F0 đi tiêm vắc xin, quận Cầu Giấy ra thông báo khẩn tìm người

Nh?ng ng??i t?ng ??n ??a ?i?m tiêm ch?ng v?c xin Covid-19 t?i s? 10 Ph?m V?n B?ch, C?u Gi?y, th?i gian t? 13h30 - 15h30 ngày 27/8 và 8h - 10h ngày 30/8, c?n liên h? ngay v?i y t?.

 

Sáng 4/9, trao ??i v?i PV VietNamNet, ??i di?n Trung tâm y t? qu?n C?u Gi?y thông tin Ban ch? ??o phòng ch?ng d?ch Covid-19 qu?n C?u Gi?y (Hà N?i) ?ã phát thông báo kh?n tìm ng??i ?ã t?ng ??n tiêm ch?ng t?i tòa nhà FPT Ph?m V?n B?ch, do F0 ?ã t?ng ??n ?ây tiêm v?c xin ng?a Covid-19.

C? th?, qu?n C?u Gi?y thông báo, nh?ng ng??i ?ã ??n ??a ?i?m tiêm ch?ng v?c xin phòng Covid-19 t?i tr? s? T?p ?oàn FPT - s? 10 Ph?m V?n B?ch (C?u Gi?y) trong th?i gian t? 13h30 - 15h30 ngày 27/8 và 8h - 10h ngày 30/8 c?n t? cách ly t?i nhà và liên h? ngay v?i tr?m y t?, trung tâm y t? trên ??a bàn c? trú ?? ???c t? v?n h? tr? và l?y m?u xét nghi?m.

???c bi?t, trong kho?ng th?i gian trên, có 1 ca F0 t?ng ??n ?ây tiêm ch?ng.

“Ngày hôm ?ó, ?i?m tiêm này ch? th?c hi?n vi?c tiêm ch?ng cho 2 ??n v?. Vi?c t? ch?c tiêm v?c xin ? ??y r?t t?t, ??a ?i?m r?ng, ??m b?o giãn cách và ng??i ??n tiêm ??u th?c hi?n vi?c ?eo kh?u trang, khai báo y t? ??y ??. Hi?n, nh?ng ng??i liên quan ?ã ???c l?y m?u, k?t qu? xét nghi?m âm tính”, ??i di?n Trung tâm y t? qu?n C?u Gi?y cho bi?t thêm.

Toà nhà FPT Tower t?i s? 10 Ph?m V?n B?ch, qu?n C?u Gi?y ?ã ???c kh? khu?n theo quy ??nh và hi?n ?ang ho?t ??ng bình th??ng. Không có cán b? nhân viên FPT nào trong danh sách tham gia tiêm ch?ng trong th?i gian t? 13h30-15h30 ngày 27/8 và 8h-10h ngày 30/8 t?i ??a ?i?m nói trên.

Ngay khi nh?n ???c thông tin, Công ty FPT ?ã l?p danh sách toàn b? Ban t? ch?c c?a ?i?m tiêm và ng??i liên quan g?i CDC qu?n C?u Gi?y ?? th?c hi?n l?y m?u xét nghi?m PCR. Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, toàn b? ban t? ch?c g?m các thành viên thu?c kh?i V?n phòng, ??i An ninh, ??m b?o v? sinh c?a toà nhà ??u ?ã có k?t qu? PCR âm tính v?i nCoV.

 

Sáng 4/9, Hà N?i có thêm 6 ca Covid-19. Theo CDC Hà N?i, hi?n thành ph? ?ã có t?ng c?ng 3.430 tr??ng h?p d??ng tính SARS-CoV-2 trong ??t d?ch th? t?, g?m 1.559 ca ghi nh?n ngoài c?ng ??ng và 1.865 ng??i t?i khu cách ly.

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn