ?ng viên ??i bi?u Qu?c h?i (?BQH) t?i Gia Lai, theo ??n v? b?u c?:

??n v? b?u c? s? 1 g?m thành ph? Pleiku và các huy?n: Ch? P?h, Ia Grai, ??c C?, Ch? Prông. S? ?BQH ???c b?u: 3 ng??i. S? ng??i ?ng c?: 5 ng??i.

1. Bà R? Châm H?Phik, sinh ngày 15/02/1979, ?y viên Ban Th??ng v? Huy?n ?y, Ch? t?ch ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam huy?n Ch? P?h, t?nh Gia Lai.

2. Bà V? Th? Bích Ng?c, sinh ngày 16/6/1979, ?y viên ??ng ?oàn, Phó Bí th? Chi b?, Phó Ch? t?ch H?i Liên hi?p Ph? n? t?nh Gia Lai.

3. Ông ?inh Ng?c Quý, sinh ngày 20/02/1973, ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? c? quan V?n phòng Qu?c h?i; V? tr??ng V? các v?n ?? Xã h?i; ?y viên Ban Th? ký Qu?c h?i; ?y viên Ban Ch?p hành Công ?oàn b? ph?n V? các v?n ?? Xã h?i.

4. Ông Tr?n ??i Th?ng, sinh ngày 04/02/1979, ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? S? N?i v?, Bí th? Chi b? 2, ??ng b? S? N?i v?; Phó Giám ??c S? N?i v? t?nh Gia Lai; ?y viên Ban Th??ng v? Công ?oàn Viên ch?c t?nh, Ch? t?ch Công ?oàn c? s? S? N?i v?.

5. Ông Châu Ng?c Tu?n, sinh ngày 28/12/1970, Phó Bí th? th??ng tr?c T?nh ?y, Ch? t?ch H?i ??ng nhân dân t?nh Gia Lai.

??n v? b?u c? s? 2 g?m th? xã An Khê và các huy?n: Kbang, Kông Chro, ?ak P?, Mang Yang, ?ak ?oa. S? ?BQH ???c b?u: 2 ng??i. S? ng??i ?ng c?: 4 ng??i.

1. Ông ?inh Hà Nam (Ama Y ??i, Ama Y Ô), sinh ngày 03/12/1974, Phó Bí th? ??ng ?y, Phó Giám ??c S? Y t? t?nh Gia Lai.

2. Bà Nguy?n Th? Mai Ph??ng, sinh ngày 10/8/1970, ?y viên Th??ng tr?c ?y ban Pháp lu?t c?a Qu?c h?i; Phó Ch? t?ch nhóm Ngh? s? h?u ngh? Vi?t Nam – Myanmar.

3. Ông ?inh V?n Thê, sinh ngày 30/4/1975, ??ng ?y viên ??ng ?y Quân s? t?nh; ??i tá, Phó Ch? huy tr??ng B? Ch? huy Quân s? t?nh Gia Lai.

4. Bà Nguy?n Nh? Ý, sinh ngày 13/01/1977, Phó Giám ??c S? T? pháp t?nh Gia Lai.

??n v? b?u c? s? 3 g?m th? xã Ayun Pa và các huy?n: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thi?n, Ch? Sê, Ch? P?h. S? ?BQH ???c b?u: 3 ng??i. S? ng??i ?ng c?: 5 ng??i.

1. Ông Lê Hoàng Anh, sinh ngày 30/7/1973, ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? c? quan V?n phòng Qu?c h?i, Bí th? Chi b?, Giám ??c Th? vi?n Qu?c h?i, V?n phòng Qu?c h?i; ?y viên Ban Th? ký Qu?c h?i; ?y viên Ban Ch?p hành, Phó Tr??ng ban chính sách – pháp lu?t Công ?oàn c? quan V?n phòng Qu?c h?i; Phó Ch? t?ch th??ng tr?c Liên ?oàn Bóng r? Vi?t Nam; ?y viên Ban Ch?p hành, Tr??ng Ban Ki?m tra ?y ban Olympic Vi?t Nam.

2. Ông V? H?ng Duy, sinh ngày 27/9/1978, Phó Bí th? th??ng tr?c Huy?n ?y Phú Thi?n, t?nh Gia Lai.

3. Bà Rah Lan H?Dry, sinh ngày 02/10/1975, ?y viên Ban Th??ng v? Huy?n ?y, Phó Ch? t?ch th??ng tr?c H?i ??ng nhân dân huy?n kiêm Tr??ng ban Dân t?c H?i ??ng nhân dân huy?n Ia Pa, t?nh Gia Lai.

4. Bà Siu H??ng, sinh ngày 16/8/1983, T?nh ?y viên, Bí th? Chi b? 2 ??ng b? V?n phòng H?i ??ng nhân dân t?nh; Tr??ng Ban V?n hóa – Xã h?i, H?i ??ng nhân dân t?nh; Tr??ng Ban n? công, Công ?oàn c? s? V?n phòng H?i ??ng nhân dân t?nh Gia Lai.

5. Ông Y Thanh Hà Niê K??m, sinh ngày 23/12/1973, ?y viên Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng, Bí th? ??ng ?y Kh?i Doanh nghi?p trung ??ng.

Bình luận

Những tin mới hơn