Đỗ vào đại học uy tín nhất Trung Quốc nhưng từ bỏ, cô nữ sinh nghèo vay hơn 3,5 tỉ đồng du học Harvard gây tranh cãi

Vào th?i Tây Hán, có m?t th? sinh tên Khuông Hành t? nh? ?ã thích ??c sách, m?i ngày ??u dùi mài kinh s? cho t?i khuya. Th? nh?ng vì gia ?ình b?n hàn, Khuông Hành nghèo t?i n?i ??n c? cây n?n c?ng không th? mua ???c. Vì v?y, ông ch? có th? ??c m?t l? ? trên t??ng ?? ánh n?n c?a nhà hàng xóm m?i t?i chi?u qua ?ó, nh? v?y mà có ánh sáng ?? ??c sách.

Có th? th?y, khát khao h?c t?p và ti?p nh?n tri th?c c?a Khuông Hành chính là ??ng l?c giúp ông v??t qua m?i khó kh?n. Ki?n th?c thay ??i v?n m?nh, chân lý muôn ??i ?y t? lâu ?ã ???c ng??i Trung Qu?c tin t??ng và ti?p thu. B?i v?y cho nên vi?c ?? ???c vào các tr??ng tr?ng ?i?m luôn là ??c m?, m?c tiêu hàng ??u c?a r?t nhi?u ng??i t?i ??t n??c này. Và cô gái trong câu chuy?n d??i ?ây c?ng không ph?i ngo?i l?.

T? ch?i vào ??i h?c B?c Kinh

?? vào ??i h?c uy tín nh?t Trung Qu?c nh?ng t? b?, cô n? sinh nghèo vay h?n 3,5 t? ??ng du h?c Harvard gây tranh cãi

?nh: Ngu?n Sohu

Chiêm Thanh Vân sinh n?m 1990 trong m?t gia ?ình nông thôn ? Quý Châu (Trung Qu?c). Gi?ng nh? nhi?u ??a tr? xu?t thân t? các vùng quê khác, gia ?ình cô c?ng không m?y khá gi?, chi tiêu cho cu?c s?ng h?ng ngày ??u ph?i vô cùng ti?t ki?m.

Th? nh?ng tính cách c?a Chiêm Thanh Vân l?i r?t khác so v?i b?n bè ??ng trang l?a. B?i ngay t? khi còn nh?, cô ?ã ý th?c ???c r?ng h?c t?p có th? thay ??i v?n m?nh, ch? có ch?m ch? h?c hành thì m?i có th? ?em l?i cho b?n thân và gia ?ình m?t cu?c s?ng h?nh phúc.

K? t? ?ó, cô gái nh? ?ã không ng?ng n? l?c. Và v?i n?ng l?c h?c t?p xu?t s?c c?a mình, thành tích c?a Chiêm Thanh Vân luôn ??ng s? 1, s? 2.

N?m 2008, Chiêm Thanh Vân h?c l?p 12. ?ây c?ng ???c xem là b??c ngo?t quan tr?ng ?ã thay ??i cu?c ??i c?a Chiêm Thanh Vân.

T?i n?m cu?i c?p ba, cô n? sinh h? Chiêm càng tr? nên ch?m ch?, th??ng xuyên th?c ??n khuya ?? h?c bài. Và cu?i cùng m?i n? l?c c?a cô ?ã nh?n ???c s? ??n ?áp x?ng ?áng.

Trong ??t thi th? n?m ?y, Chiêm Thanh Vân ?ã ??t ???c k?t qu? xu?t s?c và giành ???c m?t su?t tuy?n th?ng vào ??i h?c B?c Kinh - ngôi tr??ng danh giá hàng ??u Trung Qu?c.

?? vào Thanh Hoa, B?c ??i luôn là ao ??c c?a vô s? h?c sinh t?i ??t n??c t? dân này. B?i nh?ng ng??i t?t nghi?p t? nh?ng ngôi tr??ng tr?ng ?i?m hàng ??u ?y ph?n l?n ??u s? tr? thành t?ng l?p tinh anh trong xã h?i.

