F0 khỏi bệnh có phải thay mới toàn bộ quần áo, đồ dùng?

Theo bác s?, sau khi gi?t, ph?i khô hoàn toàn, ng??i m?c Covid-19 kh?i b?nh có th? s? d?ng l?i qu?n áo, ch?n, màn… mà không c?n ph?i thay m?i.

 

S? li?u c?a B? Y t? cho th?y, trong 10 ngày qua, s? b?nh nhân ???c kh?i b?nh ??u dao ??ng t? 9.000 ??n 10.000 b?nh nhân.

Sau khi kh?i b?nh, nhi?u ng??i m?c Covid-19 b?n kho?n h? có nên thay m?i toàn b? qu?n áo, ?? dùng (ch?n, ga, g?i)… ?? phòng nguy c? tái nhi?m và lây b?nh cho ng??i thân.

V? v?n ?? này, TS.BS Ph?m Lê Duy, gi?ng viên Tr??ng ??i h?c Y d??c TP.HCM chia s?, F0 kh?i b?nh nên gi?t qu?n áo, ?? dùng (ch?n, ga, g?i) v?i xà phòng và ph?i n?ng. L?u ý, F0 kh?i b?nh nên gi?t riêng, không gi?t chung v?i qu?n áo cùng m?i ng??i trong gia ?ình. Virus SARS-CoV-2 có th? bám trên b? m?t qu?n áo, v?t d?ng… nh?ng không t?n t?i lâu ???c vì v?y ch? c?n chúng ta gi?t ?? và ph?i n?ng.

“Sau khi gi?t, ph?i n?i nhi?u ánh n?ng, F0 kh?i b?nh có th? s? d?ng qu?n áo, ?? ??c… l?i nh? bình th??ng”, TS.BS kh?ng ??nh.

Các chuyên gia c?ng l?u ý t?t nh?t là ng??i nhi?m Covid-19 kh?i b?nh nên t? gi?t qu?n áo, v? ga, g?i… c?a b?n thân. N?u c?n ng??i ch?m sóc gi?t h?, ng??i nhà c?ng ph?i ?eo g?ng tay khi x? lý ?? v?i. Sau ?ó, gia ?ình nên s?y khô ho?c ph?i khô hoàn toàn.

Bên c?nh ?ó, b?n c?ng nên l?u ý v? sinh b? m?t môi tr??ng s?ch s?. T?t nh?t là ng??i nhi?m t? v? sinh khu v?c c?a mình. B?n nên làm s?ch sàn nhà, t??ng và b? m?t sau ?ó lau b?ng dung d?ch kh? khu?n và lau l?i b?ng n??c s?ch.

T??ng t?, Bác s? Tr??ng H?u Khanh, B?nh vi?n Nhi ??ng 1 (TP.HCM), cho bi?t, F0 kh?i b?nh v? nhà không ph?i thay b? v?t d?ng trong nhà. ?i?u quan tr?ng nh?t, F0 kh?i b?nh v? nhà v?n c?n tuân th? nghiêm các quy ??nh phòng d?ch ?? ??m b?o an toàn cho mình và ng??i thân.

 

?ó là quy ??nh 5K nh? ?eo kh?u trang, gi? kho?ng cách, th??ng xuyên sát khu?n tay, khai báo y t? ??y ??… ?? ??m b?o an toàn cho mình và ng??i thân. Ngoài ra, F0 không ra kh?i nhà cho ??n khi ngành y t? cho phép; t? cách ly v?i ng??i nhà, gi? kho?ng cách trên 2 m…

Theo bác s?, b?n nên u?ng ?? n??c, ng? ?? gi?c, ?n ?? ch?t, t?p th? d?c ?i?u ??. C?n gi? v? sinh n?i ? (phòng thông thoáng, th??ng xuyên v? sinh), ?n s?ch, u?ng s?ch, mang kh?u trang và r?a tay th??ng xuyên.

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn