Độ rung từ động cơ xe máy có thể làm hỏng camera iPhone

Apple bi?t, nh?ng rung ??ng t?n s? cao t? các m?u xe phân kh?i l?n có th? d?n ??n các h? h?ng camera iPhone m?t cách nghiêm tr?ng.

M?i ?ây, Apple ?ã công b? tài li?u m?i v?i m?c ?ích c?nh báo v? vi?c nh?ng rung ??ng ? m?t t?n s? nh?t ??nh, c? th? là t? ??ng c? xe phân kh?i l?n, có th? gây h?ng camera iPhone.

Theo ?ó, t?t c? các thi?t b? k? t? iPhone 7, kèm the ?ó là m?t s? m?u máy nh? iPhone 6/6s Plus ??u ???c trang b? h? th?ng ch?ng rung quang h?c OIS. H? th?ng này giúp nh?ng chi?c iPhone có th? t?o ra nh?ng b?c ?nh, video s?c nét và m??t mà h?n, thông qua vi?c h?n ch? nh?ng rung l?c sinh ra trong quá trinh thao tác.

?? rung t? ??ng c? xe máy có th? làm h?ng camera iPhone - ?nh minh ho? 2
H? th?ng ch?ng rung iOS trên iPhone 7

Khi ???c trang b? OIS, ?ng kính bên trong module camera c?a iPhone s? kh? n?ng d?ch chuy?n m?t kho?ng nh? xung quanh v? trí cân b?ng nh?m bù l?i l?c tác ??ng t? bên ngoài. H? tr? cho quá trình này s? là m?t vài linh ki?n khác nh? con quay h?i chuy?n ho?c c?m bi?n t? tính.

Bên c?nh OIS, nh?ng chi?c iPhone ra ??i t? n?m 2018(t? XS tr? v? sau) còn ???c trang b? m?t công ngh? khác mang tên “closed-loop autofocus” (l?y nét t? ??ng vòng kín), giúp c?i thi?n kh? n?ng l?y nét. “V?i tính n?ng l?y nét t? ??ng vòng kín, các c?m bi?n t? tính trên bo m?ch ?o tác ??ng c?a tr?ng l?c và rung ??ng, t? ?ó xác ??nh v? trí c?a ?ng kính ?? hình ?nh không b? m?t nét”, tài li?u c?a Apple vi?t.

Apple cho bi?t hai tính n?ng này c?a camera có th? b? tác ??ng nghiêm tr?ng n?u iPhone “ti?p xúc tr?c ti?p lâu dài v?i các rung ??ng biên ?? cao trong ph?m vi t?n s? nh?t ??nh”, t? ?ó khi?n cho ch?t l??ng ?nh và video b? suy gi?m ?áng k?.

?? ví d? cho nh?ng rung ??ng biên ?? cao trong ph?m vi t?n s? nh?t ??nh c?a mình, Apple ?ã ch?n ??ng c? xe máy, ??c bi?t là nh?ng m?u xe phân kh?i l?n, công su?t cao.

?? rung t? ??ng c? xe máy có th? làm h?ng camera iPhone - ?nh minh ho? 3
?? rung c?a ??ng c? xe phân khôi l?n có th? làm h?ng camera iPhone

“??ng c? xe máy công su?t l?n th??ng t?o ra dao ??ng c??ng ?? cao và ???c truy?n qua khung và ghi ?ông. B?n không nên g?n iPhone c?a mình vào xe do trong quá trình ho?t ??ng, xe s? t?o ra các dao ??ng liên t?c, t? ?ó gây nên các h? h?i không ?áng có cho h? th?ng ch?ng rung và l?y nét”.

?? phòng tránh các h? h?ng có th? x?y ra, Apple khuy?n cáo ng??i dùng không nên g?n iPhone tr?c ti?p vào khung ho?c ghi ?ông c?a nh?ng chi?c xe máy, ??c bi?t là nh?ng m?u xe phân kh?i l?n. Ngay c? v?i nh?ng ph??ng ti?n v?i công su?t th?p h?n, ng??i dùng c?ng nên s? d?ng giá ?? gi?m rung ?? gi?m thi?u nguy c? h? h?ng.

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 1 ?ánh giá, th? h?ng là 5/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: tần số, rung động

Bình luận

Những tin mới hơn