?? vào ??i h?c uy tín nh?t Trung Qu?c nh?ng t? b?, cô n? sinh nghèo vay h?n 3,5 t? ??ng du h?c Harvard gây tranh cãi - ?nh minh ho? 2

?nh: Ngu?n Sohu

Th? nh?ng khi t?t c? m?i ng??i ??u tin r?ng Chiêm Thanh Vân s? ?i theo con ???ng ?ã tr?i s?n th?m ?? kia thì cô l?i ??a ra m?t quy?t ??nh gây kinh ng?c: T? ch?i nh?p h?c vào ??i h?c B?c Kinh.

Quy?t ??nh này c?a cô ?ã khi?n cho m?i ng??i không kh?i xôn xao. Có ng??i cho r?ng Chiêm Thanh Vân quá kiêu ng?o, c?ng có ng??i ngh? r?ng cô n? sinh ?y h?n có bí m?t c?a riêng mình...

Th? nh?ng d?u sao vi?c ???c tuy?n th?ng vào ??i h?c B?c Kinh v?n là m?t c? h?i vô cùng hi?m có. Tuy nhiên dù v?y thì cô gái tr? v?n b? ngoài tai m?i l?i gièm pha và kiên ??nh v?i lý t??ng c?a b?n thân.

B?i l?, cô t? lâu ?ã có k? ho?ch t??ng lai c?a riêng mình. Và m?c tiêu mà Chiêm Thanh Vân h??ng t?i là ??i h?c Harvard t?i Hoa K?.

Vào th?i ?i?m ?y, h?u h?t các nhân tài hàng ??u v? Internet ??u làm vi?c t?i Hoa K?. ??i h?c Harvard c?ng n?i danh là ngôi tr??ng danh ti?ng thu?c top ??u c?a th? gi?i và c?ng là ??c m? mà Chiêm Thanh Vân h?ng ?p ?.

Trên th?c t?, v?i k?t qu? h?c t?p xu?t chúng c?a mình, vi?c cô ???c nh?n vào ??i h?c Harvard là ?i?u hoàn toàn có th?. B?n thân Chiêm Thanh Vân c?ng ?ã thành công v??t qua bài ki?m tra ??u vào c?a ngôi tr??ng này.

Th? nh?ng sau ?ó, cô ph?i ??i m?t v?i m?t v?n ?? còn nan gi?i h?n. ?ó chính là kho?n chi phí kh?ng l? c?n ??u t? cho vi?c du h?c.

?? vào ??i h?c uy tín nh?t Trung Qu?c nh?ng t? b?, cô n? sinh nghèo vay h?n 3,5 t? ??ng du h?c Harvard gây tranh cãi - ?nh minh ho? 3

Chiêm Thanh Vân xu?t hi?n trên kênh truy?n hình Trung ??ng Trung Qu?c CCTV4

Vay ti?n ?i du h?c Harvard

Hàng n?m, ??i h?c Harvard s? c?p h?c b?ng toàn ph?n cho nh?ng sinh viên xu?t s?c nh?t th? gi?i. M?c dù Chiêm Thanh Vân ?ã ??t ???c k?t qu? r?t t?t, tuy nhiên v?n ch?a ?? tiêu chu?n ?? nh?n ???c gói h?c b?ng v?i t? l? c?nh tranh cao ng?t ng??ng ?y.

Trong khi ?ó, m?c chi phí sinh ho?t c?n ph?i b? ra m?i n?m ?? du h?c t?i M? qu? th?c quá l?n.

?ó là con s? mà m?t gia ?ình bình th??ng ? nông thôn nh? nhà Chiêm Thanh Vân khó mà gánh ???c.

K?t qu? là sau khi ?ã suy ngh? k? l??ng, cô gái tr? cu?i cùng c?ng tìm ???c gi?i pháp cho b?n thân.

