Để lọt ca Covid-19 vào viện, Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm

Liên quan ??n vi?c m?t nhân viên y t? m?c Covid-19 không xét nghi?m tr??c khi ?i làm tr? l?i, Ch? t?ch UBND t?nh B?c Giang yêu c?u Giám ??c S? Y t? t? ch?c ki?m ?i?m làm rõ trách nhi?m.

 

Ngày 3/9, UBND t?nh B?c Giang có công v?n h?a t?c v? vi?c phê bình trong công tác phòng, ch?ng Covid-19 trên ??a bàn, do liên quan ??n m?t cán b? công tác t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh d??ng tính v?i Covid-19.

?ó là tr??ng h?p bà N.T.H.N, ? ph??ng Ngô Quy?n, TP B?c Giang là K? toán công tác t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh ???c phát hi?n d??ng tính v?i SARS-CoV-2 ngày 2/9.

Ch? t?ch UBND t?nh B?c Giang yêu c?u Giám ??c S? Y t? t? ch?c ki?m ?i?m làm rõ trách nhi?m, phê bình Giám ??c B?nh vi?n ?a khoa t?nh; Tr??ng phòng Tài chính - K? toán, B?nh vi?n ?a khoa t?nh; bà N.T.H.N và các cá nhân liên quan v? vi?c bà N.T.H.N không làm xét nghi?m Covid-19 tr??c khi ?i làm tr? l?i sau 6 tháng ngh? thai s?n.

??ng th?i, bà N. ??n b?nh vi?n làm vi?c ngày 1/9 ?ã không th?c hi?n khai báo y t?, ?o thân nhi?t ho?c test nhanh theo quy ??nh tr??c khi cho vào b?nh vi?n mà ??n th?ng phòng làm vi?c, g?p Tr??ng phòng (theo báo cáo c?a S? Y t?).

T?i ngày 1/9, bà N. có bi?u hi?n s?t, 10h ngày 2/9 bà N. ??n khu sàng l?c hô h?p c?a b?nh vi?n làm xét nghi?m test nhanh và có k?t qu? d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

“Vi?c bà N. s?t Th? tr??ng ??n v? có bi?t không? t?i sao l?i ?? bà N. khi ?ã có bi?u hi?n s?t mà ???c t? ý ??n khu sàng l?c hô h?p c?a b?nh vi?n làm xét nghi?m gây nguy c? lây lan d?ch b?nh”, công v?n h?a t?c truy v?n.

Theo báo cáo c?a UBND t?nh B?c Giang, t? 17h ngày 2/9 ??n 17h ngày 3/9, trên ??a bàn thành ph? này phát hi?n 1 tr??ng h?p F0 ngoài c?ng ??ng là bà N. cán b? Phòng K? toán - tài chính, B?nh vi?n ?a khoa t?nh B?c Giang.

 

Qua truy v?t b??c ??u xác ??nh ca F0 này không có y?u t? d?ch t? liên quan ??n 2 ? d?ch m?i t?i huy?n L?c Ng?n và TP B?c Giang.

??c bi?t, trong 14 ngày qua, nhân viên này h?u nh? không di chuy?n ra kh?i thành ph?. Trong th?i gian này, t?i TP B?c Giang c?ng không xu?t hi?n tr??ng h?p nhi?m b?nh nào.

Nhân viên này c?ng ch? m?i ?i làm tr? l?i t? ngày 1/9, sau th?i gian dài ngh? thai s?n. Hi?n, c? quan ch?c n?ng TP B?c Giang ?ang t? ch?c khoanh vùng, truy v?t các tr??ng h?p F1, F2, F3 liên quan và l?y m?u xét nghi?m di?n r?ng ?? xác ??nh ngu?n lây.

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn