Điều dưỡng F0: 20 ngày điều trị Covid-19 như 20 năm

Dù ?ã kh?i Covid-19 nh?ng chân tay c?a ch? Tuy?n y?u h?n. Ngày xu?t vi?n, ch? ph?i ng?i xe l?n ?? v? nhà ti?p t?c cách ly và t?p v?t lý tr? li?u.

 

Ch? Nguy?n Th? Thanh Tuy?n và ch?ng là ?i?u d??ng c?a B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Hóc Môn (TP.HCM). Ngày 8/9, nh?n tin mình ???c v? nhà ti?p t?c cách ly sau 20 ngày ?i?u tr? Covid-19 ? B?nh vi?n H?i s?c Covid-19, n??c m?t ch? ?ã r?i.

Ch? xúc ??ng: “Tôi không ngh? mình ?ã ?i m?t ?o?n d??ng dài kinh kh?ng ??n v?y. M?t ngày ? b?nh vi?n mà t??ng nh? m?t n?m. Hai m??i ngày v?a qua ch?ng khác gì 20 n?m”.

Ngày 15/8, ch? Tuy?n ?ang mang thai thì không may nhi?m virus SARS-CoV-2. Ban ??u, ch? ???c ?i?u tr? t?i B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Hóc Môn. Khi tình tr?ng b?nh chuy?n n?ng, ch? chuy?n ??n B?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19 Tr?ng V??ng cách ly, ?i?u tr?.

?i?u d??ng F0: 20 ngày ?i?u tr? Covid-19 nh? 20 n?m
?i?u d??ng Tuy?n khóc khi ???c xu?t vi?n. ?nh: BVCC.

Ngày 23/8, tình tr?ng b?nh c?a ch? nguy k?ch nhanh, ê-kíp ?i?u tr? t?i B?nh vi?n Tr?ng V??ng ?ã h?i ch?n v?i BS.CKII Tr?n Thanh Linh, Phó Giám ??c B?nh vi?n H?i s?c Covid-19 và quy?t ??nh ch?m d?t thai k? ngay trong ?êm cho ch? T. Sau ca m?, ch? Tuy?n ???c chuy?n ??n B?nh vi?n H?i s?c Covid-19 ngay trong ?êm.

Bác s? Võ T?n L?c là m?t trong nh?ng ng??i tham gia vào ê-kíp ?i?u tr? cho ch? Tuy?n. Bác s? L?c cho bi?t, 1h sáng 23/8, ch? Tuy?n ???c chuy?n ??n b?nh vi?n trong tình tr?ng viêm ph?i nguy k?ch và kh? n?ng t? vong trong ?êm n?u không ???c can thi?p kh?n. “? b?nh vi?n, ?i?u d??ng Tuy?n ?ã tr?i qua quá trình ?i?u tr? c?c k? cam go”, bác s? L?c chia s?.

Bên c?nh vi?c x? lý các bi?n ch?ng c?a Covid-19, các bác s? ph?i liên t?c ?ng phó v?i tình tr?ng nhi?m khu?n Klebsiella Pneumoniae ?a kháng thu?c c?a ?i?u d??ng Tuy?n. "B?nh nhân còn b? s?c ph?n v? v?i các thu?c kháng sinh ?ang ?i?u tr?", bác s? L?c chia s?.

Tuy nhiên, tr?i qua 9 ngày ?i?u tr? t?i khoa ICU2A, ch? Tuy?n c?i thi?n d?n tình tr?ng s?c kh?e và ?ã ???c chuy?n lên khoa Sub - ICU7A ?? th? HFNC, th? mask và th? canula.

Ngày 8/9, ch? t? th? ???c b?ng khí tr?i, ch? s? SpO2 là 98 - 99% và k?t qu? 2 l?n xét nghi?m PCR là âm tính.

 
?i?u d??ng F0: 20 ngày ?i?u tr? Covid-19 nh? 20 n?m - ?nh minh ho? 2
Do chân tay y?u, ch? Tuy?n ph?i ng?i xe l?n ?? v? nhà ti?p t?c cách ly, t?p v?t lý tr? li?u. ?nh: BVCC.

Anh Phùng Quy - ch?ng ?i?u d??ng Tuy?n cho bi?t, khi v? có k?t qu? d??ng tính v?i nCoV, anh r?t s?c và lo l?ng khi th?y tình tr?ng v? di?n ti?n r?t nguy k?ch. “Hôm nay, nhìn th?y v? ???c xu?t vi?n là ?i?u vô cùng may m?n. Là m?t nhân viên y t?, tôi hi?u ???c hành trình v?t v? c?a các ê-kíp tham gia ?i?u tr? cho v? tôi. Không bi?t nói gì h?n v?i các anh, ch? ??ng nghi?p ngoài l?i c?m ?n chân thành t? gia ?ình”, anh Quy chia s?.

Dù ?ã kh?i b?nh Covid-19, nh?ng ph?i ?i?u tr? nhi?u ngày, chân tay ch? Tuy?n y?u h?n. Ngày xu?t vi?n, ch? ph?i ng?i xe l?n ?? ??ng nghi?p ??a ra xe ?? v? nhà ti?p t?c cách ly và t?p v?t lý tr? li?u.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn