Galaxy M22 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 4,79 triệu đồng

M?u smartphone t?m trung Galaxy M22 n?i b?t v?i màn hình 90Hz, 4 camera 48MP ???c bán t?i Vi?t Nam t? 15/9/2021.

Theo ?ó, Công ty ?i?n t? Samsung Vina v?a chính th?c ra m?t Galaxy M22 t?i th? tr??ng Vi?t Nam. M?u smartphone t?m trung n?i b?t nh?t trong phân khúc v?i  công ngh? màn hình cao c?p Super AMOLED, t?n s? quét màn hình 90Hz.

Galaxy M22 ra m?t t?i Vi?t Nam, giá t? 4,79 tri?u ??ng - ?nh minh ho? 2

Galaxy M22 ???c Samsung trang b? vi x? lý 8 nhân Helio G80 giúp x? lý t?c th?i m?i tác v?, ??c bi?t ???c thi?t k? t?i ?u cho livestream ho?c ch?i game giúp t?ng hi?u n?ng, ti?t ki?m pin và ki?m soát nhi?t ?? máy luôn v?n hành ?n ??nh. ??ng th?i, Galaxy M22 còn ???c trang b? b? nh? trong c?c l?n 128GB, h? tr? th? nh? m? r?ng t?i ?a lên t?i 1TB nh? m?t chi?c laptop, ?áp ?ng m?i nhu c?u l?u tr?.

S?n ph?m có pin dung l??ng 5.000mAh kèm s?c 25W và theo Samsung là có th? s? d?ng lâu dài lên t?i 2 ngày, cho phép ng??i dùng tho? s?c gi?i trí & t?n h??ng.

Galaxy M22 ra m?t t?i Vi?t Nam, giá t? 4,79 tri?u ??ng - ?nh minh ho? 3

Công ngh? nhi?p ?nh di ??ng t?i tân ???c trang b? trên ?i?n tho?i Galaxy M22 v?i camera chính 48MP v?i ?? phân gi?i l?n cho phép ng??i dùng có ???c nh?ng b?c ?nh vô cùng s?c nét và chi ti?t, b?t tr?n m?i kho?nh kh?c trong cu?c s?ng ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

Camera siêu r?ng 8MP mang ??n khung hình bao quát tr?n v?n nh? m?t nhìn. Nh?ng b?c ?nh chân dung s? luôn n?i b?t và t?a sáng v?i h?u c?nh ???c làm m? t? nhiên nh? ch?p t?i studio nh? camera xóa phông 2MP kh?u ?? f2.4 ?o chi?u sâu chuyên bi?t. Ng??i dùng c?ng có th? d? dàng s? h?u nh?ng góc ?nh ??c ?áo, ??y ngh? thu?t t? kho?ng cách c?c g?n 3-5cm v?i camera macro ch?p c?n c?nh tiên phong.

T? tin h?n khi ch?p ?nh selfie cùng camera selfie 13MP trên Galaxy M22 s?n sàng ?áp ?ng nhu c?u g?i video và selfie ?a d?ng c?a gi?i tr? hi?n nay v?i ?? chi ti?t cao.

Samsung Galaxy M22 ???c bán ra v?i 3 tùy ch?n màu ??c ?áo và cá tính, bao g?m: ?en chi?n th?n, Xanh b?n l?nh và Tr?ng k? tích. Samsung Galaxy M22 s? chính th?c lên k? t?i Vi?t Nam thông qua nh?ng m?c th?i gian sau:

  • Vào ngày 15 tháng 9, Galaxy M22 phiên b?n 4GB RAM + 128GB ROM s? có m?t t?i C?a hàng Samsung tr?c tuy?n v?i m?c giá bán l? ?? ngh? là 4.790.000 VN?.
  • Vào ngày 27 tháng 9, Galaxy M22 phiên b?n 6GB RAM + 128GB ROM s? chính th?c có m?t t?i kênh bán l? tr?c tuy?n Shopee v?i m?c giá bán l? ?? ngh? là 5.090.000 VN? kèm nhi?u ?u ?ãi h?p d?n.

Thông s? k? thu?t Galaxy M22

Màn hình6.4? tràn vi?n vô c?c Super AMOLED
Vi x? lýMediaTek Helio G80 8 nhân
Camera tr??c13MP
Camera sauChính 48 MP & Ph? 8 MP, 2 MP, 2 MP
RAM4GB / 6GB
ROM128GB
Dung l??ng pin5.000mAh, 25W
Thi?t k?Nguyên kh?i
H? ?i?u hànhAndroid 11

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 327 ?ánh giá, th? h?ng là 3.5/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: nổi bật

Bình luận

Những tin mới hơn