Cô quy?t ??nh ??n ngân hàng ?? vay 1 tri?u NDT (x?p x? h?n 3,5 t? VND) b?ng danh ngh?a c?a chính mình ?? ?i du h?c.

Trong h?u h?t các tr??ng h?p thông th??ng, ngân hàng r?t ít khi cho nh?ng sinh viên nh? Chiêm Thanh Vân vay m?t s? ti?n l?n nh? v?y.

Tuy nhiên sau khi tìm hi?u k? l??ng v? thành tích h?c t?p c?a cô n? sinh và nh?n th?y ?ây là m?t nhân tài cho ??t n??c, tr??ng h?p c?a Chiêm Thanh Vân ?ã ???c ngân hàng x?p vào ngo?i l?.

Nh? v?y mà cô ?ã vay ???c s? ti?n này ?? ?i du h?c n??c ngoài.

?? vào ??i h?c uy tín nh?t Trung Qu?c nh?ng t? b?, cô n? sinh nghèo vay h?n 3,5 t? ??ng du h?c Harvard gây tranh cãi - ?nh minh ho? 4

?nh: Ngu?n Sohu

Sau khi sang M?, cô gái tr? ch?a bao gi? cho phép b?n thân l??i bi?ng mà luôn kiên trì h?c t?p ch?m ch?.

B?i v?y cho nên ngay c? ? m?t ngôi tr??ng không thi?u nhân tài nh? Harvard, Chiêm Thanh Vân v?n là m?t trong nh?ng sinh viên xu?t s?c.

Bên c?nh ?ó, cô còn tham gia nhi?u ho?t ??ng qu?c t? và g?t hái không ít thành tích. Cu?i cùng, cô n? sinh này ?ã thu?n l?i t?t nghi?p t?i ??i h?c Harvard.

Sau khi hoàn thành con ???ng h?c t?p trên ??t M?, Chiêm Thanh Vân ?ã l?a ch?n quay v? Trung Qu?c ?? sinh s?ng và làm vi?c.

Hi?n cô ?ã tr? thành m?t lu?t s? có ti?ng t?i Trung Qu?c. V?i v?n ki?n th?c c?a mình, Chiêm Thanh Vân ?ã nhanh chóng thành th?o các k? n?ng liên quan t?i ngành Lu?t, ??ng th?i còn tham gia nhi?u ch??ng trình trong n??c v? vi?c chia s? kinh nghi?m h?c t?p và khích l? các b?n tr? có hoàn c?nh khó kh?n mu?n du h?c n??c ngoài.

D?y lên tranh cãi

Tuy nhiên t?i Trung Qu?c, câu chuy?n c?a Chiêm Thanh Vân ?ã t?ng làm d?y lên nhi?u cu?c tranh lu?n v?i nh?ng lu?ng ý ki?n khác nhau.

Có ng??i cho r?ng cô làm nh? v?y là không c?n thi?t, b?i ngay c? khi nh?p h?c t?i ??i h?c B?c Kinh ? trong n??c thì cô v?n có th? h?c hành t? t? mà không c?n ph?i vay m?t kho?n ti?n l?n nh? v?y.

Th? nh?ng s? th?c là Chiêm Thanh Vân ?ã làm t?t c? nh?ng ?i?u b? cho là li?u l?nh này theo m?t cách r?t t? tin. Và th?c t? ?ã cho th?y, cô không ch? tr? h?t ???c kho?n n? ?i du h?c n?m nào mà còn th?c hi?n ???c ??c m? ?ã ?p ? b?y lâu.

Thông ?i?p mà Chiêm Thanh Vân mu?n truy?n t?i t?i nh?ng ng??i tr? r?t ??n gi?n nh?ng c?ng r?t ý ngh?a: ?ó chính là hãy kiên trì, d?ng c?m theo ?u?i ??c m? c?a mình.

Bình luận

Những tin mới hơn