Đội tuyển Việt Nam sau trận đấu: Văn Toàn viết 4 từ quá đắt giá, Quang Hải nói 1 câu thương quá trời!

19h t?i ngày 7/9, sân v?n ??ng M? ?ình s? ghi d?u l?i th?i kh?c l?ch s? khi l?n ??u tiên ?T Vi?t Nam b??c vào vòng lo?i 3 c?a World Cup. Dù r?ng k?t thúc v?i t? s? 1-0 nghiêng v? ?T Australia, tuy?n Vi?t Nam v?n ghi d?u b?ng 90 phút bùng cháy trên sân nhà M? ?ình.

N?u trong lúc này, c? cõi m?ng ??u ?ang h??ng v? dàn nam th?n áo ??, g?i nh?ng l?i ??ng viên tinh th?n, ?i an thì trên trang cá nhân c?a mình, các c?u th? c?ng nhanh chóng bày t? suy ngh?, c?m xúc sau tr?n thua ?áng ti?c.

??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i!

?T Vi?t Nam ?ã có màn th? hi?n xu?t s?c tr??c ??i b?n Australia (Ngu?n ?nh: Sport5.vn)

Ch? b?ng m?t t?m ?nh v?i nét m?t hài h??c khi va ch?m trong lúc tranh ch?p bóng cùng dòng ch?: "V?ng b??c trên ch?ng ???ng s?p t?i", Ti?n Linh ?ã nói lên ph?n nào n?i lòng c?a các c?u th?. Dù th?t b?i ? tr?n bóng này nh?ng tin r?ng các anh v?n c? g?ng n? l?c h?t s?c cho nh?ng tr?n ??u v? sau.

??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 2

T?m ?nh ???c Ti?n Linh chia s?

Trong m?t di?n bi?n khác, ??i tr??ng Qu? Ng?c H?i c?ng ??ng t?i hình ?nh chính mình: "Nh? ti?ng hò reo c?a m?i ng??i t?i M? ?ình!" ?? k? ni?m th?i kh?c l?ch s? khi l?n ??u tiên tuy?n Vi?t Nam ti?n ???c vào vòng lo?i cu?i c?a World Cup và còn là chi?n ??u quy?t li?t trên chính sân nhà.

??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 3

Sau nh?ng ???ng chuy?n kém may m?n ch?a th? làm th?ng l??i ?T Australia, Quang H?i chia s? l?i t?m ?nh th? hi?n quy?t tâm ti?p t?c c? g?ng c?a mình và ??ng ??i. ??ng th?i, anh chàng c?ng ?? l?i m?t bình lu?n nghe th??ng quá tr?i bên d??i bài ??ng: "?á mà nhìn lên khán ?ài không bóng ng??i, nh? khán gi? th?t s? chú ?!" khi trao ??i v?i b?n bè.

??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 4
??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 5

Dù có ph?n y?u th? h?n v?i ??i b?n, không th? ph? nh?n 90 phút v?a qua các c?u th? Vi?t Nam không m?t phút nào buông l?i hay ch?p nh?n thua cu?c. Trong s? ?ó ph?i k? ??n nh?ng màn l?n x? h?t s?c ?? không th?ng l??i thêm l?n nào n?a c?a Tr?ng Hoàng. Sau tr?n ??u c?ng th?ng, th? mà Tr?ng Hoàng mu?n chia s? nh?t v?n là nh?n nh? t?t c? m?i ng??i gi? v?ng tinh th?n, ??ng v?i chùn chân.

??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 6

C? ông chú th? môn T?n Tr??ng và V?n Toàn c?ng ??ng lo?t g?i tâm t? tình c?m ??n ng??i hâm m? và ??ng ??i. N?u T?n Tr??ng ??ng viên ??ng ??i r?ng m?i ng??i ?ã c? g?ng h?t s?c nh?ng may m?n ch?a ??n thì V?n Toàn l?i lên sóng 4 ch? ng?n ng?i th? hi?n ?úng tinh th?n không ng?i th?t b?i: "Ng?ng ??u mà ?i".

??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 7
??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 8

Trong lúc m?i ng??i m?i mê ??ng tâm th?, H?ng Duy c?ng không quên ké sóng t?m ?nh bên c?nh Lâm Tây kèm caption mùi m?n "mai ph?i xa ông b?n cùng phòng r?i". T?t nhiên, anh chàng làm sao quên nh?n nh? "T? hào" v? ng??i b?n to xác này ???c.

??i tuy?n Vi?t Nam sau tr?n ??u: V?n Toàn vi?t 4 t? quá ??t giá, Quang H?i nói 1 câu th??ng quá tr?i! - ?nh minh ho? 9

Rõ ràng chúng ta ?ã th?t b?i, nh?ng ch? là v? m?t t? s?. B?i l? su?t 90 phút c?a tr?n ??u, ch?a m?t giây nào ?T Vi?t Nam ng?ng c? g?ng, ng?ng x?ng ?áng v?i k? v?ng l?n lao ? phía sau. Th? nên, hãy v?ng tin vào các chàng trai nhé ng??i hâm m? ?i!

?nh: T?ng h?p

Bình luận

Những tin mới hơn