Đi siêu thị người dân đặc biệt lưu ý gì để tránh lây nhiễm Covid-19?

Theo bác s?, t?i qu?y thanh toán, ng??i dân nên ??m b?o kho?ng cách t?i thi?u v?i nh?ng ng??i xung quanh. B?n c?ng nên kh? khu?n ti?n ???c th?i l?i ho?c dùng ph??ng th?c thanh toán online.

 

Xin bác s? cho tôi cách ?? ?i ch?, ?i siêu th? và c?a hàng ti?n l?i tránh b? lây nhi?m Covid-19? Th?c ph?m sau khi mua v? nhà tôi nên x? lý th? nào ?? không mang virus v? nhà? (Nguy?n Th? H?i, 27 tu?i, B?c Ninh).

?i ch? là nhu c?u c?a m?i gia ?ình ?? mua l??ng th?c, th?c ph?m. Tuy nhiên, trong th?i gian d?ch b?nh Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p nh? hi?n nay, ?i ch? ?n ch?a nhi?u nguy c? lây nhi?m ho?c mang virus v? nhà.

Khi ?i ch?, b?n ph?i tuân th? tuy?t ??i quy t?c 5K. Theo ?ó, b?n ph?i mang kh?u trang, n?u có thêm kính ch?ng gi?t b?n càng t?t, chu?n b? n??c r?a tay nhanh. Khi mua hàng, ng??i ?i ch? nên h?n ch? ch?m vào các b? m?t c?a hàng quán, n?u có ph?i r?a tay kh? khu?n sau khi ch?m vào. B?n c?ng h?n ch? t? t?p ?ông ng??i ? các hàng quán, khi th?y quán ?ông khách ta có th? quay l?i sau ho?c ??n quán khác. Trong quá trình ?i ch?, ng??i dân không nên ??a tay lên m?t, m?i, mi?ng.

Tr??c ?ó, B? Y t? c?ng khuy?n cáo, ng??i dân c?n th?c hi?n khai báo y t? khi ??n ch? mua hàng. Khách hàng không ??n ch? n?u có m?t trong các bi?u hi?n m?t m?i, s?t, ho, ?au rát h?ng, khó th? ho?c ?ang trong th?i gian cách ly t?i nhà.

?i siêu th? ng??i dân ??c bi?t l?u ý gì ?? tránh lây nhi?m Covid-19?
Shipper ? ?à N?ng m?c ?? b?o h? mua hàng cho ng??i dân. ?nh: H? Giáp

Ng??i ?i ch? c?ng ph?i thông báo ngay cho cán b? qu?n lý ch?, cán b? ??u m?i ph? trách phòng, ch?ng d?ch t?i ch? n?u phát hi?n b?n thân ho?c khách hàng, ng??i bán hàng có m?t trong các bi?u hi?n m?t m?i, s?t, ho, ?au rát h?ng, khó th?. ??ng th?i, ng??i ?i ch? nên h?n ch? ti?p xúc, gi? kho?ng cách t?i thi?u và th?c hi?n nghiêm túc theo h??ng d?n c?a ng??i có th?m quy?n c?a ch?.

V?i tr??ng h?p ?i siêu th?, c?a hàng ti?n l?i, ng??i dân không ???c t? t?p ?ông t?i qu?y thanh toán. Chúng ta nên l?a ch?n v? trí ??ng phù h?p ?? ??m b?o kho?ng cách v?i nh?ng ng??i xung quanh c?ng nh? nhân viên thanh toán.

M?t cách c?n th?n h?n, chúng ta kh? khu?n ti?n ???c th?i l?i sau khi nh?n t? ng??i bán hàng ? ch?, nhân viên thanh toán ? siêu th? và c?a hàng ti?n l?i. N?u có th?, b?n nên dùng cách thanh toán online ?? h?n ch? ti?p xúc v?i ti?n t?i các c?a hàng, siêu th?.

Tr??ng h?p, khi ??n siêu th? ph?i s? d?ng thang máy, ng??i dân c?ng nên l?u ý b?i thang máy ti?m ?n r?t nhi?u nguy c? m?c covid-19 do không gian trong thang máy ch?t h?p, khép kín làm cho không khí không ???c thông thoáng. H?n n?a, b? m?t bên trong c?a thang máy là n?i virus d? bám vào.

T?t nh?t, chúng ta nên ?u tiên s? d?ng c?u thang b?, tr??ng h?p b?t bu?c di chuy?n b?ng thang máy, ng??i dân nên chú ý: H?n ch? ?i thang máy nhi?u ng??i cùng lúc, vì không gian c?a thang máy ch?t h?p, nguy c? s? r?t cao n?u trong thang máy có m?t F0.

 

Thang máy nên có 3-4 ng??i ?i và khi vào thang máy không ???c nói chuy?n, ?n t?ng c?a mình sau ?ó sát khu?n b?ng tay, m?i ng??i ph?i quay v? m?t h??ng trong thang máy, không ???c quay m?t vào nhau và nói chuy?n ?? h?n ch? gi?t b?n.

??c bi?t, ng??i dân ph?i luôn ?eo kh?u trang và kh? khu?n tay. N?u có, chúng ta nên ?eo thêm kính ch?ng gi?t b?n.

Sau khi ?i ch?, siêu th? v? nhà, ng??i dân nên kh? khu?n m?t ngoài c?a các túi xách, túi nilon ??ng ?? ?n. Ngoài ra, chúng ta c?ng l?u ý v? sinh kh? khu?n xe vì b? m?t xe c?ng là n?i mà virus bám vào, vô tình chúng ta d?t xe, quên kh? khu?n tay c?ng có nguy c? lây nhi?m.

Khi vào nhà chúng ta nên tháo kh?u trang ?úng cách, ?? kh?u trang b?n ?úng ch? không ???c qu?ng b?a bãi c?ng không ???c s? d?ng l?i kh?u trang, kh? khu?n tay sau ?ó t?m r?a thay qu?n áo tr??c khi ti?p xúc v?i ng??i trong gia ?ình.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Bác s? Nguy?n V?n Chánh (M?ng l??i Th?y thu?c ??ng hành)

Bình luận

Những tin mới hơn