"Đề xuất rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vắc xin của TP.HCM là hợp lý"

Theo các chuyên gia, ? n?i d?ch ?ã bùng phát m?nh nh? TP.HCM, nhu c?u c?p thi?t là ph?i nhanh chóng ??m b?o hi?u l?c b?o v? cao nh?t cho ng??i dân, t?c tri?n khai tiêm m?i 2 s?m nh?t có th?.

 

Ngày 13/9, Phó Giám ??c S? Y t? TP.HCM Nguy?n H?u H?ng ký v?n b?n kh?n g?i B? Y t?, xin ý ki?n rút ng?n kho?ng cách gi?a 2 m?i tiêm v?c xin AstraZeneca xu?ng còn 6 tu?n, thay vì 8-12 tu?n nh? h??ng d?n tr??c ?ây.

Theo S? Y t? TP.HCM, ki?n ngh? trên nh?m ??y nhanh ti?n ?? bao ph? m?i 2 v?c xin, b?i tình hình d?ch Covid-19 t?i TP v?n còn nhi?u di?n bi?n ph?c t?p.

Trao ??i v?i VietNamNet, TS.BS V? Minh ?i?n, Phó giám ??c Trung tâm phòng ch?ng d?ch b?nh và Tiêm ch?ng v?c xin, B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng nh?n ??nh: “?ây là ki?n ngh? hoàn toàn h?p lý”.

TS ?i?n phân tích, t? tr??c ??n nay, nhà s?n xu?t AstraZeneca luôn khuy?n cáo kho?ng cách gi?a 2 m?i v?c xin phòng Covid-19 c?a hãng là t? 4 -12 tu?n. Còn m?c “t? 8 - 12 tu?n” ???c ??a ra t? các nghiên c?u trên th? gi?i, là kho?ng th?i gian lý t??ng nh?t, giúp v?c xin AstraZeneca ??t hi?u qu? b?o v? t?i ?u nh?t.

Nh? v?y, vi?c gi?m kho?ng cách 2 m?i xu?ng còn t? 4 tu?n ??n d??i 8 tu?n ch? làm gi?m hi?u l?c b?o v? “không ?áng k?” so v?i m?c t? 8 - 12 tu?n.

“Ví d?, sau khi tiêm m?i 1, hi?u l?c b?o v? c?a v?c xin là kho?ng 60%. Khi tiêm m?i 2 sau ?ó kho?ng 6 tu?n, hi?u qu? b?o v? ??t 80-90%. Còn n?u ?? ?úng 8 -12 tu?n, hi?u qu? b?o v? có th? ??t t?i ?a là 92%”, TS ?i?n cho hay.

Anh phân tích, th?i gian ??u khi v?c xin r?t khan hi?m, v? nh? gi?t, chúng ta ?u tiên ph? di?n r?ng m?i 1 tr??c, sau ?ó m?i hoàn thi?n m?i 2. B?i v?y, h??ng d?n v? kho?ng cách gi?a 2 m?i ban ??u là 12 tu?n, sau ?ó gi?m xu?ng còn 8 - 12 tu?n.

Tuy nhiên, hi?n v?c xin ?ã v? nhi?u, ? nh?ng n?i d?ch bùng phát m?nh nh? TP.HCM, nhu c?u c?p thi?t là ph?i nhanh chóng ??m b?o hi?u l?c b?o v? cao nh?t cho ng??i dân.

Thay vì ch? t?i 8 - 12 tu?n (ng??i dân hoàn toàn có th? nhi?m b?nh trong th?i gian này), nên ?u tiên hoàn thi?n m?i 2 s?m, giúp n?ng ?? mi?n d?ch cao h?n ?? b?o ??m an toàn.

Tiêm v?c xin Covid-19 t?i TP.HCM - ?nh: Tr??ng Thanh Tùng

??ng tình v?i quan ?i?m trên, bác s? Tr??ng H?u Khanh, c? v?n chuyên môn Khoa Nhi?m - Th?n kinh, B?nh vi?n Nhi ??ng I, TP HCM cho hay: “M?i tiêm v?c xin th? hai r?t quan tr?ng. Theo tôi, th?m chí có th? rút ng?n kho?ng cách gi?a 2 m?i tiêm AstraZeneca xu?ng còn 4 tu?n. Vi?c rút xu?ng 6 tu?n là bình th??ng”.

 

Theo bác s? Khanh, h??ng d?n c?a nhà s?n xu?t AstraZeneca v? kho?ng cách 2 m?i là t? 4 - 12 tu?n. Tuy nhiên, hãng c?ng l?u ý nh?ng vùng ?ang bùng phát d?ch b?nh nên tiêm s?m m?i 2 cho ng??i dân.

“Trong tình hình r?t c?p bách c?a TP.HCM hi?n t?i, kéo dài th?i gian gi?a 2 m?i tiêm là không c?n thi?t, b?i ng??i dân có th? không may nhi?m b?nh trong th?i gian ch? ??i tiêm. Ch?a k?, v?c xin sau tiêm 14 ngày m?i có tác d?ng. B?i v?y, c?n tiêm m?i 2 s?m nh?t có th? ?? nâng cao hi?u qu? b?o v?”, bác s? nh?n m?nh.

Ông c?ng ??a ra d?n ch?ng, m?t s? nhân viên y t? t?i Vi?t Nam t?ng tiêm m?i 2 v?c xin AstraZeneca sau 4 - 5 tu?n. Th?c t? ch?ng minh, h? v?n ???c ??m b?o v? s?c kh?e, v?c xin v?n ??t hi?u qu? b?o v?.

“Ph??ng án ?? kho?ng cách gi?a 2 m?i tiêm t? 8 - 12 tu?n có th? tính ??n trong ?i?u ki?n không có d?ch b?nh. Còn th?i ?i?m này, v?i TP.HCM, tôi cho r?ng không c?n thi?t”, bác s? Khanh ti?p t?c nh?n m?nh.

T? khi b?t ??u t? ch?c tiêm ch?ng ??t 1 (ngày 8/3) ??n h?t ngày 12/9, TP.HCM ?ã tiêm v?c xin Covid-19 cho t?ng s? 7.960.229 ng??i dân, trong ?ó 1.431.163 ng??i ???c tiêm ?? 2 m?i. Riêng v?c xin AstraZeneca, TP có 4.281.368 ng??i ?ã tiêm m?i 1, 599.212 ng??i ?ã tiêm m?i 2.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn