F0 tự điều trị khỏi bệnh không khai báo, không được cấp chứng nhận

TP.HCM ?ã ban hành v?n b?n v? vi?c giám sát F0 tuân th? cách ly t?i nhà, ai không khai báo s? không ???c c?p ch?ng nh?n khi kh?i b?nh.

 

Thông tin trên ???c Phó Giám ??c S? Y t? TP.HCM Nguy?n V?n V?nh Châu chia s? t?i cu?c h?p báo cung c?p thông tin v? tình hình d?ch b?nh TP chi?u 12/9.

Theo bác s? Châu, TP ?ã ban hành v?n b?n v? vi?c giám sát F0 tuân th? cách ly t?i nhà. 

“Tr??ng h?p F0 không tuân th? cách ly t?i nhà, ??a ph??ng ph?i chuy?n vào khu cách ly t?p trung. Ban Ch? ??o phòng, ch?ng d?ch Covid-19 ??a ph??ng có trách nhi?m ban hành quy?t ??nh cách ly và c?p gi?y xác nh?n hoàn thành cách ly cho F0”, Phó Giám ??c S? Y t? kh?ng ??nh.

V?i nh?ng ng??i t? ?i?u tr? t?i nhà, n?u không khai báo y t? ??a ph??ng thì không có c? s? ?? ???c c?p gi?y ch?ng nh?n t?ng là F0.

F0 t? ?i?u tr? kh?i b?nh không khai báo, không ???c c?p ch?ng nh?n
Phó Giám ??c S? Y t? TP.HCM Nguy?n V?n V?nh Châu. ?nh:TTBC.

Ng??i dân khi t? test nhanh có k?t qu? d??ng tính c?n báo v?i tr?m y t? ??a ph??ng, các tr?m y t? l?u ??ng ?? ???c qu?n lý, c?p thu?c và h? tr? c?p c?u khi có d?u hi?u chuy?n n?ng.

Theo bác s? Châu, ng??i tiêm m?t m?i v?c xin ?ã có kháng th? ng?n kh? n?ng nhi?m virus và chuy?n n?ng khi không may b? b?nh. Ng??i ?ã tiêm hai m?i s? có kháng th? nhi?u h?n.

Tuy nhiên, t?t c? v?c xin ??u có t? l? b?o v? nh?t ??nh và không bao gi? ??t 100%. Hi?n v?n có kho?ng 20% tr??ng h?p b? nhi?m sau khi tiêm ?? 2 m?i v?c xin.

 

Bác s? Châu lý gi?i, bi?n ch?ng Delta có hi?n t??ng xuyên phá h? mi?n d?ch, t?c h? mi?n d?ch c?a c? th? không ng?n ch?n hoàn toàn ???c ch?ng virus này. Vì v?y, ng??i ?ã tiêm 2 m?i v?c xin v?n nhi?m b?nh

Theo th?ng kê trên th? gi?i, có 90% ng??i ?ã tiêm ?? 2 m?i v?c xin khi b? b?nh s? có tri?u ch?ng nh?, không c?n th? oxy, h?i s?c tích c?c. Tuy nhiên, v?n còn kho?ng 10% ng??i nhi?m b?nh b? n?ng và t? vong.

Bác s? Châu khuy?n cáo, nh?ng ng??i ?ã tiêm ?? hai m?i v?c xin c?n tuân th? các quy t?c phòng ch?ng b?nh ?? tránh nhi?m b?nh và lây cho ng??i xung quanh.

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn